Dato for udgivelse
17 sep 2007 11:20
SKM-nummer
SKM2007.620.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-163682
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, fritagelse, momsfritagelse, vejhjælp, assistance, bil, automobil, køretøj, motorkøretøj, hændelig begivenhed, skade, ulykke
Resumé
SKAT har på baggrund af EF-domstolens dom i sag C-13/06 og en efterfølgende henvendelse fra en brancheforening udtalt, at de omhandlede assistanceydelser i forbindelse med skader på motorkøretøjer må anses for momsfrie, uanset om de leveres af en automobilklub eller af en anden virksomhed. Det er alene en betingelse for momsfritagelse, at virksomheden imod forudgående præmiebetaling forpligter sig til at yde den sikrede bistand, når vedkommende kommer i vanskeligheder som følge af en hændelig begivenhed under befordringen eller under evt. parkering. Abonnementsafgifter mv. for sådanne vejhjælpsydelser opkrævet (faktureret) efter afsigelsen af dommen den 7. december 2006 kan til og med den 31. december 2007 i overensstemmelse med hidtidig dansk praksis anses for momspligtige - med undtagelse af den del af vederlaget, som kan anses for at vedrøre momsfri personbefordring. Abonnementsafgifter mv. opkrævet med moms skal ved beregning af virksomhedens fradragsret, herunder regulering for investeringsgoder, momsmæssigt periodiseres til de abonnementsperioder - eller dele deraf - som abonnementsafgiften dækker, og ikke til det tidspunkt, hvor betalingen modtages. Virksomheder, der måtte ønske det, kan i stedet vælge at anmode om ekstraordinær genoptagelse tilbage i tid.
Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 10
Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1

Henvisning
Momsvejledningen 2007-3 D.11.10
Henvisning
Momsvejledningen 2007-3 J.1.1.13
Henvisning
Momsvejledningen 2007-3 J.1.2.1
Henvisning
Momsvejledningen 2007-3 J.2.1.1
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2007-3 B.1.1.6
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2007-3 C.1.1
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2007-3 C.4.1.3

EF-domstolen har i præmis 12 i dommen i sag C-13/06, Kommissionen mod Den Hellenske Republik, udtalt, at "I så henseende skal det bl.a. fremhæves, at i henhold til artikel 1, stk. 1, i direktiv 73/239 omfatter begrebet direkte forsikringsvirksomhed begrebet assistancevirksomhed i samme artikel 1, stk. 2. Sidstnævnte virksomhed, der vedrører assistance til personer, der kommer i vanskeligheder under befordring eller under fravær fra bopælen eller det faste opholdssted, består i mod forudgående præmiebetaling at forpligte sig til omgående at yde den sikrede i henhold til kontrakten om assistance bistand, når vedkommende kommer i vanskeligheder som følge af en hændelig begivenhed. En sådan bistand kan bl.a. bestå i kontantydelser eller naturalydelser, i givet fald ved benyttelse af tjenesteyderens eget personale eller materiel. Som det fremgår af samme direktivs artikel 2, stk. 3, kan en sådan bistand i tilfælde af skade eller ulykke, der rammer et vejkøretøj, bl.a. bestå i en reparation på stedet eller i en transport af køretøjet til det sted, hvor reparationen vil kunne foretages."

I samme doms præmis 14 udtaler domstolen: "Af ovenstående betragtninger i deres helhed må, som Kommissionen med føje har anført, sluttes, at tjenesteydelser i form af vejhjælp, som et organ som ELPA [1] forpligter sig til at yde sine abonnenter mod disses indbetaling af et fast årligt bidrag, i tilfælde af udløsning af risikoen for skade eller ulykke, der dækkes af dette organ, er omfattet af begrebet "forsikringstransaktioner" i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra a), og derfor skal være fritaget for moms."

Efter hidtidig dansk praksis, jf. TSS 1334/91, har ydelser bestående i en reparation på stedet eller i en transport af køretøjet til det sted, hvor reparationen vil kunne foretages, været anset for momspligtige. Derimod har ydelser bestående i kørsel af fører og evt. passagerer fra stedet for skaden eller ulykken til f.eks. de pågældendes bopæl eller en nærliggende bus- eller togstation været anset for personbefordring momsfri efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 15.

SKAT har på baggrund af EF-domstolens dom i sag C-13/06 fra en brancheforening modtaget en forespørgsel om dommens betydning for dansk praksis, herunder virkningstidspunktet for en praksisændring.

SKAT har udtalt, at de i dommen omhandlede assistanceydelser i forbindelse med skader på motorkøretøjer eller ulykker vedrørende disse må anses for momsfrie, uanset om de leveres af en automobilklub eller af en anden virksomhed, f.eks. en erhvervsvirksomhed, der leverer ydelserne med gevinst for øje. Det er alene en betingelse for momsfritagelse, at virksomheden imod forudgående præmiebetaling forpligter sig til at yde den sikrede i henhold til kontrakten om assistance bistand, når vedkommende kommer i vanskeligheder som følge af en hændelig begivenhed under befordring eller under evt. parkering.

SKAT har endvidere udtalt, at abonnementsafgifter mv. for sådanne vejhjælpsydelser opkrævet (faktureret) efter afsigelsen af dommen den 7. december 2006 til og med 31. december 2007 i overensstemmelse med hidtidig dansk praksis kan anses for momspligtige - med undtagelse af den del af vederlaget, som kan anses for at vedrøre momsfri personbefordring.

Abonnementsafgifter mv. opkrævet med moms skal ved beregningen af virksomhedens fradragsret, herunder regulering for investeringsgoder, i årene 2007 og 2008 momsmæssigt periodiseres til de abonnementsperioder - eller dele deraf - som abonnementsafgiften dækker, og ikke til det tidspunkt, hvor betalingen modtages.

Tilsvarende skal abonnementsafgifter mv. opkrævet uden moms i 2007 i overensstemmelse med domstolens dom ved beregning af virksomhedens fradragsret momsmæssigt periodiseres til de abonnementsperioder - eller dele deraf, som abonnementsafgiften mv. dækker, og ikke til det tidspunkt, hvor betalingen modtages. Der henvises til det anførte om periodisering i forbindelse med praksisændringer i Momsvejledningens afsnit J.1.1.13 og J.1.2.1.

Det betyder, at 2008 er et overgangsår, hvor den momspligtige omsætning alene hidrører fra abonnementsperioder i 2008, hvor abonnementsafgiften mv. er opkrævet (faktureret) i 2007 med moms.

SKAT har i sin vurdering lagt vægt på den afgiftsmæssige belastning af virksomhederne som følge af praksisændringen. Der er endvidere lagt vægt på det forhold, at de pågældende vejhjælpsydelser ikke eller kun i begrænset omfang bliver udbudt af automobilklubber (som den omhandlet i sag C-13/06), men i overvejende grad af andre typer virksomheder.

Virksomheder, der har leveret de omhandlede ydelser, er berettiget til at anmode SKAT om ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1. Genoptagelse vil i givet tilfælde kunne ske tilbage til den afgiftsperiode, der var påbegyndt, men endnu ikke udløbet den 6. december 2001. Reaktionsfristen i lovens § 32, stk. 2, regnes fra datoen for udsendelsen af denne meddelelse. Der henvises i øvrigt til Processuelle regler på SKATs område (Procesvejledningen), afsnit G.1.2.5, G.1.2.6 og G.1.2.9.

[1] En græsk automobilklub