Dato for udgivelse
21 Dec 2006 10:08
SKM-nummer
SKM2006.773.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-160062
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Sambeskatning
Resumé
Meddelelsen beskriver Skatterådets praksis i disse sager med henblik på at få afklaret den fortolkningstvivl, der har været på dette område.
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31 b

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 S.D.4.3.2

Praksis i Skatterådets sager vedrørende omlægning af administrationsselskabets indkomstår, jf. selskabsskattelovens § 31 b.

På Skatterådets møde den 24. oktober 2006 blev der truffet afgørelse i 9 sager, hvor administrationsselskabet i en sambeskatning søgte om tilladelse til at lægge sit indkomstår om til et datterselskabs indkomstår, jf. selskabsskattelovens § 31 b.

Hver enkelt afgørelse er offentliggjort individuelt samtidig med offentliggørelsen af denne meddelelse. I tilknytning til selve afgørelsen er der en kort kommentar til afgørelsen og en tegning, der illustrerer sambeskatningen i omlægningsåret.

I samtlige 9 sager fik selskaberne Skatterådets tilladelse til omlægningerne, da der var anført administrative hensyn, der kunne begrunde omlægningen, og da der ikke var skattemæssige fordele forbundet hermed.

Afgørelserne forholder sig alene til ansøgers anmodning om omlægning af administrationsselskabets indkomstår. Hvordan sambeskatningsindkomsten skal gøres op i omlægningsperioden omtales ikke, idet dette principielt er et ligningsmæssigt anliggende. SKAT kan dog vejledende herom oplyse følgende.

I hvilket indkomstår skal sambeskatningen begynde?

Det fremgår af lov nr. 426 af 06/06/2005 om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, § 15, stk. 3, at selskabsskattelovens § 31 om tvungen sambeskatning finder anvendelse for indkomstår, der påbegyndes den 15. december 2004 eller senere. Dette gælder for det enkelte selskab. Sambeskatningen gælder derfor først for indkomstår, som begge selskaber har påbegyndt den 15. december 2004 eller senere. Dette fremgår af Bilag 16 (Skatteministerens svar på spørgsmål fra Ernst & Youngs henvendelse af 6/4-05) til lovforslaget L121 samt af Bilag 74 til samme lovforslag(Svar fra Skatteministeriet på spørgsmål fra FSR, s. 14-15). Hvis der i en koncern er mere end 2 selskaber, men kun 2 af de koncernforbundne selskaber opfylder betingelsen om, at de er i et indkomstår, der er påbegyndt den 15. december 2004 eller senere, skal disse 2 selskaber sambeskattes. De øvrige selskaber i koncernen indtræder først i sambeskatningen, når de opfylder betingelsen om, at de er i et indkomstår, der er påbegyndt den 15. december 2004 eller senere.

Der etableres ikke koncernforbindelse ved indtræden i de nye regler. Ikrafttrædelsesbestemmelsen styrer blot, fra hvilket indkomstår sambeskatningen skal påbegyndes.

Hvordan afgrænses det enkelte selskabs indkomstår og sambeskatningsperioden i omlægningsåret?

Da der lægges om til datterselskabets indkomstår, indebærer tilladelsen altid, at administrationsselskabets indkomstår skal udløbe samtidig med datterselskabets indkomstår. Derfor bliver administrationsselskabets indkomstår enten forkortet eller forlænget. Men da indkomståret i omlægningsåret ikke begynder på samme dato for de to selskaber, vil det ene selskab altid have et kortere indkomstår end det andet. I omlægningsåret vil der således ikke være fuld overensstemmelse mellem de to selskabers sambeskatningsperioder. Dette er på de tegninger, der er tilknyttet hver enkelt afgørelse, illustreret som de såkaldte "skrå bagkanter". Forskellen mellem sambeskatningsperioderne i omlægningsåret er i fuld overensstemmelse med bemærkningerne i L121 (Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove - Nedsættelse af selskabsskatten og globalpuljeprincip i sambeskatningen), jf. Eksempel 2 i de særlige bemærkninger til lovforslagets § 1, nr. 6), vedrørende selskabsskattelovens § 10, stk. 5.  Eksempel 2 vedrører omlægning af datterselskabets indkomstår, men kan efter SKAT´s opfattelse også bruges i forbindelse med omlægning af administrationsselskabets indkomstår.

I visse tilfælde er det ikke hele datterselskabets indkomstår, der indgår i sambeskatningsperioden. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis koncernforbindelsen først etableres, efter at datterselskabets indkomstår er påbegyndt.  I så fald skal der laves en særskilt indkomstopgørelse for den del af indkomståret, der ikke er omfattet af sambeskatningen, det vil sige for perioden fra indkomstårets påbegyndelse til koncernforbindelsens etablering.

Nedenfor er skrevet et kort resumé af hver enkelt sag med henblik på at få et overblik over de forskellige typer omlægninger, der er tale om.

Sag 1 (J.nr. 06-133172)

Datterselskabets indkomstår uændret.

Administrationsselskabets indkomstår forkortes, så det udløber samtidig med datterselskabets.

Datterselskabets sambeskatningsperiode starter tidligere end administrationsselskabets, da datterselskabets sambeskatningsperiode starter på tidspunktet for etablering af koncernforbindelse (aktiekøb 31/8-05) inde i indkomståret 2006.  Der bliver derfor en "skrå bagkant" - mod højre.

Der skal laves særskilt indkomstopgørelse i datterselskabet for perioden fra indkomståret begynder til koncernforbindelsen etableres.

Sag 2  (J.nr. 06-133211)

Datterselskabets indkomstår uændret.

Administrationsselskabets indkomstår forkortes, så det udløber samtidig med datterselskabets.

Datterselskabets sambeskatningsperiode starter tidligere end administrationsselskabets, da

datterselskabets indkomstår 2006 er bagudforskudt.  Der bliver derfor en "skrå bagkant" - mod højre. Der skal ikke laves særskilt indkomstopgørelse i datterselskabet.

Sag 3 (J.nr. 06-131037)

Datterselskabet er nystiftet.

Administrationsselskabets indkomstår forkortes, så det udløber samtidig med datterselskabets.

Datterselskabets sambeskatningsperiode starter tidligere end administrationsselskabets, da datterselskabets indkomstår 2006 begynder på stiftelsestidspunktet, 1/10-05, mens administrationsselskabets indkomstår 2006 starter 1/1.   Der bliver derfor en "skrå bagkant" - mod højre. Der skal ikke laves særskilt indkomstopgørelse i datterselskabet.

Sag 4 (J.nr. 06-130606)

Datterselskabernes indkomstår uændrede.

Administrationsselskabets indkomstår forlænges, så det udløber samtidig med døtrenes.

Administrationsselskabets sambeskatningsperiode starter tidligere end datterselskabernes, da administrationsselskabet har bagudforskudt indkomstår.  Der bliver derfor en "skrå bagkant" - mod venstre.

Der skal ikke laves særskilt indkomstopgørelse i datterselskaberne.

De to datterselskaber skal sambeskattes allerede fra indkomståret 2005, selv om administrationsselskabet først er omfattet af sambeskatningsreglerne fra indkomståret 2006.

Sag 5 (J.nr. 06-159047)

Dattersselskabets indkomstår uændret.

Administrationsselskabets indkomstår forkortes, så det udløber samtidig med datterselskabets.

Der etableres koncernforbindelse midt inde i administrationsselskabets indkomstår ved køb af aktier i datterselskabet.

Der skal laves særskilt indkomstopgørelse i datterselskabet for perioden fra begyndelsen af indkomståret 2006 til tidspunktet for koncernforbindelsens etablering.

Administrationsselskabets sambeskatningsperiode starter tidligere end datterselskabets, da administrationsselskabet går ind i sambeskatningen fra starten af indkomståret, mens datterselskabet først bliver omfattet fra koncernforbindelsens etablering. Administrationsselskabets sambeskatningsperiode starter således, inden koncernforbindelsen er etableret. Der bliver derfor en "skrå bagkant" - mod venstre.

Sag 6 (J.nr. 06-159050)

Datterselskabets indkomstår uændret.

Administrationsselskabets indkomstår forlænges, så det udløber samtidig med datterselskabets.

Administrationsselskabets sambeskatningsperiode starter tidligere end datterselskabets, da administrationsselskabets indkomstår starter 1/7, mens datterselskabets først starter 1/10. Der bliver derfor en "skrå bagkant" - mod venstre.

Der skal ikke laves særskilt indkomstopgørelse i datterselskabet.

Sag 7  (J.nr. 06-162944)

Datterselskabernes indkomstår uændret (der er to datterselskaber med samme indkomstår).

Administrationsselskabets indkomstår forkortes, så det udløber samtidig med datterselskabernes.

Datterselskabernes sambeskatningsperiode starter tidligere end administrationsselskabets, da datterselskabernes indkomstår 2006 er bagudforskudt. Der bliver derfor en "skrå bagkant" - mod højre. Der skal ikke laves særskilt indkomstopgørelse i datterselskaberne.

Sag 8 (J.nr. 06-162411)

Datterselskabets indkomstår uændret.

Administrationsselskabets indkomstår forkortes, så det udløber samtidig med datterselskabets.

Datterselskabets sambeskatningsperiode starter tidligere end administrationsselskabets, da datterselskabets indkomstår starter 1/5, mens administrationsselskabets indkomstår først starter 1/6. Der bliver derfor en "skrå bagkant" - mod højre. Der skal ikke laves særskilt indkomstopgørelse i datterselskabet.

Sag 9 (J.nr. 06-158457)

Datterselskabets indkomstår er uændret.

Administrationsselskabets indkomstår forkortes, så det udløber samtidig med datterselskabets.

Datterselskabets sambeskatningsperiode starter tidligere end administrationsselskabets, da datterselskabets indkomstår 2006 er bagudforskudt. Der bliver derfor en "skrå bagkant" - mod højre.

Der skal ikke laves særskilt indkomstopgørelse i datterselskabet.

Udover de 9 afgørelser, der blev truffet på mødet i oktober, har Skatterådet i perioden juni-august 2006 truffet afgørelse i yderligere 7 af disse sager (offentliggjort som SKM2006.423.SR, SKM2006.580.SR, SKM2006.581.SR, SKM2006.582.SR, SKM2006.583.SR, SKM2006.584.SR, SKM2006.601.SR). Siden disse afgørelser blev truffet, er der sket præciseringer af visse fortolkninger af dette komplicerede regelsæt. SKAT vil derfor nu gennemgå disse 7 afgørelser med henblik på at vurdere, om de på alle punkter er korrekte. Eventuelle ændringer af afgørelserne vil ikke indebære, at de pågældende selskaber stilles ringere.