Dokumentets dato
26 aug 2003
Dato for offentliggørelse
26 aug 2003 14:52
Cirkulærets nummer
2003-23
Ansvarlig fagkontor
Administrationsafdelingen, Ejendomsvurderingskontoret
Sagsnummer
99/03-7020-00055
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20030010109-regl

Under 1. Årsregulering, 2. afsnit, er 31. december 2002 ændret til 1. oktober 2003.

I 3. afsnit, 1. sætning, er datoen 1. januar 2003 ændret til 1. oktober 2003, dvs. at afsnittet indledes sådan: Er en ejendom udtaget til årsomvurdering pr. 1. oktober 2003, foretages reguleringen.....

Endvidere er overskriften i bilagets sidste skema ændret fra Erhvervsejendomme i erhvervsområder til Ejendomme i erhvervsområder.

Rettelsen er foretaget 5. september 2003.

I henhold til § 1 i lov om vurdering af landets faste ejendomme (vurderingsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september 2002, finder almindelig vurdering sted hvert andet år, så ejerboliger vurderes i ulige år og øvrige ejendomme i lige år. Pr. 1. oktober 2003 skal der ske almindelig vurdering af ejerboliger. Afgrænsningen over til øvrige ejendomme er fastlagt ved bekendtgørelse nr. 128 af 3. marts 2003 om, hvilke af landets faste ejendomme der vurderes i ulige år, og hvilke der vurderes i lige år.

I henhold til vurderingslovens § 3 skal der året efter den almindelige vurdering foretages omvurdering (årsomvurdering) af ejendomme, hvor der er sket ændringer i grundens areal samt ny-, om- eller tilbygning mv. Efter samme lovs § 3 A skal der endvidere for de ejendomme, der ikke skal foretages en vurdering af efter lovens § 1, foretages en (års)regulering af ansættelserne af ejendoms- og grundværdi samt fordelingerne heraf under hensyn til den ændring i prisforholdene, der er sket siden den sidste almindelige vurdering.

1. Årsregulering

Årsreguleringen foretages ved Told- og Skattestyrelsens foranstaltning på grundlag af reguleringssatser, som Ligningsrådet har godkendt. Satserne, som ligger til grund for den maskinelle fremskrivning af værdierne, fastsættes under hensyn til den ændring af prisforholdene, der er sket siden den almindelige vurdering pr. 1. januar 2002.

Årsreguleringen tager udgangspunkt i ansættelsen ved den almindelige vurdering pr. 1. januar 2002. Er en ejendom i perioden 1. januar 2002 til 1. oktober 2003 vurderet i henhold til § 4 eller 4A, foretages reguleringen med udgangspunkt i denne ansættelse. Er der foretaget flere § 4 eller § 4A-vurderinger, anvendes den seneste af disse vurderinger.

Er en ejendom udtaget til årsomvurdering pr. 1. oktober 2003, foretages reguleringen på grundlag af told- og skatteforvaltningens foreløbige ansættelse ved årsomvurderingen. Told- og skatteforvaltningens foreløbige ansættelse ved årsomvurderingen foretages i prisniveauet pr. 1. januar 2002.

De vurderinger, som efter ovenstående danner udgangspunkt for årsreguleringerne, betegnes basisniveau.

2. Reguleringssatserne

Reguleringssatserne er specificeret efter ejendomsart og geografisk beliggenhed. Ved ejendommenes klassificering efter art tages der udgangspunkt i de afgørelser om benyttelse, som vurderingsmyndigheden har truffet i henhold til vurderingslovens § 33, stk. 1. Ejendomme med ændret benyttelse medtages ved årsomvurderingen. Retningslinier for anvendelse af benyttelseskoder fremgår af Told- og Skattestyrelsens Vurderingsvejledning afsnit D.

Reguleringssatserne for grundværdier er specificeret efter den planlagte anvendelse, der er registreret for det grundværdiområde, som ejendommen er henført til ved den almindelige vurdering pr. 1. januar 2002. For landbrug, skove og gartnerier m.v. er satserne dog specificeret efter den faktiske benyttelse.

De af Ligningsrådet godkendte årsreguleringssatser fremgår af bilag 1.

Årsreguleringen gennemføres ved at gange ansættelserne med reguleringssatserne.

Efter årsregulering afrundes afsættelserne efter regler, som fremgår af Told- og Skattestyrelsens Vurderingsvejledning afsnit A.7.

Fradrag i grundværdien for forbedringer årsreguleres ikke. I de tilfælde, hvor grundværdien efter årsreguleringen udgør et mindre beløb end det fradrag, der er ansat ved basisvurderingen, nedsættes fradraget dog til et beløb, der svarer til grundværdien. Tilsvarende gælder, hvis der på en ejendom er foretaget en fordeling af grundværdien og fradrag i grundværdien for forbedringer.

Differencebeløb jf. vurderingslovens § 14, stk. 6, reguleres med samme sats, som anvendes ved reguleringen af den pågældende ejendoms grundværdi.

Ved årsreguleringen af fordelinger af grundværdien anvendes samme sats, som ved reguleringen af den pågældende ejendoms grundværdi.

De årsregulerede ejerboligværdier/boligværdier - herunder stuehusværdier - fastsættes til samme procent af ejendomsværdi, som ejerboligværdien/boligværdien udgjorde i basisniveauet.

Den årsregulerede dækningsafgiftspligtige forskelsværdi fastsættes til samme procent af den samlede forskelsværdi som i basisniveauet.

De årsregulerede fritagelser efter § 7 og § 8 i den kommunale ejendomsskattelov fastsættes til samme procent af grundværdien minus fradraget for forbedringer som i basisniveauet. Grundværdi minus fradrag for forbedringer i fremmed kommune årsreguleres på tilsvarende måde.

Ændres en ansættelse efter genoptagelse, revision eller ved klage, skal de efterfølgende årsreguleringer ændres tilsvarende.

3. Meddelelse til ejerne af årsregulerede ejendomme

Der udsendes meddelelse til ejere af årsregulerede ejendomme, hvor de regulerede værdier skal bruges ved ejendomsværdibeskatningen for indkomståret 2003. Meddelelsen vil enten fremgå af selvangivelsen eller blive udsendt særskilt.

Meddelelse om de regulerede værdier på øvrige ejendomme vil ske på ejendomsskattebilletten for 2005, der udsendes af kommunerne primo 2005.

Den årsregulerede værdi kan ikke påklages.

4. Gyldighed

Cirkulæret ophæves 1. januar 2006.

 

Ole Kjær

/Jens Perch Nielsen

Reference(r)

 

Henvisning
Vurderingsvejledningen 2003-1 H.3
Bilag
1