Dato for udgivelse
22 maj 2002 13:10
SKM-nummer
SKM2002.269.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-414-00366
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Kontrakt, løbende ydelse, gave
Resumé

Ligningsrådet fandt, at gavegiver kan opretholde sin fradragsret efter ligningsloven § 12, stk 1-3, såfremt en eksisterende kontrakt ved en optegning herom forlænges, så den fortsætter og løber i gavegivers resterende levetid dog således, at kontrakten efter 10 års løbetid til enhver tid kan opsiges ved udgangen af det indeværende år. Påtegningen må imidlertid selvstændigt opfylde alle betingelser, der stilles til en ny forpligtelseserklæring, dvs. giveren må ikke have mulighed for ensidigt at bringe forpligtelsen til ophør, og løbetiden på minimum 10 år skal være opfyldt.

Reference(r)

Ligningsloven § 12, stk. 1-3
TSSCIR nr. 2001-30 af 5/9-2001/Cirkulære nr. 162 af 05/09/2001
Ligningsvejledningen 2001 A.F.4.4

Spørgsmål

Kan gavegiver opretholde sin fradragsret efter ligningsloven § 12, stk.1- 3, såfremt givers eksisterende kontrakt ved en påtegning herom forlænges, så den fortsætter og løber i hendes resterende levetid dog således, at kontrakten efter 10 års løbetid til enhver tid kan opsiges ved udgangen af det indeværende år?

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold 

Gavegiver oprettede i 1993 et gavebrev, hvor hun forpligtede sig til i 10 år at give 3 % af sin A-indkomst til Luthersk Missionsforening, Industrivænget 40, 3400 Hillerød. Luthersk Missionsforening står opført i TSS cirkulære 2001-30 "Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund", som er godkendt efter ligningsloven § 12, stk. 3, til at modtage løbende ydelser efter ligningsloven § 12, stk. 2, med fradragsret for giveren.

Forpligtelsen ifølge gavebrevet udløber med udgangen af 2002. Gavegiver ønsker, at den eksisterende kontrakt skal fortsætte udover de 10 år, enten ved påtegning på kontrakten eller i et tillæg til denne. Kontrakten skal løbe i gavegivers resterende levetid dog således, at kontrakten efter 10 års løbetid til enhver tid kan opsiges ved udgangen af det indeværende år, dvs. tidligst fra år 2013.

Gavegiver påpeger, at Ligningsrådet i en bindende forhåndsbesked af 25. marts 1987 har godkendt, at forpligtelseskontrakter kan oprettes med den virkning, at de opsiges efter 10 års forløb, hvilket betyder, at kravet om 10 års løbetid i alle tilfælde er opfyldt. Sagen omhandlede etableringen af en forpligtelseskontrakt, hvor Ligningsrådet godkendte, at kontrakten løb i skatteyderens restlevetid dog således, at kontrakten kunne opsiges efter 10 års forløb med et års varsel.

Gavebrevsmodtageren har ingen indvendinger imod, at kontrakten ændres som anført.

Styrelsens indstilling og begrundelse 

Efter Ligningsloven § 12, stk. 1-3, er udgifter til løbende ydelser, som er ensidigt påtaget over for foreninger, stiftelser, institutioner mv. eller religiøse samfund, som er godkendt af skatteministeren, fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det drejer sig om løbende ydelser, som den forpligtede skal have påtaget sig at udrede uden at modtage vederlag herfor. For personer kan fradraget for udgifter til løbende ydelser højst udgøre 15 pct. af yderens personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst.

Det fremgår af Ligningsvejledningen 2001 A.F.4.4., at der efter ligningsloven § 12, stk. 2, er begrænset fradragsret for udgifter til ensidigt påtagne løbende ydelser ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Begrænsningen er delt i 3 dele: Beløbsmæssig begrænsning, begrænsning af den kreds af foreninger mv., der kan opnå godkendelse til at modtage fradragsberettigede ydelser, samt begrænsning af den skattemæssige værdi af fradraget.

Af bevismæssige grunde må det, for at der kan gives fradrag, kræves, at der foreligger en skriftlig erklæring, hvori yderen forpligter sig for en periode af ubestemt varighed (f.eks. yderens eller nyderens livstid). Forpligtelsen kan dog tidsbegrænses, men normalt ikke til en periode, der er kortere end 10 år.

Det er en forudsætning for fradrag, at ydelserne både er forfaldne og betalte. Det er endvidere en forudsætning for fradrag, at den, der modtager løbende ydelser fører kontrol med forpligtelseserklæringernes overholdelse og om nødvendigt inddriver restancer ad retlig vej.

Selvom mundtlige aftaler efter dansk ret er bindende, må det dog af bevismæssige grunde altid kræves, at der foreligger en skriftlig forpligtelseserklæring, som modtageren af tilsagnet også har underskrevet, eller som vedkommende dog bevisligt er gjort bekendt med indholdet af. En ensidig erklæring fra modtageren om, at denne modtager bestemte ydelser, er ikke tilstrækkelig.

Såfremt forpligtelsen består i en ubestemt ydelse, kan forpligtelsen påtages for en bestemt periode, der normalt ikke må være kortere end 10 år. I disse tilfælde kan også vælges en forpligtelsesperiode af ubestemt varighed f.eks. yderens eller nyderens levetid. En ubestemt ydelse kan f.eks. bestå i et procentmæssigt fradrag beregnet på grundlag af den samlede A-indkomst.

Forpligtelsen må ikke ensidigt kunne bringes til ophør af den forpligtede.

Af ligningsvejledningen A.F.4.4.2 fremgår det, at såfremt en forpligtelse er begrænset til et bestemt åremål, kan der ikke indrømmes fradrag for ydelser udover den fastsatte periode, medmindre der afgives en ny forpligtelseserklæring, der selvstændigt opfylder betingelserne (herunder også de tidsmæssige) for fradragsret.

Den eksisterende kontrakt udløber ved udgangen af år 2002, og en evt. påtegning til den eksisterende kontrakt eller et tillæg hertil må opfylde alle betingelserne, der stilles til en ny forpligtelseserklæring. Det er styrelsens opfattelse, at en påtegning på den eksisterende kontrakt om, at kontrakten skal løbe i gavegivers levetid, men med mulighed for opsigelse efter en periode på 10 år (dvs. tidligst i år 2013), selvstændigt opfylder betingelserne for fradragsret. Giveren vil ikke have mulighed for ensidigt at bringe forpligtelsen til ophør, og løbetiden på minimum 10 år er opfyldt.

Det indstilles, at kontrakten opfylder betingelserne for fradragsret efter ligningsloven § 12, stk. 2.

Ligningsrådet

tiltræder Told- og Skattestyrelsens indstilling.