Formanden for Skatterådet og direktøren for told- og skatteforvaltningen er enige om:

  1. Sagsgrupper, som fremgår af vedlagte positivlister (bilag 1 og 3), skal som udgangspunkt forelægges Skatterådet. Opfylder en sag, som er opregnet på en af positivlisterne, efter en konkret vurdering imidlertid ikke kriterierne for forelæggelse, som beskrevet i denne aftale, skal forvaltningen træffe afgørelse uden forelæggelse for rådet.
  2. Sagsgrupper, som fremgår af vedlagte negativlister (bilag 2 og 4), skal som udgangspunkt ikke forelægges for rådet, men kan afgøres af forvaltningen. Opfylder en sag, som er opregnet på en af negativlisterne, efter en konkret vurdering kriterierne for forelæggelse, som beskrevet i denne aftale, skal forvaltningen alligevel forelægge sagen for rådet.

Positiv- og negativlisterne er eksempler på sagstyper, der som udgangspunkt skal henholdsvis forelægges/ikke forelægges, og er således ikke udtømmende.