Dato for udgivelse
22 jun 2007 13:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27. april 2007
SKM-nummer
SKM2007.430.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1943-0351
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Arv og gaver
Resumé

Ved en gaveoverdragelse af anparter med succession skulle værdiansættelsen af anparterne til brug for gaveafgiftsberegningen ske efter principperne i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 og ikke som antaget af skattemyndighederne efter aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 1 og 9, om adgangen til overdragelse af aktier eller anparter med succession.

Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 11

Klagen vedrører beregningen af kursen på anparter i et selskab i forbindelse med værdiansættelsen af overdragne anparter til brug for gaveafgiftsberegningen.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

Skatteforvaltningen har ansat overdragelseskursen til

23.655

 

 

Landsskatteretten ansætter kursen til

21.281

 

Sagens oplysninger

 

B overdrog den 30. juni 2004 anparter for nominelt 25.000 kr. i holdingselskabet C ApS (herefter selskabet) til hvert af sine fire børn. Anparterne, der var en gave, blev overdraget til kurs 21.750 med skattemæssig succession efter reglerne om overdragelse af værnsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 11.

 

Samtidig blev der i forbindelse med overdragelsen indsendt gaveanmeldelse vedrørende overdragelsen.

 

Efterfølgende anmodede A ved brev af 24. juni 2005 om, at gaveafgiftsgrundlaget blev ændret, hvilket havde den konsekvens, at den selvangivne overdragelseskurs i realiteten blev 21.281.

 

Selskabet ejer i øvrigt D A/S (herefter datterselskabet), som tidligere hed E A/S. Datterselskabet er ligeledes et holdingselskab.

 

Skatteforvaltningens afgørelse

 

Det er skatteforvaltningens opfattelse, at kursen på anparterne skal sættes til 23.655, og at den samlede gaveafgift som følge heraf kan beregnes til 737.112 kr.

 

Det fremgår af aktieavancebeskatningsloven § 11, stk. 9, at der ved afgørelsen af, om succession kan ske ved overdragelse af aktier i et selskab omfattet af samme lov § 11, stk. 1, nr. 4, ikke medregnes afkast og værdi af aktier i selskaber, hvor der direkte eller indirekte ejes mindst 25 % af aktiekapitalen. I stedet medregnes en til ejerforholdet svarende del af datterselskabets indtægter og aktiver.


Denne bestemmelse kan også omfatte datterdatterselskaber, såfremt den indirekte ejerandel er på mindst på 25 %.

 

Bestemmelsen - og også antagelsen om at den må gælde for datterdatterselskaber - hviler på en forestilling om transparens.

 

Ved opgørelsen af den indre værd i selskabet er 90 % af værdien af datterselskabet medregnet. Når transparensbegrebet lægges til grund, er der imidlertid ikke samtidig grundlag for at foretage nedskrivning til 90 % af værdien i datterselskabet.


Den indre værdi i datterselskabet skal fuldt ud indgå i kursberegningen, svarende til 32.980.355 kr. Dermed bliver kursen på anparterne i selskabet på 23.655.

 

Aktier og anparter i datterselskabets datterselskaber er medregnet til værdi svarende til formueskattekursen.

 

Reglerne om succession i aktieavancebeskatningsloven § 11 er anvendt. Der er beregnet et ejertidsnedslag på 14,2 %. Ejertidsnedslaget er fastsat som et vægtet gennemsnit på baggrund af forskellige anskaffelsestidspunkter for anparterne.

 

Klagerens påstand og argumenter

 

Ansat gaveafgift, i alt kr. 2.948.448, påstås nedsat til kr. 2.653.488 (4 x kr. 663.372) i overensstemmelse med de indgivne gaveanmeldelser, idet overdragelseskursen på anparterne ansættes til 212,8123704 svarende til en samlet værdi af anparterne på i alt kr. 26.601.588.

 

Skatteforvaltningen sammenblander fejlagtigt to forskellige regelsæt og når dermed frem til en forkert værdiansættelse af de overdragne anparter til brug for gaveafgiftsberegningen.

 

Det regelsæt skatteforvaltningen har anvendt gælder ikke for beregning af gavens værdi, men alene ved afgørelse af, om overdragelse af aktier eller anparter kan ske med succession.

 

Aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, og stk. 9 vedrører alene en beregning til brug for afgørelsen af, om overdragelse mellem nære familiemedlemmer kan ske med skattemæssig succession. Efter vores opfattelse er der ikke i lovgivning eller praksis hjemmel til at udstrække bestemmelsen til også at omfatte værdiansættelsen til brug for beregning af gaveafgift, jf. boafgiftslovens § 23.

 

Principperne i Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning skal finde anvendelse ved gaveoverdragelser mellem nærtstående, for eksempel ved gaver fra forældre til børn.

Af cirkulærets pkt. 17 fremgår følgende:

 

"Værdiansættelsen for unoterede aktier skal ske efter aktiernes handelsværdi. Ofte vil der ikke kunne fremskaffes oplysninger om handelsværdien ud fra stedfundne omsætninger, eller omsætningerne har fundet sted under forhold, som bevirker, at den anvendte overdragelseskurs er uegnet som udtryk for handelsværdien. I så fald vil en kurs udregnet efter de af Ligningsrådet fastsatte retningslinjer for beregning af formueskattekursen kunne anvendes ved værdiansættelsen. Beregningen af kursen sker med anvendelse af de beregningsregler, herunder beregningsfaktorerne, som var kendt på afgiftstidspunktet, hvilket ved gaveoverdragelser vil sige beregningsreglerne for beregning af formueskattekursen pr. 1. januar i det kalenderår, hvori afgiftspligten indtræder."

 

Cirkulæret danner efter fast praksis grundlaget for værdiansættelsen af aktiver og passiver ved overdragelse af aktier eller anparter til nærtbeslægtede ved gave eller arv.

 

Ligningsrådet godkendte i 2000 en anvisning (TSS-cirkulære nr. 2000-9 af 28. marts 2000 om værdiansættelse af aktier og anparter) om værdiansættelse af aktier og anparter i forbindelse med overdragelse til nærtstående. Anvisningen trådte i kraft den 14. april 2000 og er ikke siden tilbagekaldt.


Det fremgår af anvisningen, at:

 

"Anvisningen finder anvendelse på overdragelser mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelsen ikke er omfattet af CIR nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.v. og ved gaveafgiftsberegning."


Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 er fortsat gældende også for værdiansættelse i forbindelse med gaveoverdragelser foretaget den 14. april 2000 og senere.

 

Told- og Skattestyrelsen har på forespørgsel udtalt sig om eventuel anvendelse af skattekursreglerne ved værdiansættelse af unoterede aktier i visse overdragelsessituationer i forbindelse med afskaffelse af formueskattepligten ved udgangen af 1996, jf. TfS 1997,599:

 

"Told- og Skattestyrelsen har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for - samt (eventuelt) komme med forslag til - en ny vejledende hjælperegel, som skal anvendes til brug for skønnet over handelsværdien af unoterede aktier/anparter, der handles mellem interesseforbundne parter, herunder i gave- og arvesituationer.


Forinden analysegruppen har afsluttet sine undersøgelser, og der er draget konklusioner heraf finder ministeriet, at den hidtil gældende praksis for værdiansættelse af unoterede aktier og anparter ved arv og gave i princippet fortsat kan finde anvendelse, uanset at kurslisten er afskaffet."

 

Skatteministeriet eller Told- og Skattestyrelsen har ikke på noget senere tidspunkt offentliggjort ændringer til ovennævnte udtalelse om værdiansættelsen af unoterede aktier eller anparter i visse overdragelsessituationer.


Kursværdien af unoterede aktier sker i henhold til anvisninger fra Ligningsrådet.

 

Kursberegningen foretages blandt andet ved hjælp af nogle beregningsfaktorer, som hvert år fastsættes af Ligningsrådet. Disse faktorer er senest offentliggjort af Ligningsrådet den 20. december 2004 som SKM2004.524.LR. De nye kapitaliseringsfaktorer har virkning fra den 1. januar 2005 og gælder ved blandt andet:

 

"overdragelse mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelserne er omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, jf TSS-cirkulære 2000-09."

 

Det fremgår videre af meddelelsen fra Ligningsrådet, at anvisningen gælder ved gaveafgiftsberegning og, at:

 

"De ændrede faktorer skal anvendes i overensstemmelse med de retningslinier, der fremgår af Told- og Skattestyrelsen udtalelse offentliggjort i TfS 1997,599, om mulighederne for anvendelse af skattekursreglerne ved værdiansættelse af unoterede aktier og anparter i visse overdragelsessituationer (arv og gave) efter gennemførelsen af lov nr. 1219 af 27/12 1996 (ændringer som følge af afskaffelse af formueskattekursen mv.).


Vedrørende den praktiske anvendelse af kapitaliseringsfaktorerne henvises til selve cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, samt gældende praksis for anvendelse af dette cirkulære."

 

Det fremgår klart af ovenstående, at de hidtidige regler for værdiansættelse af unoterede aktier stadig er gældende i forbindelse med overdragelse af anparter inden for gavekredsen i boafgiftslovens § 22, også efter lovændringen i 2000. Dette synspunkt kommer efter vores opfattelse også til udtryk i bogen Bo- og gaveafgift, 4. udgave fra 2004:

 

I afsnittene "5.3.3.3. Unoterede aktier" og "5.3.3.3.1. 1982-cirkulæret" beskriver forfatterne praksis for beregning af kursværdien udregnet med baggrund i Ligningsrådets retningslinjer. I afsnit "5.3.3.3.2 Værdiansættelse i henhold til TSS-cirkulære nr. 2000-09" anfører forfatterne, at det nye cirkulære finder anvendelse på overdragelser mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelse ikke er omfattet af 1982-cirkulæret. Overdragelser mellem nære familiemedlemmer, som i denne sag, er altså stadig omfattet af 1982-cirkulæret.

 

Værdien af anparterne i selskabet skal ved overdragelse fra B til hans fire børn ansættes på grundlag af skattekursen beregnet i overensstemmelse med principperne i Ligningsrådets anvisninger og under hensyntagen til de senest offentliggjorte kapitaliseringsfaktorer.

Der er ikke for skattemyndighederne hjemmel til at udstrække transparensreglerne i aktieavancebeskatningslovens § 11 om successionsoverdragelse til også at gælde værdiansættelsen ved overdragelse af anparterne inden for gavekredsen.

 

Beregningsreglerne for holdingselskaber og disses aktie- og anpartsbesiddelser er fastlagt af Ligningsrådet, og der ses ikke at være hjemmel til for skattemyndighederne at anvende et transparensprincip, blot fordi et sådant gælder ved vurderingen af, om aktier eller anparter kan overdrages med succession, jf. aktieavancebeskatningslovens § 11.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

 

Reglerne om adgangen til - bl.a. i form af gave - at overdrage anparter med succession følger af aktieavancebeskatningslovens § 11. Det er ubestridt at reglerne om succession kan finde anvendelse i nærværende sag.

 

For så vidt angår beregningen af kursværdien på de overdragne anparter bemærkes, at bestemmelserne i aktieavancelovens § 11, stk. 1 og stk. 9 ud fra ordlyden alene vedrører spørgsmålet om parternes adgang til at anvende bestemmelserne om succession. Det fremgår ikke af aktieavancelovens § 11, hvordan den skattemæssige kursværdi af unoterede anparter skal opgøres i forbindelse med beregning af gaveafgift.

 

Reglerne om værdiansættelse af unoterede anparter ved gaveafgiftsberegning fremgår af punkt 17 i Cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning. Heraf følger at værdiansættelsen af anparterne skal ske efter anparternes handelsværdi. Ofte vil der ikke kunne fremskaffes oplysninger om handelsværdien ud fra stedfundne omsætninger eller omsætningerne har fundet sted under forhold, som bevirker, at den anvendte overdragelseskurs er uegnet som udtryk for handelsværdien. I så fald vil en kurs udregnet efter de af ligningsrådet (nu SKAT) fastsatte retningslinjer for beregningen af formueskattekursen kunne anvendes ved værdiansættelsen.

 

Det følger af Ligningsvejledningen 2006-1, afsnit S.G.2.6.2, at ovennævnte cirkulære finder anvendelse ved værdiansættelse af unoterede aktier. For så vidt angår selv skattekursberegningen henvises til Ligningsvejledningen 1997 Almindelig del afsnit A.H, som henviser til Ligningsvejledningen 1996 Almindelig del afsnit A.H.3.1.1., hvoraf der bl.a. fremgår følgende:

 

F, 90 pct. selskaber

Ved kursberegningen for følgende selskaber bortses der fra indtjeningsevne og deklareret udbytte. Kursen beregnes til 90 pct. af den indre værdi. Dette gælder:

 

1) Selskaber, der er trådt i likvidation,

2) selskaber, hvis virksomhed hovedsagelig består i at eje aktier i et eller flere andre selskaber i et sådant omfang, at disses virksomhed kan kontrolleres af det aktieejende selskab og hvis indtægt væsentligst består i udbytte fra andre selskaber (holdingselskaber),

3) selskaber, hvis aktiver hovedsagelig består i bank- indestående, værdipapirer o.l., når indtægterne fortrinsvis hidrører fra aficastet af aktiverne.

F. Datterselskaber

 

Når alle aktier i et selskab (datterselskabet) ejes af et andet selskab (moderselskabet), beregnes der ingen kurs på aktierne i datterselskabet. Ved opgørelse af moderselskabets egenkapital medregnes datterselskabsaktierne normalt til en værdi svarende til datterselskabets egenkapital opgjort på grundlag af status nærmest forud for eller samtidig med moderselskabets status. I tilfælde hvor kursen på moderselskabets aktier beregnes til 90 pct. af den indre værdi efter reglen under pkt. E, medregnes datterselskabsaktierne dog i moderselskabets egenkapital til en værdi opgjort efter en kurs, beregnet efter reglerne under pkt. B-E."

 

På den baggrund og idet der ud fra de foreliggende oplysninger ikke er grundlag for at tilsidesætte den af klager beregnede skattekurs, ansættes overdragelseskursen til 21.281.