Dato for udgivelse
22 Aug 2007 09:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Aug 2007 15:47
SKM-nummer
SKM2007.554.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-131391
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Motorkøretøjer, registreringsafgift, momsgrundlag, udlæg
Resumé
Et selskab, der hos en nyvognsforhandler årligt køber 5-7 fabriksnye biler indregistreret i selskabets navn med henblik på videresalg kan holde registreringsafgiften uden for momsgrundlaget, når bilen videresælges til slutkunden. Indregistreringen anses ikke for reelt at være sket i selskabets navn, da selskabet først indgår aftale med nyvognsforhandleren om køb af bilen, når der er indgået bindende salgsaftale med en slutkunde, og bilen umiddelbart efter indregistreringen i selskabets navn omregistreres i slutkundens navn.
Reference(r)

Momsloven § 27, stk. 3, nr. 3

Henvisning
Momsvejledningen 2007-3 Q.2.7
Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at vi ved indkøb af 5-7 fabriksnye biler med henblik på videresalg, kan holde registreringsafgiften uden for momsgrundlaget efter udlægsreglerne i momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, når bilerne videresælges til slutkunden.

Dette sker under forudsætning af, at registreringsafgiftslovens bestemmelser overholdes. Det vil sige, at der betales registreringsafgift af bilens pris til slutbruger som i denne situation vil være vores salgspris til slutbrugeren. Den praktiske fremgangsmåde aftales med vores skattecenter.

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Vi er holdingselskab for xx ApS og påtænker årligt at købe 5-7 fabriksnye biler af en nyvognsforhandler til videresalg.

Vi har på forhånd haft kontakt til nyvognsforhandlere, som vil sælge fabriksnye biler til os med storkunderabat.

Det er hensigten, at vi først indgår endelig aftale med nyvognsforhandleren vedrørende køb af en fabriksny bil, når vi har indgået en bindende aftale med en slutkunde.

Nyvognsforhandleren indregistrerer og fakturerer bilen til os.

Vi omregistrerer og viderefakturerer omgående til slutkunden - eksempelvis købes den fabriksny bil fra nyvognsforhandleren for DKK 300.000 og videresælges til slutkunden for DKK 320.000.

Spørgsmålet er herefter, om et videresalg fra os medfører, at vi skal beregne moms af salgsprisen inklusiv registreringsafgiften, eller om vi ved videresalget kan anvende udlægsreglerne.

Spørgsmålet er af stor økonomisk betydning for os, idet det medfører en asymmetri i forhold til købsmomsen, der er beregnet af bilens pris eksklusiv registreringsafgift, hvis der skal beregnes moms af den fulde salgspris ved videresalget til slutkunden.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er vores opfattelse, at vi momsmæssigt skal anses som en forhandler efter momslovens § 42, stk. 6, idet hensigten med købet af bilerne er videresalg, uagtet at vores formål er at drive holdingselskabsvirksomhed.

Når vi anses som en forhandler, er vi berettiget til at fratrække momsen ved købet efter momslovens § 42, stk. 6, og der skal beregnes moms ved videresalget.

Landsskatteretten har i flere sager, herunder SKM2004.235.LSR slået fast, at registreringsafgiftslovens § 8 er en særbestemmelse, der gør op med registreringsafgiftens betydning for momsgrundlaget vedrørende nye motorkøretøjer, hvorfor registreringsafgiften ikke omfattes af afgiftsgrundlaget efter momslovens § 27, stk. 2, nr. 1.

EF-domstolen har den 1. juni 2006 afsagt dom i sag C-98/05, De Danske Bilimportører, (SKM2006.400.EFD) i overensstemmelse med Skatteministeriets synspunkter. Domstolen har således udtalt, at: "De forelagte spørgsmål skal derfor besvares med, at i forbindelse med en købsaftale, der bestemmer, at forhandleren i overensstemmelse med køberens intenderede brug af motorkøretøjet leverer dette i indregistreret form og for en pris, der omfatter den registreringsafgift, som forhandleren har erlagt før leveringen, er denne afgift, hvis afgiftsudløsende omstændighed ikke er leveringen, men den første indregistrering af køretøjet på det nationale område, ikke omfattet af begrebet skatter, told, importafgifter og andre afgifter som omhandlet i sjette direktivs artikel 11, punkt A, stk. 2, litra a). En sådan afgift svarer til et beløb, som den afgiftspligtige person modtager fra køberen af motorkøretøjet som tilbagebetaling af omkostninger afholdt i dennes navn og for dennes regning som omhandlet i bestemmelsens stk. 3, litra c).

Der er således ingen tvivl om, at en sælger af en ny bil skal holde registreringsafgiften uden for momsgrundlaget efter udlægsreglerne i momslovens § 27, stk. 3, nr. 3.

I denne situation fungerer vi som et ekstra faktureringsled, inden bilen sælges til slutkunden. Der er ingen tvivl om, at hensigten med salget er, at bilen skal indregistreres til slutbruger, idet slutkunden har indgået bindende købsaftale, inden bilen købes af nyvognsforhandleren.

Nyvognsforhandleren udfærdiger indregistreringspapirer til os, hvorefter vi umiddelbart efter omregistrerer og viderefakturerer bilen til slutkunden.

SKAT har i SKM2005.160.TSS anført, at det følger af EF-domstolens retspraksis, at ved afgørelsen af, om en transaktion er afgiftspligtig, skal tages hensyn til samtlige omstændigheder ved den pågældende transaktion, idet det skal undersøges, hvad der er karakteristisk for denne transaktion.

Baggrunden for SKATs meddelelse er, at Landsskatteretten i to sager har underkendt, at en nyvognsforhandler formelt havde indregistreret nye biler i forhandlerens navn, men anså at de reelt blev indregistreret i købers navn. Landsskatteretten fandt, at forhandleren ikke kunne anvende brugtmomsreglerne, men skulle beregne moms i medfør af momslovens § 27, stk. 2, nr. 1, hvor den erlagte registreringsafgift ikke skal medregnes til momsgrundlaget, idet registreringsafgiften er en særbestemmelse, der gør op med registreringsafgiftens betydning for momsgrundlaget vedrørende nye motorkøretøjer, hvorfor registreringsafgiften ikke omfattes af afgiftsgrundlaget efter momslovens § 27, stk. 2, nr. 1.

På denne baggrund og set i forhold til SKM2004.235.LSR og C-98/05 er det vores opfattelse, at vi kan holde registreringsafgiften uden for momsgrundlaget som et udlæg ved videresalget til slutkunden, på samme måde som en nyvognsforhandler.

Ved denne vurdering har vi lagt vægt på følgende:

  • Vi finder, at det har afgørende betydning, at vi har indgået en bindende aftale med slutkunden inden nyvognsforhandleren kontaktes vedrørende et køb
  • Bilerne er fabriksnye - dvs. har kørt 0 kilometer
  • Vi er formidler af købet fra nyvognsforhandler til slutkunde

Det er vores opfattelse, at vi kan anses som formidler af et salg af en fabriksny bil til en slutkunde - eller sagt på en anden måde; som et ekstra led inden bilen sælges og indregistreres til en slutkunde.

Vi har indgået en bindende aftale med slutkunden inden vi indgår aftale med nyvognsforhandleren. Det er derfor vores opfattelse, at udlægsreglerne kan trækkes i to led til slutkunden, idet der ikke er tvivl om, at bilen fortsat er fabriksny, når slutkunden får bilen leveret.

Det bindende svar bedes givet under forudsætning af, at registreringsafgiftslovens bestemmelser overholdes, hvilket medfører at nyvognsforhandleren afregner registreringsafgift af salgsprisen til slutbrugeren og ikke af salgsprisen fra nyvognsforhandleren til os. Denne procedure vil blive aftalt med vores skattecenter.

SKATs indstilling og begrundelse

Af Momsvejledningen 2007-3, Q.2.7, fremgår bl.a.:

"EF-domstolen har den 1. juni 2006 afsagt dom i sag C-98/05, De Danske Bilimportører, (SKM2006.400.EFD) i overensstemmelse med Skatteministeriets synspunkter. Domstolen har således udtalt, at "De forelagte spørgsmål skal derfor besvares med, at i forbindelse med en købsaftale, der bestemmer, at forhandleren i overensstemmelse med køberens intenderede brug af motorkøretøjet leverer dette i indregistreret form og for en pris, der omfatter den registreringsafgift, som forhandleren har erlagt før leveringen, er denne afgift, hvis afgiftsudløsende omstændighed ikke er leveringen, men den første indregistrering af køretøjet på det nationale område, ikke omfattet af begrebet skatter, told, importafgifter og andre afgifter som omhandlet i sjette direktivs artikel 22, punkt A, stk. 2, litra a). En sådan afgift svarer til et beløb, som den afgiftspligtige person modtager fra køberen af motorkøretøjet som tilbagebetaling af omkostninger afholdt i dennes navn og for dennes regning som omhandlet i samme bestemmelses stk. 3, litra c)."

I "normalsituationen" skal registreringsafgiften således holdes uden for momsgrundlaget som et udlæg, jf. momslovens § 27, stk. 3, nr. 3. Østre Landsret har endnu ikke afsagt dom i sagen. Når dommen foreligger, vil SKAT foretage en samlet vurdering af betydningen af EF-domstolens dom og landsrettens dom for praksis. Indtil da fastholdes praksis uændret, jf. SKM2005.160.TSS."

Af SKM2005.160.TSS fremgår bl.a.:

"5. Andre tilfælde

Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt, hvilken betydning Landsskatterettens kendelser har for andre tilfælde end dem, der er omhandlet i kendelserne.

5.1 Tilfælde 1 - "normalsituationen"

I "normalsituationen" har forhandleren indregistreret motorkøretøjet i købers navn i forbindelse med salget af en ny bil indkøbt med henblik på videresalg. Spørgsmålet, om registreringsafgiften i normalsituationen skal indgå i momsgrundlaget, verserer ved Østre Landsret. Spørgsmålet er forelagt præjudicielt for EF-domstolen, jf. SKM2005.115.ØLR.

Told- og Skattestyrelsen vil vurdere betydningen af EF-domstolens dom i sagen, når dommen foreligger. Indtil da fastholdes hidtidig praksis. Dette betyder, at har en forhandler afholdt registreringsafgiften på vegne af en konkret køber, kan registreringsafgiften fortsat holdes uden for momsgrundlaget.

5.2 Tilfælde 2 - indregistrering i forhandlerens navn

Motorkøretøjerne indregistreres i forhandlerens navn, og denne indregistrering er reel, dvs. forhandleren reelt er bruger af køretøjerne på indregistreringstidspunktet, men der sker ikke momsmæssigt udtagning, modsat situation 4. Der har været spurgt om, der som følge af Landsskatterettens kendelser ved efterfølgende salg til en køber skal ses bort fra registreringsafgiften, og om der i givet tilfælde skal ses bort fra hele registreringsafgiften eller evt. kun forholdsmæssigt for en del af afgiften.

Styrelsen skal her henvise til, at Østre Landsret i spørgsmål 2 til EF-domstolen, jf. SKM2005.115.ØLR, har forespurgt, om en medlemsstat kan indrette sit afgiftssystem på en sådan måde, at registreringsafgiften betragtes som et udlæg, som forhandleren afholder på den endelige købers vegne, således at det er den endelige køber, der er den umiddelbart afgiftspligtige.

Spørgsmålet om, hvorvidt det, om registreringsafgiften kan betragtes som et udlæg eller ej, har betydning for, om registreringsafgiften skal medgå i momsgrundlaget, er således under behandling ved Østre Landsret og EF-domstolen.

Besvarelsen af spørgsmålet om betydningen af Landsskatterettens kendelser i andre tilfælde end dem, der svarer til SKM2003.433 og SKM2004.235.LSR, vil derfor afvente, at EF-domstolens dom foreligger. Indtil dette sker fastholdes praksis. Det vil sige, at registreringsafgiften ikke kan holdes uden for momsgrundlaget i forbindelse med et efterfølgende momspligtigt salg, hvis den foregående indregistrering reelt er sket i forhandlerens navn."

Da spørger først indgår aftale med nyvognsforhandleren om køb af bilen, når spørger har indgået bindende aftale med en slutkunde, og når bilen umiddelbart efter indregistreringen i købers navn omregistreres i slutkundens navn, er indregistreringen efter SKATs opfattelse ikke reelt sket i spørgers navn, jf. praksis som anført i SKM2005.160.TSS.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med ja. Det er herved forudsat, at der afregnes registreringsafgift af spørgers salgspris til slutkunden. 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet har tiltrådt indstillingen.