åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Efter KGL § 20 skal personer og dødsboer, der ikke er pengenæringsskattepligtige, medregne gevinst og tab på gæld i danske kroner ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i § 21 og § 22. Tab på gæld i danske kroner kan således ikke fradrages, da § 21 og § 22 alene omhandler gevinst på gæld. Gevinst på gæld skal medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 2. I TfS 1999, 853 LR har Ligningsrådet taget stilling til spørgsmålet, om den betaling (overkurs), som debitor betaler i forbindelse med førtidig indfrielse af ellers uopsigelige private pantebreve i danske kroner, kan karakteriseres som differencerente, der i skattemæssig henseende anses for fradragsberettigede renteudgifter. Ligningsrådet fandt, at differencerentebegrebet ikke kan udstrækkes til at omfatte overkurs og kvalificerede overkursen som kurstab, der var indkomstopgørelsen uvedkommende, jf. KGL §§ 20 - 22.

SKM2003.421.HR fandt Højesteret, at et erstatningsbeløb indbetalt af en skatteyder til en bank i anledning af en førtidig indfrielse af et fast forrentet lån med en fast løbetid ikke kunne anses for renter af gæld, ligesom beløbet ikke kunne sidestilles med den differencerente, der ved indfrielse af et konvertibelt realkreditlån til parikurs betales for tiden indtil udløbet af opsigelsesperioden, og som med udgangspunkt i Højesterets dom UfR 1947.725 anerkendes som fradragsberettiget. Styrelsen er af den opfattelse, at et sådant erstatningsbeløb, betalt ved førtidig indfrielse af et låneforhold, bør karakteriseres som et kurstab, som dermed ikke er fradragsberettiget i nærværende tilfælde. I overensstemmelse med styrelsens synspunkter kvalificerede Landsskatteretten, i SKM2001.620.LSR, et selskabs betaling af godtgørelse ved indfrielse af et fastrentelån før forfaldstid som et fradragsberettiget kurstab ved indfrielse til overkurs.

Anvendelsesområdet for §§ 20 - 22 er gevinst (og tab), som en debitor realiserer ved frigørelse for en gældsforpligtelse. Kursgevinst for debitor vil i forbindelse med et lån f.eks. foreligge, hvis lånet kan indfries med et mindre beløb end låneprovenuet. Tab på gæld kan f.eks. opstå, ved at gælden indfries med et beløb, der overstiger det oprindelige lånebeløb.