Dato for udgivelse
12 mar 2007 14:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 feb 2007 11:10
SKM-nummer
SKM2007.193.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1661-0121
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Udenlandsk arbejdskraft
Emneord
Moms, arbejdskraft, leveret, Danmark
Resumé
En virksomhed blev anset for pligtig at betale moms af arbejdskraft leveret til Danmark. Arbejdskraften måtte anses for arbejdsudlejet fra Polen, og virksomheden havde således fået leveret en ydelse i form af arbejdskraft fra et andet EU-land.
Reference(r)
Momsloven §§ 15, stk. 2, nr. 6 og 46, stk. 1
Henvisning
Momsvejledning 2007-1 E.3.1.6
Henvisning
Momsvejledning 2007-1 L.1.2.3
Redaktionelle noter
Sagen er indbragt for domstolene

Klagen skyldes, at A A/S (fremover benævnt virksomheden) er anset for pligtig at betale moms af arbejdskraft leveret i Danmark.

Landsskatterettens afgørelse

Skattecentrets afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

A A/S (virksomheden) ejer og udlejer ejendomme til boligformål. Direktør og hovedaktionær i virksomheden er B, der også i personligt regi ejer en række ejendomme, der udlejes til boligformål.

Virksomhedens nettoomsætning udgjorde i 2003/04 2.700.000 kr.

Bortset fra en bogholder har virksomheden ingen ansatte.

Virksomheden har entreret med flere polske firmaer om udførelse af arbejde på virksomhedens ejendomme. Af en kontrakt med C, fremgår bl.a. følgende:

"BUILDING CONTRACT

Møde 10-7-05 between the company operating under the name of A A/S with a registered office in the Kingdom of Denmark herinafter referred to as "the Ordering Party" and C herinafter referred to a the "Contractor".

§1

The subject matter hereof is acting as a subcontractor for carpentry work and plastering in a building constructed by the Ordering Party in the Kingdom of Denmark.

§2

The contract is made for the time period of tree months, from the 18.07.05-18.10.05

§3

The Contractor shall offer services of professional staff employed by him.

The Ordering Party may cancel the contract after 4 weeks with 2-days note. Before no notice.

§4

The Ordering Party shall

organise work in a way that ensures its continuity,

ensure that work performed by Contractor's employees complies with site technical documentation,

provide the Contractor with technical drawings of parts of the construction site to be delivered by Contractor's employees,

deliver to the construction site equipment and tools as required for work performance; the equipment and tools should be in good working order and ensuring work safety,

deliver to the construction site materials required for work performance; the materials should conform to technical standards in force in the Kingdom of Denmark,

secure continuous and safe water and electric supply, provide Contractor's employees with a free of charge furnished lodging for 1 persons.

(...)

§6

Contractor's remuneration shall be calculated as follows: number of working hours worked by Contractor's employees multiplied by the rate of 70.00 (DKK) per one working hour.

The Ordering Party orders from the Contractor 1 employees.

§7

No remuneration will be charged for work related to removal of defects due to the fault of Contractor's employees.

§8

For the time of availability of Contractor's employees and in case work cannot be performed due to objective reasons (e.g. due to weather conditions) or due to reasons on the part of the Ordering Party, the Contractor shall be entitled to receive remuneration in an amount of 0,00 for each hour of availability of his employees.

§9

Payment every 2 weeks.

(...)"

Kontrakterne med de øvrige polske firmaer er efter det oplyste i alt væsentligt enslydende med den citerede. Ifølge en kontrakt med D vedrørende perioden 25. september til 24. december 2004 er det dog aftalt, at der skulle stilles tre personer til rådighed, at timelønnen udgjorde 108 kr. og at dette beløb også skulle betales, selv om de pågældende ikke kunne arbejde f.eks. på grund af vejret.

Af et brev af 30. september 2005 fra politimesteren i X til Udlændingestyrelsen fremgår bl.a. følgende:

"(...) A har foreløbig indgået ti kontrakter med fire polske byggefirmaer.

(...)

De polske statsborgere E, C og F og G samt H er afhørt under sagens bilag A.

Det fremgår af vidneforklaringerne, at F er selvstændig med byggefirmaet "I", og han har stiftet firmaet for ca. 8 år siden. Han har endvidere forklaret, at han har 2 ansatte G og H. Endelig har han oplyst, at han instruerer de to ansatte i arbejdets udførelse, mens det er B, der stiller materialer, værktøj, bolig og bil til rådighed.

G og H har forklaret, at de er ansat af F, og at det er ham, der udbetaler deres løn og instruerer den i, hvad de skal lave.

E har forklaret, at han er selvstændig med firmaet "J". Firmaet er stiftet den 3. december 2004, efter at han ultimo arbejdede for et polsk firma "D", der udførte arbejde for A, og at han ikke har andre ansatte ud over sig selv. Han forklarede endvidere bl.a., at det var B, der stillede materiale, værktøj, bolig og bil til rådighed, ligesom B, der fortalte, hvad der skulle laves, da alt ikke var aftalt på forhånd i detaljer.

C forklarede bl.a., at han er selvstændig med byggefirmaet C, og han har ikke andre ansatte ud over sig selv. Han arbejdede oprindelig med det polske firma D og A(...)"

Virksomheden har endvidere fremlagt kopi af et brev dateret 4. oktober 2005 fra ToldSkat til virksomheden, hvori ToldSkat besvarer nogen spørgsmål, virksomheden har stillet vedrørende et udkast til en kontrakt mellem ordregiver og en entreprenør.

Endvidere er fremlagt en udateret, håndskrevet erklæring, hvoraf fremgår følgende:

"Vi erkender at have lavet fejl og skader hvilket vi kvitterer for ved ikke at fakturere for aftalt tid."

Erklæringen er underskrevet af E og C. En tredje underskrift er ikke læselig.

SKAT har fremlagt kopi af politiets afhøringsrapporter af H, G, E, C og F. Endvidere er fremlagt kopi af en rapport udarbejdet af vicekriminalkommisær K den 1. september 2005, hvoraf bl.a. følgende:

"Den 31. august 2005 kl. 1425 rettede jeg tlf. henvendelse til B på tlf. ... for at høre ham om, hvor polakkerne havde arbejdet fra december 2004 til nu. B oplyste, at det kunne han ikke huske. Han ejer mange huse - nævnte tallet 50-52 - fortrinsvis rundt om i hele nordjylland. Det var disse huse, som polakkerne gik og renoverede, når de stod tomme eller blev fraflyttet.

I øjeblikket arbejdede de på en ejendom beliggende Y. (...)"

Endelig har SKAT fremlagt kopi af et brev dateret 14. marts 2006 fra Udlændingestyrelsen til Politimesteren i X. Det er styrelsens opfattelse, at H, G, E, C og F samt yderligere to polske statsborgere har arbejdet ulovligt i Danmark. Styrelsen udtaler bl.a., at E, der var ansat i det polske firma D må anses for arbejdsudlejet til selskabet, samt at E, C og F, der uanset de er registreret som selvstændigt erhvervsdrivende i Polen, reelt må anses for arbejdstagere i virksomheden og ikke som selvstændige (under)entreprenører.

Landsskatteretten har i en kendelse af 15. januar 2007 fastslået, at virksomheden i perioden fra den 1. oktober 2004 til den 30. august 2005 var forpligtet til at indeholde A-skat i polske arbejdstageres vederlag. I en afgørelse af samme dato er virksomheden anset for at have udvist forsømmelighed vedrørende pligten til at indeholde skat overfor det offentlige.

Af Landsskatterettens præmisser i kendelsen af 15. januar 2007 vedrørende spørgsmålet om indeholdelsespligt fremgår:

"Det lægges til grund som ubestridt, at de polske arbejdere i den omhandlede periode ikke har været omfattet af fuld skattepligt til Danmark efter kildeskattelovens § 1, og endvidere at de ikke kan anses for ansatte i selskabet, hvorved de ville være begrænset skattepligtige efter den dagældende kildeskattelovs § 2, stk. 1, litra a.

På det for Landsskatteretten foreliggende grundlag er retten enig med SKAT i, at de polakker, der har udført arbejde for selskabet, må anses for arbejdsudlejede. Retten har herved bl.a. henset til, at kontrakterne med de polske firmaer ikke indeholder en nærmere beskrivelse af, hvilket arbejde, der konkret skal udføres, men blot er en aftale om levering af arbejdskraft i en periode, at der er indgået flere mere eller mindre fortløbende kontrakter med de polske firmaer, at B må anses for at have instrueret de polske arbejdere om, hvilket arbejde de skulle udføre, idet det ikke kan anses for godtgjort, at der er indgået nogen mundtlig aftale herom, at værktøj m.v. er stillet til rådighed af selskabet, og at vederlaget for det udførte arbejde honoreres med en timeløn og ikke med en fast pris for et konkret arbejde.

De polske arbejdstagere er herefter omfattet af begrænset skattepligt til Danmark, jf. den dagældende kildeskattelovs § 2, stk. 1, litra c, og selskabet skulle derfor indeholde 30 %'s bruttoskat i de polske arbejdstageres løn, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 3, og § 46, stk. 1, og § 48 B.

Idet det bemærkes, at den talmæssige opgørelse af grundlaget for indeholdelsespligten er ubestridt, stadfæstes den påklagede afgørelse herefter.

Det af selskabet i øvrigt anførte kan ikke føre til et andet resultat."

Af Landsskatterettens præmisser i afgørelsen af 15. januar 2007 om hæftelse fremgår:

"Af kildeskattelovens § 69, stk. 1, fremgår bl.a., at den, der undlader at opfylde sin pligt til at indeholde skat over for det offentlige er umiddelbart ansvarlig for betaling af manglende beløb, medmindre han godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed fra hans side.

Det er rettens opfattelse, at forsømmelighed bl.a. foreligger i tilfælde, hvor en indeholdelsespligtig undlader at foretage indeholdelse i indkomst arter, der med rimelig klarhed falder ind under definitionerne i kildeskattelovens § 43.

På baggrund af de for Landsskatteretten foreliggende oplysninger er det endvidere rettens opfattelse, at der i den foreliggende sag ikke kan siges at have foreligget en sådan uklarhed om selskabets indeholdelsespligt, at selskabet ikke ifalder hæftelsesansvar efter kildeskattelovens § 69, stk. 1. Der ses endvidere ikke at være fremlagt andre oplysninger, der kan fritage selskabet for ansvar.

Idet det bemærkes, at der ikke er gjort indsigelser over for beregningen af hæftelsesbeløbet, stadfæstes den påklagede afgørelse herefter."

Der er ikke uenighed om den talmæssige opgørelse af det indeholdelsespligtige beløb.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har afkrævet virksomheden moms på 104.459 kr. for perioden 23. november 2004 til 23. august 2005.

Ifølge momslovens § 15, stk. 2, nr. 6, er der tale om en ydelse i form af levering af arbejdskraft fra et andet EU-land, Polen. Leveringsstedet er Danmark.

Ifølge momslovens § 46 påhviler betaling af moms en afgiftspligtig person, der aftager ydelser som nævnt i momslovens § 15, stk. 2.

Virksomheden driver efter det oplyste blandt andet selvstændig virksomhed ved udlejning af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Vedrørende dansk momsregistrering kan det oplyses, at firmaet D ikke var momsregistreret i det tidsrum, hvor arbejdet er udført for virksomheden. De øvrige personer indsendte anmeldelse om momsregistrering til ToldSkat den 31. marts 2005.

På grund af de polske borgeres reelle tilknytning til virksomheden, nemlig som lejet arbejdskraft, skal polakkerne ikke momsregistreres i Danmark.

Anmeldelserne om momsregistrering den 31. marts 2005 blev derfor ikke effektueret, da der kun blev arbejdet for virksomheden, og polakkerne ikke havde andre opgaver i Danmark.

Virksomheden har på intet tidspunkt forud for skattecentrets afgørelse oplyst at virksomheden anser polakkerne for at have udført viceværtfunktioner og det fremgår heller ikke af de indgående kontrakter. I samtlige af de rapporter politiet har udarbejdet er der intet anført om viceværtfunktioner. I politirapport af 1. september 2005 har B oplyst til politiet, at han ikke ved hvor polakkerne går og renoverer, når husene er tomme eller bliver fraflyttet.

Klagerens påstand og argumenter

Virksomheden har nedlagt påstand om momstilsvaret nedsættes med 104.459 kr. Til støtte herfor har virksomheden anført, at de polske medarbejdere udelukkende har udøvet viceværtsarbejde, og at der ikke er moms på viceværtarbejde vedrørende boliger.

Derudover har de tre polske selvstændige erhvervsdrivende udfyldt blanket til at betale moms ved ToldSkat i Z.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af momslovens § 15, stk. 2 nr. 6, fremgår følgende:

"§ 15 Stk. 2. Leveringsstedet er her i landet for de i nr. 1-12 nævnte ydelser, der leveres fra et andet EU-land til en afgiftspligtig person her i landet. For de i nr. 1-10 og 12 nævnte ydelser er leveringsstedet dog ikke her i landet, hvis ydelsen faktisk benyttes eller udnyttes uden for EU.

1) (...)

(...)

6) Levering af arbejdskraft."

Af momslovens § 46, stk. 1 fremgår følgende:

"§ 46. Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet. Afgiften påhviler dog aftageren af varer eller ydelser, når

1) (...)

2) (...)

3) aftageren er en registreret virksomhed, der modtager en af de i § 16, stk. 2, § 18, stk. 2, § 19, stk. 2 og 3, § 20, stk. 2, eller § 21 nævnte ydelser fra en virksomhed, der er etableret i udlandet. Det samme gælder, når en afgiftspligtig aftager modtager en af de i § 15, stk. 2 og 3, nævnte ydelser fra en virksomhed, der er etableret i udlandet,

4) (...)

5) (...)"

Landsskatteretten finder at de polakker, der har udført arbejde for virksomheden må anses for arbejdsudlejede. Der er herved henset til Landsskatterettens kendelse af 15. januar 2007 vedrørende spørgsmålet om indeholdelsespligt. Virksomheden har følgelig fået leveret en ydelse i form af arbejdskraft fra et andet EU-land. Leveringsstedet for den pågældende arbejdskraft er i Danmark, jf. momslovens § 15, stk. 2, nr. 6. Betalingen af afgiften påhviler i medfør af momslovens § 46, stk. 1, nr. 3 virksomheden. Ud fra de foreliggende oplysninger finder retten, at det må ligges til grund at polakkerne har renoveret tomme og fraflyttede huse.

Skattecentrets afgørelse stadfæstes.