Skatterådet er oprettet i medfør af skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28/8 2006. I henhold til forarbejderne til loven skal formanden for Skatterådet og direktøren for told- og skatteforvaltningen aftale retningslinier for hvilke sager, der skal forelægges rådet[1].

 

Denne aftale indeholder sådanne retningslinier for dels forvaltningens udvælgelse af anmodninger om bindende svar, som er af principiel karakter efter lovens kriterier i § 21, stk. 4, dels forvaltningens mulighed for i øvrigt at forelægge sager for rådet til afgørelse efter § 2, stk. 2. Der er tale om en rammeaftale, som løbende vil blive opdateret på baggrund af samarbejdet mellem rådet og told- og skatteforvaltningen.

 

I medfør af § 2, stk. 2 og § 21, stk. 4 i skatteforvaltningsloven aftales følgende:


 

[1] Jf. L 110 fremsat den 24. februar 2005, bemærkningerne til § 2, stk. 2 og § 21, stk. 4.