åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Told- og Skattestyrelsen Den centrale told- og skatteforvaltning, dvs. Told- og Skattestyrelsen, skal føre tilsyn med, at ejendomsvurderingen sker på behørig og ensartet måde over hele landet. Det fremgår af SSL § 12, stk. 1. 

Told- og Skattestyrelsen forsyner vurderingsankenævnene med oplysninger til brug ved vurderingen, jf. SSL § 13, stk. 2. Som led i udøvelsen af tilsynet skal Told- og Skattestyrelsen undersøge rigtigheden af vurderingsankenævnenes afgørelser vedrørende de i vurderingsloven nævnte vurderinger. Det sker efter regler, der udarbejdes af Told- og Skattestyrelsen og godkendes af Ligningsrådet, jf. SSL § 14, stk. 1.

Told- og Skattestyrelsen har adgang til indsigt i vurderingsankenævnenes konkrete arbejde, herunder til at deltage i vurderingsankenævnenes møder og forhandlinger uden stemmeret, jf. SSL § 14, stk. 2.

Told- og Skattestyrelsen kan udtage vurderingssager til gennemgang, jf. SSL § 14, stk. 3. Anser Told- og Skattestyrelsen en kendelse afsagt af et vurderingsankenævn for urigtig, kan Told- og Skattestyrelsen forelægge kendelsen for Ligningsrådet, jf. SSL § 14, stk. 5. Den gældende tilsynsplan fremgår af TSS-cirk. 2003-24.

Told- og Skattestyrelsen kan, hvis en vurdering er påklaget til Landsskatteretten, indbringe andre vurderinger, der er en følge af klagen, for Landsskatteretten, der påkender disse vurderinger i forbindelse med klagen, jf. SSL § 23 A, stk. 2.

Told- og Skattestyrelsen kan foretage besigtigelse af ejendomme som led i udøvelsen af tilsynsfunktionen efter SSL § 12 eller i forbindelse med Ligningsrådets revision af ejendomsvurderinger efter SSL § 19, stk. 1. Det fremgår af bestemmelsen i SSL § 36 B.

Året efter den almindelige vurdering foretages ved Told- og Skattestyrelsens foranstaltning pr. 1. oktober en regulering af ansættelserne af ejendomsværdi og grundværdi samt fordelingerne heraf under hensyn til den ændring i prisforholdene, der er sket siden den seneste vurdering, jf. VUL § 3 A.

LigningsrådetLigningsrådet er sammen med Told- og Skattestyrelsen den øverste vurderingsmyndighed. Reglerne for Ligningsrådets virksomhed er behandlet i Told- og Skattestyrelsens juridiske vejledning "Processuelle regler på ToldSkats område" afsnit A.2.3.

Ligningsrådet fastlægger retningslinier for told- og skatteforvaltningens administration af ejendomsvurderingen, jf. SSL § 17, stk. 1. Ligningsrådet godkender de afrundingsregler, der finder anvendelse ved ansættelserne. Afrundingsreglerne er tidligere fremgået af Told- og Skattestyrelsens årlige plan for ejendomsvurderingen. Da der ikke længere udfærdiges vurderingsplaner, meddeles afrundingsreglerne alene i denne vejledning, se A.7.

Ligningsrådet godkender de ha-priser, landbrugets grundværdier ansættes efter.

Ligningsrådet godkender de regler, efter hvilke Told- og Skattestyrelsen undersøger rigtigheden af vurderingsankenævnenes afgørelser, jf. SSL § 18, stk. 2.

Ligningsrådet kan efter indstilling fra Told- og Skattestyrelsen optage ejendomsvurderinger til påkendelse og ændring, jf. SSL § 19, stk. 1, 1. pkt. Af SSL § 14, stk. 5, følger, at revisionsadgangen også omfatter vurderinger foretaget af et vurderingsankenævn. Ved påkendelsen træffer Ligningsrådet bestemmelse om, fra hvilket tidspunkt ændringen skal følges ved beregningen af indkomstskat, ejendomsværdiskat og kommunale ejendomsskatter, jf. SSL § 19, stk. 1, 2. pkt.

I forbindelse med vurderingerne af skovbrugsejendomme fastsætter Ligningsrådet grundværdien til en procentdel af skovens normalværdi, jf. VUL § 15, stk. 3, se C.2.5.

Ligningsrådet godkender de reguleringssatser, der anvendes i forbindelse med reguleringen pr. l. oktober året efter den almindelige vurdering af ansættelserne af ejendoms- og grundværdi og fordelingerne heraf, jf. VUL § 3 A.

I forbindelse med vurderingen godkender Ligningsrådet fremskrivningen af prisniveauet fra tidspunktet for de senest indsamlede oplysninger om salgsprisen for sammenlignelige ejendomme til 1. oktober, jf. VUL § 39, stk. 3, og § 2.

Ligningsrådet kan bestemme, at offentlige myndigheder og selskaber, fonde, foreninger, selvejende institutioner m.v. efter anmodning er forpligtet til uden betaling at meddele vurderingsmyndighederne de oplysninger, der kan tjene dem til vejledning ved udførelsen af deres hverv, jf. VUL § 47.