Dato for udgivelse
21 dec 2006 11:55
SKM-nummer
SKM2006.795.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-165619
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Flyselskab, luftfartselskab, moms, fritagelse, leverance, udenrigstrafik, udenrigsfart, fly, nødvendigt udstyr, ydelse, forsyninger, proviant
Resumé
Skatteministeriet og SKAT finder, at 6. momsdirektivs artikel 15, nr. 6, 7 og 9 kan anses for direkte anvendelige. SKAT har besluttet, at flyselskaber, der i det senest afsluttede regnskabsår opfylder et krav om at flyve mere end 2/3 - beregnet som et gennemsnit af alle relevante parametre - i udenrigsfart kan anses for at opfylde kravet i direktivbestemmelserne om mod betaling at flyve "hovedsageligt i udenrigstrafik". De kan derfor få momsfri leverancer efter bestemmelserne. Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs anerkendelse af, at de kan anses som luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, kan rette henvendelse til SKAT. SKAT vil offentliggøre en liste over anerkendte luftfartsselskaber. Der er tale om en midlertidig ordning, der finder anvendelse indtil der sker en ændring af momslovens regler på området.
Reference(r)

6. momsdirektiv artikel 15, nr. 6, 7 og 9
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 7 og 16
Momsloven § 45, stk. 3

Henvisning
Momsvejledning 2006-4 I.1.3
Henvisning
Momsvejledning 2006-4 I.1.10
Henvisning
Momsvejledning 2006-4 K.1.3

EF-domstolens fandt i dommen i sag C-382/02, Cimber Air, at momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, og afgiftsmyndighedernes administration af bestemmelsen er uforenelig med artikel 15 i 6. momsdirektiv.

EF-domstolen har ved dommen af 16. september 2004 fastslået, at artikel 15, nr. 6, 7 og 9, i sjette momsdirektiv skal fortolkes således, at den levering af goder og de tjenesteydelser, der er omhandlet i disse bestemmelser, til fly, der foretager indenrigsflyvninger, men som anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, er momsfritaget.

Det følger af dommen - herunder præmis 37 - at begrebet "selskab, der hovedsageligt flyver i udenrigstrafik" skal fortolkes strengt, det vil sige indskrænkende, fordi begrebet danner grundlag for momsfritagelser.

Vestre Landsret har i SKM2005.469.VLR efterfølgende fundet, at momsfritagelse på denne baggrund må forudsætte, at selskabets udenrigstrafik har været væsentlig større end indenrigstrafikken.

Ved vurderingen af, om dette har været tilfældet i de otte regnskabsår, som sagen vedrører, skal der ud over omsætningsandelen tillige tages hensyn til andelen af sædekilometer, passagerkilometer, antal betalende passagerer og antal afgange. Dommen indebar, at et luftfartsselskab skal flyve mere end 2/3 - beregnet som gennemsnit af alle relevante parametre - i udenrigsfart for at opfylde kravet om at flyve "hovedsageligt i udenrigstrafik".

Landsrettens dom er blevet anket til Højesteret på alle spørgsmål. Dette betyder, at den præcise fortolkning af udtrykket "luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik" sådan som det er anvendt i 6. momsdirektivs artikel 15, nr. 6, fortsat er uafklaret. En ændring af momslovens regler på området afventer derfor Højesterets dom.

Skatteministeriet og SKAT finder, at 6. direktivs artikel 15, nr. 6, 7 og 9 kan anses for direkte anvendelige, sådan at luftfartsselskaber, der kan anerkendes som luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, kan støtte ret direkte på direktivbestemmelserne.

Midlertidig ordning for luftfartselskaber, der flyver hovedsageligt i udenrigstrafik

På baggrund af drøftelser med Skatteministeriet har SKAT derfor besluttet, at flyselskaber, der i det senest afsluttede regnskabsår opfylder ovenstående 2/3-krav, kan få momsfri leverancer efter bestemmelserne i 6. momsdirektivs artikel 15, nr. 6, 7 og 9.

Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs anerkendelse af, at de kan anses som luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, kan rette henvendelse til SKAT. SKAT vil offentliggøre en liste over anerkendte luftfartsselskaber. Der er tale om en midlertidig ordning, der finder anvendelse indtil der sker en ændring af momslovens regler på området.

Andre luftfartsselskaber

Andre flyselskaber end de ovennævnte - "indenrigsselskaber" - kan fortsat få momsfrie leverancer i forbindelse med udenrigsflyvninger, såfremt betingelserne i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, 8, 9 og 16 er opfyldt.

Godtgørelse

EF-domstolens dom i sag C-382/02 berører ikke anvendelsen af momslovens § 45, stk. 3, om godtgørelse til transportselskaber, som her i landet har købt momspålagte varer og ydelser i forbindelse med befordring til udlandet af personer med ledsagende bagage og transportmidler. Skattecentrene skal derfor afslå evt. anmodninger om godtgørelse i forbindelse med indenrigsflyvning, der ikke er omfattet af den praksis om transittrafik, der er beskrevet i momsvejledningens afsnit K.1.3, jf. Told- og Skattestyrelsens meddelelse i TfS 1994, 854.