Dato for udgivelse
31 okt 2002 16:20
SKM-nummer
SKM2002.546.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-4357-00947
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattefri aktieombytning, afståelse af driftselskabsaktier, køberet
Resumé

En personlig aktionær, som havde gennemført en skattefri aktieombytning, anmeldte et påtænkt salg af 10 pct. af de ombyttede aktier i driftselskabet til en nyansat medarbejder. Afståelsen påtænktes at skulle ske ét år efter gennemførelse af ombytningen. Alternativt påtænkte man at indgå en køberetsaftale med medarbejderen, hvorefter denne skulle tillægges en ret til at købe 10 pct. af aktierne i driftselskabet. Aftalen kunne udnyttes dagen efter udløbet af det ved tilladelsen stillede anmeldelsesvilkår. Told- og Skattestyrelsen fandt, at en afståelse af aktierne i driftselskabet kun ét år efter gennemførelse af ombytningen ville være i strid med tilladelsen til skattefri aktieombytning. Told- og Skattestyrelsen fandt endvidere, at den indgåede køberetsaftale ville være i strid med tilladelsen til skattefri aktieombytning. Det fandtes uden betydning for vurderingen, at medarbejderen først havde endelig ret til aktierne efter udløbet af anmeldelsesperioden.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 13, stk. 1 og 2
Ligningsvejledningen 2001 S.G.18

En personlig aktionær havde efter indhentelse af tilladelse til skattefri aktieombytning ombyttet hele aktiekapitalen i selskabet A A/S med aktier i et nystiftet holdingselskab. Tilladelsen indeholdt et vilkår om anmeldelse af efterfølgende ændringer i en periode på 3 år regnet fra gennemførelsen af aktieombytningen.

Et halvt år efter ombytningen anmeldte den personlige aktionær en påtænkt ændring af forholdene, der lå til grund for tilladelsen. Ændringen bestod i, at man i forbindelse med indgåelse af et strategisk samarbejde med en tredjemand ønskede at lade holdingselskabet afstå 20 pct. af aktiekapitalen i A A/S til denne tredjemand, X A/S. Afståelsen påtænktes at skulle ske knap 8 måneder efter gennemførelse af ombytningen.

Den stedlige told- og skatteregion meddelte, at den anmeldte ændring ikke ville være til hinder for opretholdelse af den meddelte tilladelse til skattefri aktieombytning.

Knap et år efter gennemførelsen af aktieombytningen anmeldte den personlige aktionær yderligere en ændring. Den påtænkte ændring bestod i, at holdingselskabet skulle afstå yderligere 10 pct. af aktiekapitalen i A A/S til en nyansat salgschef i selskabet. Baggrunden herfor var, at to sælgere - svarende til 40 pct. af medarbejderne i A A/S - havde opsagt deres job i selskabet. Man havde efterfølgende forsøgt at ansætte nye sælgere på normale ansættelsesvilkår.

Selskabet havde nu ansat en ny medarbejder, der imidlertid har betinget sin ansættelse principalt af, at han erhvervede 10 pct. af aktiekapitalen i A A/S i forbindelse med ansættelsen, subsidiært af, at han modtog en købsoption på samme aktieandel, hvilken option først kunne udnyttes fra dagen efter udløbet af det 3-årige anmeldelsesvilkår og 6 måneder frem.

Tillæggelsen af købsoptionen var efter ordlyden i aftalen et alternativ til en egentlig aktieoverdragelse på nuværende tidspunkt for det tilfælde, at ToldCSkat måtte finde, at et sådant salg ville være i strid med den meddelte tilladelse til skattefri aktieombytning.

Købesummen var i aftalen fastsat ud fra den indre værdi i A A/S pr. statusdagen, dog maksimeret til kr. 150.000, og medarbejderen skulle erlægge købesummen kontant ved modtagelsen af aktierne.

Det blev under sagsbehandlingen supplerende oplyst, at overvejelserne omkring nytegning ikke blev realiseret, da nytegning ville ændre ejerforholdene i selskabet. Dette ville ikke være i overensstemmelse med den indgåede aftale med X A/S, hvorfor det ville være nødvendigt at sælge aktier af holdingselskabets egen ejerandel.

Den lokale kommune og den stedlige told- og skatteregion indstillede, at salget af den yderligere portion aktier ikke ville få indflydelse på tilladelsen til skattefri aktieombytning.

I relation til salg af aktierne bemærkede Told- og Skattestyrelsen, at et salg af aktierne i et ombyttet selskab inden for et kort tidsrum efter ombytningen kun i yderst få tilfælde tillades ud fra en betragtning om, at et hurtigt salg af aktierne indicerer, at hovedformålet eller ét af hovedformålene med ombytningen har været skatteundgåelse eller -unddragelse.

Told- og Skattestyrelsen fandt ud fra en samlet vurdering af de i sagen foreliggende oplysninger, at tilladelse til skattefri aktieombytning ikke kunne opretholdes, såfremt holdingselskabet afstod 10 pct. af aktiekapitalen i A A/S. Ved sin vurdering havde styrelsen lagt afgørende vægt på, at det påtænkte salg skulle ske kun ét år efter gennemførelse af aktieombytningen, og at der ikke fandtes at være særlige forretningsmæssige grunde til at lade medarbejderen købe en del af de ombyttede aktier fremfor at nytegne kapital i A A/S.

Told- og Skattestyrelsen udtalte i den forbindelse, at man ikke var enig i den af regionen meddelte tilladelse til afståelse af 20 pct. af aktiekapitalen til X A/S. Denne afgørelse fandtes derfor ikke at kunne danne præcedens for efterfølgende sager af samme karakter.

I relation til indgåelse af køberetsaftalen, hvorved medarbejderen blev tillagt en ret men ikke en pligt til at købe 10 pct. af aktierne i A A/S, fandt styrelsen, at dette indebar, at holdingselskabet havde forpligtet sig til at afstå aktierne til medarbejderen, idet dennes køberet modsvaredes af en tilsvarende salgspligt for selskabet.

Styrelsen lagde vægt på, at parternes primære ønske var at indgå en aftale om overdragelse af aktierne i A A/S på nuværende tidspunkt, men overdragelsen ønskedes gennemført, således at den gennemførte skattefri aktieombytning kunne opretholdes.

Formålet med indgåelsen af aftalen om aktieoptionen måtte derfor efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse anses for at være at sikre parterne et salg af aktierne på et senere tidspunkt, uden at dette ville medføre, at den meddelte tilladelse til skattefri aktieombytning derved skulle bortfalde.

Ud fra disse betragtninger samt set i lyset af, at aktieoptionen kunne udnyttes straks efter udløbet af anmeldelsesperioden, samt at retningslinierne for fastsættelse af købesummen for aktierne - herunder fastsættelsen af et maksimeret beløb - allerede var fastlagt på aftaletidspunktet, fandt Told- og Skattestyrelsen, at køberetsaftalen måtte anses for sidestillet med et salg af de ombyttede aktier.

Da selskabet således allerede nu måtte anses for at have forpligtet sig til afståelse af den omhandlede portion aktier, fandt styrelsen det uden betydning, at medarbejderen først fik ret til endelig erhvervelse af aktierne efter udløbet af anmeldelsesperioden.