Dato for udgivelse
03 jan 2007 12:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 nov 2006 16:37
SKM-nummer
SKM2007.7.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-167546
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning
Emneord
Forening, hæftelse, selvstændigt skattesubjekt
Resumé

En fjernvarmecentral ønskede at ændre sine vedtægter og sit navn. Navnet skulle bl.a. ændres fra I/S til A.m.b.A. Told- og Skattestyrelsen havde allerede i brev af 2001 bekræftet, at fjernvarmecentralen uagtet navnet måtte anses for at være en forening og et selvstændigt skattesubjekt. De påtænkte vedtægtsændringer herunder af navnet ændrede ikke herved.

En ændring af vedtægternes bestemmelse fra at de tilsluttede brugere hæftede personligt og solidarisk, til at de fremover alene hæfter med den pålignede tilslutningsafgift medførte ikke skattepligt for brugerne, da der ikke eksisterede nogen aktuel økonomisk forpligtelse for de tilsluttede brugere.
Hjemmel
06-070807
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 2 e
Kursgevinstloven § 6
Kursgevinstloven § 20

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 S.A.1.5
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 S.C.1.2.2.4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 A.D.2.7

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at en vedtagelse af udkast til vedtægt for I/S A Fjernvarmecentral ikke medfører beskatning af I/S A Fjernvarmecentral?
  2. Kan det bekræftes, at en vedtagelse af udkast til vedtægt for I/S A Fjernvarmecentral ikke medfører beskatning af I/S A Fjernvarmecentrals selskabsdeltagere/forbrugere?

Svar

Det indstilles at begge spørgsmål besvares med et ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Baggrundsoplysninger

I/S A Fjernvarmecentral er et naturgasfyret kraftvarmeværk, der forsyner ca. 2.000 husstande i A by. Antallet af forbrugere er ca. 938, idet to tilknyttede boligforeninger, med i alt 500 lejligheder, regnes som to forbrugere.

I/S A Fjernvarmecentral er i henhold til dets vedtægt umiddelbart et interessentskab, hvor forbrugerne kan optages som selskabsdeltagere. En nærmere skattemæssig vurdering af vedtægten viser imidlertid, at der ikke foreligger et interessentskab, men derimod en selskabsstruktur, der ikke er ulig de strukturer, som findes hos andelsbaserede el- og varmeselskaber i øvrigt.

I relation til ovenstående bemærkes, at der i 2001 blev rettet henvendelse til Told- og Skattestyrelsen, Selskabsrevisionsafdelingen, med henblik på at få bekræftet selskabets skattepligtsstatus. Told- og Skattestyrelsen, Selskabsrevisionsafdelingen bekræftede ved brev af samme år, at I/S A Fjernvarmecentral udgør et selvstændigt skattesubjekt, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2e.

Det vil sige, at I/S A Fjernvarmecentral overgik til skattepligt i juni 2000, jf. bestemmelserne i lov nr. 452 af 31. maj 2000 (Elselskabers overgang til almindelig skattepligt m.v. - elreformen) og har således siden 1. juni 2000 været behandlet som et selvstændigt skattesubjekt.

Den nugældende vedtægt for I/S A Fjernvarmecentral er vedtaget den 24. oktober 1995.

I relation hertil bemærkes, at I/S A Fjernvarmecentral, som øvrige forbrugerejede selskaber i el- og varmebranchen, er kendetegnet ved, at deltagerne er uden reel økonomisk indflydelse i selskaberne. 

Det vil sige, at en udtrædende deltager, jf. vedtægtens § 5.3, ikke har krav på nogen del af selskabets formue, der kan ikke foretages udlodninger af årets resultat og i tilfælde af selskabets likvidation, sker der ikke udlodning til deltagerne ud over eventuel tilbagebetaling af indskudskapital, jf. vedtægtens § 11.3.

Det bemærkes herunder, at deltagerne som sådan ikke har betalt nogen indskudskapital, hvorfor et eventuelt overskud alene kan anvendes til almennyttige formål.

Det ovennævnte forhold mellem forbrugerne og selskabet er historisk betinget og må anses som kendetegnende for hovedparten af den del af den danske el- og varmebranche, som ikke har været i kommunalt eje. Den særegne ejerstruktur ses i historisk perspektiv også som en skattemæssig betingelse, idet elforsyningsvirksomhedernes tidligere skattefritagelse, og varmeforsyningsvirksomhedernes nugældende skattefritagelse, efter bestemmelsen i selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, netop er betinget af, at indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital, ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kunne anvendes til værkets formål.  

Bestemmelsen omkring deltagernes hæftelse er ligeledes historisk funderet og nedstammer fra såvel el- som varmeforsyningens barndom, hvor selve etableringen af værkerne var betinget og muliggjort af deltagernes hæftelse.

Oplysninger om den påtænkte disposition

Det overvejes at ændre vedtægten for I/S A Fjernvarmecentral.

Vedtægten ønskes ændret på en række punkter. Der er ikke i nærværende anmodning redegjort for samtlige påtænkte ændringer, men alene for de af ændringerne som anses for væsentlige i skattemæssig henseende.

Ændring af selskabets navn

A Fjernvarmecentral ønsker at ændre navn fra I/S A Fjernvarmecentral til A Fjernvarme a.m.b.a.

Ændringen er begrundet i det forhold, at I/S A Fjernvarmecentral hverken vedtægtsmæssigt eller i praksis er et interessentskab, og må således betragtes som en generel sanering af vedtægten.

Herunder bemærkes, at I/S A Fjernvarmecentral ej heller kan betragtes som et andelsselskab i henhold til definitionen heraf i lov om erhvervsdrivende virksomheder. Betegnelsen andelsselskab må imidlertid traditionelt anses for branchebetinget og anvendes i særdeles vid udstrækning i branchen. Henset hertil er det selskabets opfattelse, at denne betegnelse giver en bedre beskrivelse af virksomheden.

Ændring af betegnelsen "interessent" til "andelshaver"

Med samme begrundelse som ovenfor ønskes betegnelsen "interessenter" udskiftet med betegnelsen "andelshaver".

Ændring af hæftelsesbestemmelsen, jf. vedtægtens § 4

I henhold til den nugældende hæftelsesbestemmelse hæfter deltagerne personligt og solidarisk, jf. formuleringen heraf:

"§ 4.1.  I forhold til tredjemand hæfter interessenterne personligt og solidarisk for selskabets forpligtigelser."

Hæftelsesbestemmelsen ønskes ændret til følgende

"§ 4.1.  I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtigelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt."

Ønsket om ændringen af hæftelsesbestemmelsen er dels begrundet i, at den personlige og solidariske hæftelse ikke længere er nødvendig for selskabets kreditmuligheder, og anses af selskabet som værende uden reel indhold og dels som led i den generelle sanering af vedtægten.

Ændring af likvidationsbestemmelsen, jf. vedtægtens § 10.3

I henhold til den nugældende vedtægt, jf. dennes § 11.3, gælder følgende ved selskabets likvidation:

"§ 11.3.  Eventuelt overskud ved likvidation skal fordeles mellem interessenterne i forhold til interessenternes andele af selskabets forbrugeruafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen interessent kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning."

Likvidationsbestemmelsen ønskes ændret til følgende

"§ 10.3.  Et eventuelt provenu ved opløsningen kan efter generalforsamlingens beslutning herom fordeles mellem andelshaverne. Hvis der træffes beslutning om fordeling blandt andelshaverne, skal dette ske i forhold til andelshavernes faste afgift.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til almennyttige formål lokalt i A by."

Ændringen ønskes gennemført ud fra strategiske overvejelser, således at vedtægten tilrettes den kommercialisering og liberalisering, branchen har været igennem, og som stadig pågår.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling Ad spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at en vedtagelse af vedlagte udkast til vedtægt for I/S A Fjernvarmecentral ikke medfører beskatning af I/S A Fjernvarmecentral.

Det er spørgers opfattelse, at en vedtagelse af udkastet til vedtægt for A Fjernvarme a.m.b.a. ikke medfører, at der herved indtræder en beskatning af I/S A Fjernvarmecentral.

De ønskede ændringer i vedtægten vil efter spørgers opfattelse ikke i sig selv ændre på A Fjernvarmecentrals formål eller virksomheden i selskabet i øvrigt, hvorfor selskabet i skattemæssig henseende ikke kan anses for opløst med vedtagelsen af de ønskede ændringer i vedtægten. Ændringerne skal efter spørgers opfattelse primært betragtes som en ajourføring af vedtægten i forhold til den pågående liberalisering af branchen.

Herunder bemærkes, at ændringen af selskabets formålsbestemmelse efter spørgers opfattelse ikke kan anses for væsentlig.

Ændringen af navnet I/S A Fjernvarmecentral til A Fjernvarme a.m.b.a. er efter spørgers opfattelse ikke udtryk for en ændring af selskabsformen, men kan alene betragtes som en navneændring, jf. også det forhold at selskabet allerede beskattes i medfør af bestemmelsen i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2e.

A Fjernvarmecentral vil således såvel før som efter vedtægtsændringen være skattepligtig i medfør af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2e.

Ændringen af hæftelsesbestemmelsen kan efter spørgers opfattelse, jf. også ovenstående, ikke anses at medføre en beskatning af A Fjernvarmecentral.

Ad spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at en vedtagelse af vedlagte udkast til vedtægt for I/S A Fjernvarmecentral ikke medfører beskatning af I/S A Fjernvarmecentral's selskabsdeltagere/forbrugere.

Det er spørgers opfattelse, at de ønskede ændringer i vedtægten ikke medfører beskatning af deltagerne i I/S A Fjernvarmecentral.

For det første medfører de ønskede ændringer ingen ændring af selskabsformen/-strukturen. Dette allerede fordi I/S A Fjernvarmecentral ikke i skattemæssig henseende betragtes som et interessentskab, jf. også Told- og Skattestyrelsen, Selskabsrevisionens vurdering fra 2001, og selskabet såvel før som efter en vedtagelse af vedtægtsændringerne vil være subjektiv skattepligtig i medfør af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2e. Selskabsdeltagerne/forbrugerne kan således efter spørgers opfattelse ikke anses at have afstået noget.

For det andet modtager den enkelte selskabsdeltager/forbruger efter spørgers opfattelse ikke nogen form for økonomisk gevinst, eller anden form for ydelse fra I/S A Fjernvarmecentral ved ændring af vedtægten.

Herunder bemærkes, at hæftelsesbestemmelsen i skattemæssig henseende alene kan betragtes som en eventualforpligtigelse, hvorfor et eventuelt krav imod de enkelte forbrugere tidligst ville kunne opgøres i det omfang hæftelsesbestemmelsen nogensinde måtte blive aktualiseret.  Det vil sige, at hæftelsesbestemmelsen som sådan er suspensiv betinget.

Idet der ikke foreligger nogen aktualisering af hæftelsesbestemmelsen, og selskabsdeltagerne/forbrugerne således ikke frigøres fra nogen gældsforpligtigelser ved ophævelsen af bestemmelsen, kan der efter vores opfattelse ikke ske beskatning af deltagerne. 

Det bemærkes videre, at den vedtægtsmæssige bestemmelse om personlig og solidarisk hæftelse i realiteten - når der henses til kapitalgrundlaget i I/S A Fjernvarmecentral i øvrigt - må anses for indholdsløs i relation til selskabets kreditmuligheder.

Egenkapitalen i I/S A Fjernvarmecentral udgjorde således pr. 31. maj 2005 cirka 37,5 mio. kr., og de samlede gældsforpligtigelser udgjorde cirka 14 mio. kr., hvoraf 6,8 mio. kr. er udtryk for en regnskabsmæssig periodisering af tilslutningsbidrag fra forbrugerne.

SKATs indstilling og begrundelse

Det er SKATs opfattelse at I/S A Fjernvarmecentral uagtet navnet skatteretligt ikke er et I/S men en forening, jf. også tidligere meddelelse fra Told- og Skattestyrelsen, Selskabsrevisionsafdelingen hvor det bekræftes, at I/S A Fjernvarmecentral udgør et selvstændigt skattesubjekt, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2e. Ændringerne i vedtægterne medfører bl.a. ændret hæftelse for de tilsluttede forbrugere, idet de fremover alene vil hæfte overfor tredjemand med den pålignede tilslutningsafgift, men skatteretligt skifter foreningen ikke karakter, idet den uagtet det nye navn "A Fjernvarme a.m.b.a.", fortsat vil være en forening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk.1, nr. 2e. Den påtænkte ændring i formålet fra at etablere fjernvarmeanlæg og drive fjernvarmeforsyning i A by til etablering af energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i hjemkommunen, medfører heller ikke så markante ændringer, at foreningen skifter karakter. Da vedtægtsændringerne således ikke har karakter af ophør af den gamle forening og etablering af en ny, skal der ikke ske ophørsbeskatning, hverken i foreningen eller hos de tilsluttede forbrugere. Ændringen i hæftelse for de tilsluttede forbrugere vil heller ikke medføre beskatning, jf. kursgevinstlovens §6 henholdsvis § 20, da der ikke aktuelt er nogen økonomisk forpligtelse knyttet hertil, og der realiseres således ikke nogen økonomisk gevinst for de tilsluttede forbrugere ved ændringen.

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.