åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Erstatnings- og forsikringssummer sidestilles med salgssummer, jf. ABL § 31, stk. 2. I LSRM 1970, 7 LSR blev erstatning for annullering af en aftale om aktiesalg behandlet som et salg.

►◄►◄

I SKM2010.529.SKAT beskrives, hvordan erstatninger som banker og andre pengeinstitutter betaler til kunder, skal beskattes.

I SKM2010.274.LSR blev en erstatning, der udbetaltes til selskabet for manglende opfyldelse af en aktiekøbsaftale, anset for omfattet af kursgevinstloven. Sagen er indbragt for domstolene.