Dato for udgivelse
10 Dec 2002 09:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29. november 2002
SKM-nummer
SKM2002.626.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 34/2002
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Musiker, musiklærer, klaver, hjemmet, privat anvendelse
Resumé

En professionel musiker og musiklærer havde opstillet et klaver i sit private hjem. Klaveret var placeret på en afsats, men der var åben adgang og tilnærmelsesvis frit udsyn til klaveret fra det tilstødende rum (stuen). Højesteret fandt, at et klaver, der er anbragt i et privat hjem, med hensyn til spørgsmålet om afskrivningsret må sidestilles med et flygel. Under hensyn til, at klaveret var placeret i stuen og ikke i et særskilt indrettet rum, fandt Højesteret endvidere, at formodningen for en vis - ikke helt bagatelagtig - privat anvendelse af klaveret ikke kunne anses for afkræftet alene ved musikerens og hans tidligere hustrus forklaringer.

Skatteministeriet blev herefter frifundet (dissens)

Reference(r)

Afskrivningsloven § 2
Ligningsvejledningen 2001 A.F.2.6.

 

Parter

H1 som mandatar for A
(advokat Michael Amstrup)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 17. afdeling den 17. december 2001.

Afsagt af højesteretsdommerne

Hermann, Marie-Louise Andreasen, Peter Blok, Poul Søgaard og Jytte Scharling.

Appellanten, H1 som mandatar for A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte,Skatteministeriet, har nedlagt påstand om stadfæstelse.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Højesterets bemærkninger

Tre dommere - Hermann, Peter Blok og Poul Søgaard - udtaler:

Vi er enige med landsretten i, at et klaver, der er anbragt i et privat hjem, med hensyn til spørgsmålet om afskrivningsret må sidestilles med et flygel.

As klaver var placeret i stuen og ikke i et særskilt indrettet rum, og vi finder ligesom landsretten, at formodningen for en vis - ikke helt bagatelagtig - privat anvendelse af klaveret ikke kan anses for afkræftet alene ved As og hans tidligere hustrus forklaringer.

Vi stemmer derfor for at stadfæste landsrettens dom.

Dommerne Marie-Louise Andreasen og Jytte Scharling udtaler:

A var i indkomståret 1997 udelukkende beskæftiget som professionel musiker, dels som pianist, dels som musiklærer. Uanset at klaveret ikke var anbragt i et særskilt rum, finder vi efter de foreliggende oplysninger, at As eventuelle private anvendelse af klaveret må antages at have haft en helt bagatelagtig karakter. Vi finder derfor, at A har været berettiget til at afskrive fuldt ud på klaveret efter bestemmelserne i afsnit I i den dagældende afskrivningslov, og vi stemmer for at tage hans påstand til følge.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

T h i  k e n d e s   f o r  r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, H1 som mandatar for A, inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 20.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.