Dato for udgivelse
02 Jan 2007 13:37
SKM-nummer
SKM2007.3.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-160061
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Moms og lønsumsafgift + Skat + Straf + Told
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
TSS-cirkulære, SD-cirkulære, ophævelse
Resumé

I løbet af 2006 er der gennemført en undersøgelse af samtlige TSS-cirkulærer med henblik på at få ophævet så mange som muligt og dermed nedbragt mængden af retsforskrifter. Denne SKAT-meddelelse er resultatet af undersøgelsen, hvorefter 180 TSS-cirkulærer og nogle få SD-cirkulærer ophæves.

Reference(r)
-

ToldSkat og de kommunale skatteforvaltninger fusionerede 1. november 2005, og hermed blev SKAT organiseret som en enhedsorganisation. Det tidligere over-/underordnelsesforhold mellem Told- og Skattestyrelsen og told- og skatteregionerne, og i et vist omfang de kommunale skatteforvaltninger, eksisterer derfor ikke længere. På den baggrund er det besluttet ikke at anvende cirkulæreformen i SKAT, og der er ikke udsendt cirkulærer efter fusionen. I stedet udsendes enten en bekendtgørelse eller en SKAT-meddelelse, jf. SKM2006.607.SKAT.

I løbet af 2006 er der gennemført en undersøgelse af samtlige TSS-cirkulærer med henblik på at få ophævet så mange som muligt og dermed nedbragt mængden af retsforskrifter. Denne SKAT-meddelelse er resultatet af undersøgelsen, hvorefter 180 TSS-cirkulærer ophæves, herunder nogle få SD-cirkulærer.

Med virkning fra 2. januar 2007 ophæves hermed:

TSS-cirkulærer fra 2005:

1) Cirkulære nr. 3 af 10. januar 2005 (TSS 2005-02) om rentesatser efter selskabsskattelovens § 29B, stk. 10.

2) Cirkulære nr. 16 af 22. februar 2005 (TSS 2005-07) om strafbortfald ved ophævelse af opkrævningslovens § 17, stk. 1, nr. 3.

3) Cirkulære nr. 46 af 14. juni 2005 (TSS 2005-11) om plan for tilsynet med den kommunale personligning for perioden 1/7 2004 - 30/6 2005.

4) Cirkulære nr. 44 af 16. juni 2005 (TSS 2005-13) om skatteansættende myndigheder for visse juridiske personer (TP-selskaber).

5) Cirkulære nr. 67 af 17. august 2005 (TSS 2005-20) om behandling af skatte- og afgiftsstraffesager - indhentelse af oplysninger hos tredjemand.

TSS-cirkulærer fra 2004:

6) Cirkulære nr. 1 af 8. januar 2004 (TSS 2004-01) om ændring af praksis og genoptagelse af sager om afgiftsberigtigelse af motorkøretøjer 0-1 år.

7) Cirkulære nr. 8 af 2. februar 2004 (TSS 2004-04) om ændring af normalhandelsværdier for svin for indkomståret 2003, og ophævelse af samme i TSS-cirkulære 2003-41.

8) Cirkulære nr. 24 af 26. februar 2004 (TSS 2004-07) om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb.

9)Cirkulære nr. 22 af 26. februar 2004 (TSS 2004-08) om retningslinier for godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. efter ligningslovens § 8 A (fradrag for gaver) og § 12, stk. 3 (fradrag for løbende ydelser).

10) Cirkulære nr. 26 af 23. marts 2004 (TSS 2004-10) om emballageafgift - tilbagebetaling af afgift af emballager med koncentrat, der bruges til fremstilling af læskedrikke med kulsyre.

11) Cirkulære nr. 36 af 10. maj 2004 (TSS 2004-12) om fradrag i forbindelse med deltagelse i åbne arkitektkonkurrencer.

12) Cirkulære nr. 71 af 16. august 2004 (TSS 2004-19) om kapitalafkastsatsen for 2004.

13) Cirkulære nr. 72 af 17. august 2004 (TSS 2004-20) om ændring af praksis om afgiftsberigtigelse af fabriksnye motorkøretøjer.

14) Cirkulære nr. 94 af 14. oktober 2004 (TSS 2004-26) om godkendelse af transfer pricing-indkomstændringer.

15) Cirkulære nr. 100 af 29. oktober 2004 (TSS 2004-27) om moms af lægeerklæringer.

16) Cirkulære nr. 107 af 18. november 2004 (TSS 2004-29) om Ligningsrådets satser for 2005 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, jf. ligningslovens § 9C, og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring, jf. ligningslovens § 9 B.

17) Cirkulære nr. 108 af 22. november 2004 (TSS 2004-30) om værdiansættelse for 2005 af visse personalegoder.

18) Cirkulære nr. 111 af 24. november 2004 (TSS 2004-32) om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund.

19) Cirkulære nr. 112 af 1. december 2004 (TSS 2004-34) om regulering af grundværdier og ejendomsværdier pr. 1. oktober 2004.

20) Cirkulære nr. 117 af 15. december 2003 (TSS 2004-36) om rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2.

21) Cirkulære nr. 120 af 16. december 2004 (TSS 2004-37) om landbrug m.v.: Normalhandelsværdier, beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 2004. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2005.

22) Cirkulære nr. 119 af 16. december 2004 (TSS 2004-39) om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra og med 1. januar 2005.

23) Cirkulære nr. 124 af 16. december 2004 (TSS 2004-40) om den moms- og lønsumsafgiftsmæssige behandling af gebyrer i detailhandlen mv. for benyttelse af betalingskort og kreditkort.

TSS-cirkulærer fra 2003:

24) Cirkulære nr. 10 af 23. januar 2003 (TSS 2003-04) om genoptagelse af skatteansættelser for selvstændige vognmænd vedrørende standardfradrag for udgifter til kost og småfornødenheder ved rejse i udlandet fra og med den 1. juli 1997 og indtil udgangen af indkomståret 2000.

25) Cirkulære nr. 26 af 24. marts 2003 (TSS 2003-08) om retningslinier for vurderingsmyndighedernes arbejde.

26) Cirkulære nr. 33 af 9. maj 2003 (TSS 2003-11) om ændring af praksis og genoptagelse af sager om afgiftsberigtigelse af motorkøretøjer.

27) Cirkulære nr. 80 af 17. juni 2003 (TSS 2003-16) om dekoncentreret sagsudlægning. Særordning for tredjelandsvirksomheder, der leverer elektroniske tjenesteydelser til ikke afgiftspligtige personer inden for EU og registrering af momspligtige virksomheder etableret i EU, samt Færøerne, Grønland, Island og Norge ved momspligtigt salg i Danmark.

28) Cirkulære nr. 85 af 9. juli 2003 (TSS 2003-18) om den lønsumsafgiftsmæssige behandling af overskud eller underskud opstået i forbindelse med afståelse af virksomhed, herunder goodwill.

29) Cirkulære nr. 86 af 9. juli 2003 (TSS 2003-20) om ophævelse af standardfradrag for depotgebyrer og bankbokse - afrunding af fradrags- og godtgørelsesprocent.

30) Cirkulære nr. 88 af 9. juli 2003 (TSS 2003-21) om opgørelse af den delvise fradragsret i henhold til momslovens § 38, stk. 1 og stk. 2, for undervisningsinstitutioner omfattet af erhvervsskoleloven - tilskud - regulering og tilbagebetaling af moms.

31) Cirkulære nr. 87 af 18. juli 2003 (TSS 2003-22) om kapitalafkastsatsen for 2003.

32) Cirkulære nr. 112 af 25. september 2003 (TSS 2003-24) om plan for tilsynet med vurderingsankenævnenes klagebehandling.

33) Cirkulære nr. 111 af 8. oktober 2003 (TSS 2003-28) om ophævelse af cirkulære nr. 49 af 28. maj 2002 om pristalsregulering af visse anskaffelsessummer for ejendomme efter ejendomsavancebeskatningsloven (TSS-cirkulære 2002-18).

34) Cirkulære nr. 130 af 12. november 2003 (TSS 2003-29) om anvendelsesområdet for momslovens § 13, stk. 1, nr. 11 - fritagelse for finansielle transaktioner.

35) Cirkulære nr. 129 af 10. november 2003 (TSS 2003-30) om optagelse på liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner mv. i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2.

36) Cirkulære nr. 131 af 17. november 2003 (TSS 2003-32) om ophævelse af cirkulærer fra Statsskattedirektoratet.

37) Cirkulære nr. 138 af 3. december 2003 (TSS 2003-37) om rettelser til cirkulære nr. 32 af 7. maj 2003 (TSS-cirkulære 2003-10) og cirkulære nr. 33 af 9. maj 2003 (TSS-cirkulære 2003-11) på afgiftsområdet.

38) Cirkulære nr. 141 af 27. november 2003 (TSS 2003-38) om tilbagebetaling af tillægsskat i henhold til dødsboskattelovens § 86.

39) Cirkulære nr. 146 af 16. december 2003 (TSS 2003-39) om rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2.

40) Cirkulære nr. 164 af 16. december 2003 (TSS 2003-41) om landbrug m.v.: Normalhandelsværdier, beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 2003. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2004.

TSS-cirkulærer fra 2002:

41) Cirkulære nr. 1 af 4. januar 2002 (TSS 2002-01) om ophævelse af SD-cirkulære af 1982-18 om aktieerhvervelser i udviklingslande.

42) Cirkulære nr. 11 af 30. januar 2002 (TSS 2002-04) om skattefri studierejselegater ved studieophold i udlandet.

43) Cirkulære nr. 13 af 14. januar 2002 (TSS 2002-06) om den momsmæssige behandling af oprettelses- og rykkergebyrer opkrævet i forbindelse med finansiering af købekontrakter vedrørende salg på kredit og tilbagebetaling af uberettiget opkrævet moms.

44) Cirkulære nr. 34 af 22. februar 2002 (TSS 2002-07) om fremgangsmåden ved vurderingsmyndighedernes og told- og skatteregionernes besigtigelser af fast ejendom.

45) Cirkulære nr. 46 af 22. maj 2002 (TSS 2002-17) om skattefri godtgørelse til ulønnede medhjælpere og idrætsforeninger mv. og til Hjemmeværnets frivillige, ulønnede personel.

46) Cirkulære nr. 47 af 30. maj 2002 (TSS 2002-19) om ophævelse af merhugstfradraget.

47) Cirkulære nr. 78 af 9. juli 2002 (TSS 2002-22) om registreringsafgiftsloven - praksisændring vedrørende importørvirksomheders afgiftsberigtigelse af køretøjer.

48) Cirkulære nr. 83 af 29. juli 2002 (TSS 2002-24) om kapitalafkastsatsen for 2002.

49) Cirkulære nr. 88 af 3. september 2002 (TSS 2002-25) om dekoncentreret sagsudlægning - inddrivelse af restancer for det offentlige.

50) Cirkulære nr. 128 af 18. november 2002 (TSS 2002-31) om fastsættelse af depositum for registreringsafgift af brugte motorkøretøjer.

51) Cirkulære nr. 132 af 19. november 2002 (TSS 2002-33) om dekoncentreret sagsudlægning - godtgørelse af moms af fremmede staters herværende honorære konsulers indkøb.

52) Cirkulære nr. 164 af 13. december 2002 (TSS 2002-35) om udbetaling af procentgodtgørelse efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 5, 4. pkt., ved tilbagebetaling af overskydende selskabsskat (maksimeringsreglen).

53) Cirkulære nr. 169 af 19. november 2002 (TSS 2002-38) om landbrug m.v.: Normalhandelsværdier, beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 2002. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2003.

54) Cirkulære nr. 168 af 19. december 2002 (TSS 2002-39) om rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2.

55) Cirkulære nr. 172 af 19. december 2002 (TSS 2002-40) om værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2003.

TSS-cirkulærer fra 2001:

56) Cirkulære nr. 52 af 7. marts 2001 (TSS 2001-07) om tilbagebetaling af moms - kantinedrift, kaffe og te til forretningsforbindelser og andre varer og ydelser.

57) Cirkulære nr. 51 af 9. april 2001 (TSS 2001-13) om dekoncentreret sagsudlægning (Sports-momssagerne).

58) Cirkulære nr. 60 af 14. maj 2001 (TSS 2001-14) om genoptagelse af den skattepligtige indkomst og bindende forhåndsbesked vedrørende fastsættelse af handelsværdien den 19. maj 1993 for visse minoritetsaktionærer.

59) Cirkulære nr. 110 af 22. maj 2001 (TSS 2001-16) om opgørelse af afgiftsgrundlaget i forbindelse med kørsel med turistbusser til udlandet.

60) Cirkulære nr. 113 af 22. maj 2001 (TSS 2001-17) om dekoncentreret sagsudlægning, afgift af aktieaflønningsordningen.

61) Cirkulære nr. 123 af 25. juni 2001 (TSS 2001-19) om momsmæssig succession ved virksomhedsoverdragelse - brugtmomsordningen.

62) Cirkulære nr. 133 af 29. juni 2001 (TSS 2001-22) om progressionsgrænsen for ejendomsværdiskatten for 2001.

63) Cirkulære nr. 128 af 29. juni 2001 (TSS 2001-23) om fradrag ved anskaffelse og drift af rustvogne.

64) Cirkulære nr. 140 af 19. juli 2001 (TSS 2001-24) om genoptagelse af ejendomsvurderinger i anledning af et skyldråds eller Landsskatterettens kendelse.

65) Cirkulære nr. 153 af 9. august 2001 (TSS 2001-25) om kapitalafkastsatsen for 2001.

66) Cirkulære nr. 154 af 15. august 2001 (TSS 2001-26) om rentesats ifølge opkrævningslovens § 7, stk. 2.

67) Cirkulære nr. 161 af 31. august 2001 (TSS 2001-27) om tilbagebetaling af moms på salg af sportsaktiviteter i form af udlejning af bowlingbaner og salg af andre sportsaktiviteter.

68) Cirkulære nr. 164 af 12. september 2001 (TSS 2001-31) om retningslinier for opkrævning af afgift ved mellemdeponering af affald samt om tilbagebetaling af afgift efter lov om afgift af affald og råstoffer.

69) Cirkulære nr. 177 af 4. oktober 2001 (TSS 2001-34) om fradragsret for moms af omkostninger i forbindelse med overdragelse af fast ejendom.

70) Cirkulære nr. 179 af 31. oktober 2001 (TSS 2001-35) om moms - opgørelse af delvis fradragsret efter momslovens § 38, stk.1, i forbindelse med byggeri for egen regning med henblik på salg af fast ejendom.

71) Cirkulære nr. 190 af 5. november 2001 (TSS 2001-36) om ophævelse af cirkulære om kontrolsamarbejde med Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen.

72) Cirkulære nr. 209 af 14. december 2001 (TSS 2001-40) om Ligningsrådets satser 2002 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, jf. ligningslovens § 9 C, og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring, jf. ligningslovens § 9 B.

73) Cirkulære nr. 208 af 18. december 2001 (TSS 2001-42) om rentesats efter opkrævningsloven.

74) Cirkulære nr. 223 af 18. december 2001 (TSS 2001-44) om tilsynet med den kommunale personligning for perioden 1/7 2001 til 30/6 2002.

75) Cirkulære nr. 225 af 18. december 2001 (TSS 2001-46) om landbrug m.v.: Normalhandelsværdi, beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 2001. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2002. 

76) Cirkulære nr. 224 af 21. december 2001 (TSS 2001-52) om værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2002.

TSS-cirkulærer fra 2000:

77) Cirkulære nr. 12 af 20. januar 2000 (TSS 2000-02) om grænsegængere - ændret praksis vedrørende omregning til helårsindkomst.

78) Cirkulære nr. 37 af 14. marts 2000 (TSS 2000-04) om ophævelse af Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1990-15 om princip-skifte ved opgørelsen af fortjeneste og tab på fordringer, gæld og næringsaktier.

79) Cirkulære nr. 46 af 23. marts 2000 (TSS 2000-08) om vurderingsplan for den almindelige vurdering pr. 1. januar 2001 (2001-vurderingen).

80) Cirkulære nr. 78 af 30. maj 2000 (TSS 2000-14) om skattefritagelse for freelancetolke ved EU's institutioner.

81) Cirkulære nr. 111 af 28. juni 2000 (TSS 2000-19) om progressionsgrænsen for ejendomsværdiskatten for 2000.

82) Cirkulære 124 af 20. juni 2000 (TSS 2000-20) om rentesats til brug for kapitalisering af løbende ydelser omfattet af ligningslovens § 12 B, stk. 1.

83) Cirkulære nr. 138 af 27. juli 2000 (TSS 2000-21) om ændring af straffeloven - momssvig af særlig grov karakter.

84) Cirkulære nr. 144 af 21. august 2000 (TSS 2000-23) om kompetencen til at behandle skattestraffe-sager efter skattekontrollovens afsnit III.

85) Cirkulære nr. 157 af 3. oktober 2000 (TSS 2000-26) om ophævelse af SD-cirkulære 1982-24 om aktionærlån.

86) Cirkulære nr. 154 af 3. oktober 2000 (TSS 2000-27) om ophævelse af TSS-cirkulære 1993-17 om ændring af opgørelsesmetode fra FIFO til gennemsnitlige anskaffelsessummer for obligationer i samme fondskode.

87) Cirkulære nr. 165 af 23. oktober 2000 (TSS 2000-29) om ophævelse af SD-cirkulære om andelsbolighaveres fradrag for rente af gæld til andelsboligforeninger og beskatning ved lav boligafgift og genoptagelse af den skattepligtige indkomst vedrørende beskatning ved lav boligafgift.

88) Cirkulære nr. 168 af 8. november 2000 (TSS 2000-30) om genoptagelse af skatteansættelser, hvor overdragelsessummer efter afskrivningsloven og ligningsloven er kontantværdiansat efter Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 31. maj 1994.

89) Cirkulære nr. 181 af 13. december 2000 (TSS 2000-35) om dekoncentreret sagsudlægning.

90) Cirkulære nr. 194 af 13. december 2000 (TSS 2000-36) om værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2001.

91) Cirkulære nr. 182 af 13. december 2000 (TSS 2000-37) om landbrug m.v.: Normalhandelsværdi, beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 2000. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2001.

92) Cirkulære nr. 207 af 22. december 2000 (TSS 2000-45) om Spilleautomatloven - sagsudlægning.

TSS-cirkulærer fra 1999:

93) Cirkulære nr. 1 af 5. januar 1999 (TSS 1999-02) om regulering af gebyrer.

94) Cirkulære nr. 7 af 28. januar 1999 (TSS 1999-04) om værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 1999.

95) Cirkulære nr. 9 af 28. januar 1999 (TSS 1999-05) om landbrug m.v.: Normalhandelsværdi og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 1998. Normaludgift pr. kostdag, medhjælperes andel i lejeværdi og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 1999.

96) Cirkulære nr. 30 af 29. januar 1999 (TSS 1999-06) om retningslinjer for skatteansættende myndigheders registrering af ressourceanvendelse, omsætningstal og kontrolprocesser ved selskabsligningen.

97) Cirkulære nr. 35 af 12. april (TSS 1999-14) om ophævelse af SD-cirkulære 1987-9 om afskrivning på bygninger af træ.

98) Cirkulære 45 af 4. maj 1999 (TSS 1999-16) om ophævelse af SD-cirkulære 1987-46 af 30. oktober 1987 om den skattemæssige behandling af egen bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat.

99) Cirkulære nr. 74 af 2. juni 1999 (TSS 1999-20) om forsendelse af ufortoldede ekspresforsendelser.

100) Cirkulære nr. 89 af 11. juni 1999 (TSS 1999-23) om ophævelse af cirkulære om regnskabsomlægning for selskaber mv., omlægning af indkomståret.

101) Cirkulære nr. 96 af 22. juni 1999 (TSS 1999-24) om tilbagebetaling af affaldsafgift.

102) Cirkulære nr. 117 af 7. juli 1999 (TSS 1999-28) om ophævelse af cirkulære nr. 79 af 9. juli 1986 om omgørelse af hovedaktionærdispositioner.

103) Cirkulære nr. 119 af 13. juli 1999 (TSS 1999-29) om genoptagelse - beskatnings-/retserhvervelsestidspunkt for lønkrav i konkursbo/under betalingsstandsning.

104) Cirkulære nr. 164 af 29. oktober 1999 (TSS 1999-33) om administrative bødefastsættelser ved overtrædelse af skattekontrollovens §§ 13, 13 B, 13 C, 15, 16 og 18.

105) Cirkulære nr. 167 af 3. november 1999 (TSS 1999-35) om fritagelse for beskatning af udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2000.

106) Cirkulære nr. 200 af 16. december 1999 (TSS 1999-38) om genoptagelse af sager om opgørelse af afgiftspligtig vægt efter lov om afgift af affald og råstoffer.

107) Cirkulære nr. 204 af 21. december 1999 (TSS 1999-41) om fastsættelse af satser for fradrag for eksportmedarbejdere i henhold til ligningslovens § 9 E, stk. 3, gældende fra 1. januar 2000.

108) Cirkulære 205 af 22. december 1999 (TSS 1999-42) om normalhandelsværdi og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 1999. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2000.

109) Cirkulære nr. 206 af 22. december 1999 (TSS 1999-43) om værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2000.

TSS-cirkulærer fra 1998:

110) Cirkulære nr. 15 af 29. januar 1998 (TSS 1998-01) om landbrug: Ændring af TSS-cirkulære 1997-32 af 17. december 1997. Normalhandelsværdierne for svin pr. 31. december 1997.

111) Cirkulære nr. 19 af 3. februar 1998 (TSS 1998-02) om gennemførelse af skatte- og momskrav i skatte- og momsstraffesager.

112) Cirkulære nr. 79 af 18. maj 1998 (TSS 1998-11) om modregning af virksomhedsunderskud og underskud i den skattepligtige almindelige indkomst i positiv særlig indkomst.

113) Cirkulære nr. 88 af 15. juni 1998 (TSS 1998-13) om genoptagelse af skatteansættelser vedrørende fradragstidspunktet for tilslutningsafgifter.

114) Cirkulære nr. 148 af 20. august 1998 (TSS 1998-20) om centrale kraftvarmeværkers opgørelse og fordeling af brændselsforbrug.

115) Cirkulære nr. 152 af 1. september 1998 (TSS 1998-23) om revurdering af afslag på anmodninger om sidestilling med afskrivningsberettigede bygninger, jf. afskrivningslovens § 18, stk. 2, om meddelelse af tilladelse til sidestilling med tilbagevirkende kraft og om efterfølgende ændring af afskrivning.

116) Cirkulære nr. 218 af 21. oktober (TSS 1998-26) om ophævelse af SD-cirkulære 1978-40 af 12. december 1978 om afskrivningsgrundlaget for landbrugets driftsbygninger.

117) Cirkulære nr. 220 af 29. oktober 1998 (TSS 1998-28) om genoptagelse af sager, hvor der er beregnet procenttillæg efter kildeskattelovens § 61 i forbindelse med mellemperiode- og dødsbobeskatning.

118) Cirkulære nr. 224 af 19. november 1998 (TSS 1998-32) om kontantværdiansættelse af overdragelsessummer efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven.

119) Cirkulære nr. 226 af 8. december 1998 (TSS 1998-33) om fiksering af rente i hovedaktionærforhold og koncernforhold m.v. - genoptagelse.

120) Cirkulære nr. 227 af 11. december 1998 (TSS 1998-34) om skatteansættende myndigheder for juridiske personer bortset fra dødsboer.

121) Cirkulære nr. 245 af 29. december 1998 (TSS 1998-42) om den skattemæssige behandling af udlodninger i forbindelse med likvidationen af Dansk Krigs-Søforsikring for Varer og Krigsforsikringen for danske Skibe samt genoptagelse heraf.

122) Cirkulære nr. 246 af 30. december 1998 (TSS 1998-43) om fritagelse for beskatning af udenlandske studerendes underhold for indkomståret 1999.

TSS-cirkulærer fra 1997:

123) Cirkulære nr. 19 af 18. februar 1997 (TSS 1997-04) om årsomvurdering og årsregulering pr. 1. januar 1997.

124) Cirkulære nr. 31 af 18. marts 1997 (TSS 1997-08) om befordringsudgifter - selvstændige erhvervsdrivende.

125) Cirkulære nr. 39 af 8. april 1997 (TSS 1997-13) om spørgsmål om anvendelse af reglerne for gældskonvertering ved rekonstruktion af selskaber.

126) Cirkulære nr. 41 af 15. april 1997 (TSS 1997-14) om underskudsfremførsel i skattepligtig indkomst for ægtefæller.

127) Cirkulære nr. 71 af 3. juni 1997 (TSS 1997-16) om afskrivning på ejendomme med nedlæggelsesklausul.

128) Cirkulære nr. 138 af 27. juni 1997 (TSS 1997-20) om skattefri godtgørelse til dækning af merudgifter ved rejse og befordring samt fradrag for arbejde i udlandet, gældende fra 1. juli 1997.

129) Cirkulære nr. 97 af 30. juni 1997 (TSS 1997-21) om sambeskatning af selskaber mv.

130) Cirkulære nr. 104 af 4. juli 1997 (TSS 1997-23) om fiksering af rente i hovedaktionærforhold- genoptagelse.

131) Cirkulære nr. 116 af 5. august 1997 (TSS 1997-24) om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. samt religiøse samfund.

132) Cirkulære nr. 121 af 26. august 1997 (TSS 1997-25) om fiksering af rente i hovedaktionærforhold - genoptagelse.

133) Cirkulære nr. 125 af 15. september 1997 (TSS 1997-26) om skattefri rejsegodtgørelser efter ligningslovens § 9, stk. 7, - efterfølgende modregning i løn.

134) Cirkulære nr. 176 af 8. december 1997 (TSS 1997-28) om fritagelse for beskatning af udenlandske studerendes underhold for indkomståret 1998.

135) Cirkulære nr. 177 af 8. december 1997 (TSS 1997-29) om beskatning under ophold i Grønland.

136) Cirkulære nr. 185 af 17. december 1997 (TSS 1997-31) om værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 1998.

137) Cirkulære nr. 186 af 17. december 1997 (TSS 1997-32) om landbrug m.v.: Normalhandelsværdier og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 1997. Normaludgift pr. kostdag, medhjælperes andel i lejeværdi og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 1998.

138) Cirkulære nr. 190 af 17. december 1997 (TSS 1997-36) om mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 1998.

139) Cirkulære nr. 195 af 19. december 1997 (TSS 1997-37) om genoptagelse af lejeindtægtsberegning ved vederlagsfri ejendomsudlejning i sameje samt praksisændring fra 1998.

140) Cirkulære nr. 205 af 22. december 1997 (TSS 1997-38) om ophævelse af cirkulære nr. 489 "Cirkulære om lystgårdspraksis".

TSS-cirkulærer fra 1996:

141) Cirkulære nr. 4 af 9. januar 1996 (TSS 1996-01) om landbrug m.v.: Normalhandelsværdi og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 1995. Normaludgift pr. kostdag, medhjælperes andel i lejeværdi og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 1996.

142) Cirkulære nr. 10 af 17. januar 1996 (TSS 1996-02) om vurderingsplan for 20. almindelige vurdering.

143) Cirkulære nr. 23 af 7. februar 1996 (TSS 1996-04) om afskrivninger/forskudsafskrivninger i forbindelse med forskuds-registrering for indkomståret 1996 vedrørende K/S Danskib 25, Investeringsforeningen Danmark A/S, 'Rudersdal', Kongevejen 118, 2840 Holte.

144) Cirkulære nr. 24 af 9. februar 1996 (TSS 1996-05) om værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 1996.

145) Cirkulære nr. 76 af 26. april 1996 (TSS 1996-08) om vurderingsmyndighedernes og told- og skatteregionernes adgang til at foretage nye vurderinger af fast ejendom og til at ændre tidligere foretagne vurderinger.

146) Cirkulære nr. 85 af 9. maj 1996 (TSS 1996-09) om udlejning af en- og tofamilieshuse, ejerlejligheder m.v.

147) Cirkulære nr. 117 af 16. juli 1996 (TSS 1996-16) om kontantomregning af overdragelsessummer for driftsmidler og skibe, visse formuegoder, godtgørelser og vederlag samt ombygning og særindretninger af lejede lokaler.

148) Cirkulære nr. 119 af 8. juli 1996 (TSS 1996-18) om fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v og religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8A og/eller § 12.

149) Cirkulære nr. 122 af 10. juli 1996 (TSS 1996-19) om tilbagebetaling af AMBI.

150) Cirkulære nr. 123 af 17. juli 1996 (TSS 1996-20) om tupperwareforhandlere - selvstændige erhvervsdrivende.

151) Cirkulære nr. 174 af 7. november 1996 (TSS 1996-25) om omstrukturering på ejendomsvurderingsområdet.

152) Cirkulære nr. 223 af 12. november 1996 (TSS 1996-26) om rejseudgifter - ansatte med skiftende, midlertidige arbejdssteder - genoptagelse.

153) Cirkulære nr. 224 af 19. november 1996 (TSS 1996-27) om fastlæggelse af slutligningskommune for grænsegængere.

154) Cirkulære nr. 232 af 19. december 1996 (TSS 1996-30) om begrænset skattepligt - investeringsfond.

155) Cirkulære nr. 244 af 27. december 1996 (TSS 1996-32) om værdiansættelse for 1997 af visse personalegoder.

156) Cirkulære nr. 245 af 31. december 1996 (TSS 1996-33) om skattefri studierejselegater og skattefri beløb for ph.d. - studerendes studieophold i udlandet.

157) Cirkulære nr. 246 af 31. december 1996 (TSS 1996-34) om mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 1997.

158) Cirkulære nr. 247 af 31. december 1996 (TSS 1996-35) om værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 1997.

159) Cirkulære nr. 248 af 31. december 1996 (TSS 1996-36) om landbrug m.v.: Normalhandelsværdi og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 1996. Normaludgift pr. kostdag, medhjælperes andel i lejeværdi go værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 1997.

160) Cirkulære nr. 249 af 31. december 1996 (TSS 1996-37) om anskaffelsestidspunkt for aktier erhvervet ved udnyttelse af tildelte tegningsretter.

TSS-cirkulærer fra 1995:

161) Cirkulære nr. 66 af 15. maj 1995 (TSS 1995-06) om udlægning af kildeskattestraffesager hvor der nedlægges påstand om frihedsstraf.

162) Cirkulære nr. 72 af 24. maj 1995 (TSS 1995-07) om værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 1995.

163) Cirkulære nr. 73 af 29. maj 1995 (TSS 1995-08) om fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12.

164) Cirkulære nr. 104 af 3. juli 1995 (TSS 1995-11) om moms-ophør med delregistrering af transporter til steder uden for EU.

165) Cirkulære nr. 135 af 21. august 1995 (TSS 1995-12) om landbrug m.v. indkomståret 1995: Normaludgifter pr. kostdag, medhjælperes andel i lejeværdi og værdi af forbrug af egne varer.

166) Cirkulære nr. 158 af 4. oktober 1995 (TSS 1995-13) om kompetence til udstedelse af skattekort mv. til personer uden fast bopæl i Danmark.

167) Cirkulære nr. 179 af 8. december 1995 (TSS 1995-15) om hovedaktionærselskabers fradrag for løbende ydelser efter ligningslovens § 12 samt undladelse af udlodningsbeskatning af hovedaktionæren.

168) Cirkulære nr. 185 af 18. december 1995 (TSS 1995-16) om udenlandske studerende.

169) Cirkulære nr. 218 af 22. december 1995 (TSS 1995-17) om efterfølgende hensættelser efter fondsbeskatningsloven.

170) Cirkulære nr. 222 af 31. december 1995 (TSS 1995-21) om den skattemæssige behandling af Ambi.

171) Cirkulære nr. 18401 af 31. december 1995 (TSS 1995-24) om fiksering af rente m.v. i hovedaktionærforhold.

TSS-cirkulære fra 1993:

172) Cirkulære nr. 113 af 30. juni 1993 (TSS 1993-18) om fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12.

TSS-cirkulærer fra 1992:

173) Cirkulære nr. 18407 af 9. juni 1992 (TSS 1992-08) om kompetencen til at træffe afgørelse i skattestraffesager efter skattekontrolloven

174) Cirkulære nr. 197 af 16. november 1992 (TSS 1992-13) om flytteudgifter.

TSS-cirkulærer fra 1991:

175) Cirkulære nr. 126 af 17. juli 1991 (TSS 1991-13) om regelsanering.

176) Cirkulære nr. 212 af 20. december 1991 (TSS 1991-18) om regelsanering.

SD-cirkulære og TSS-cirkulærer fra 1990:

177) Cirkulære nr. 187 af 4. oktober 1990 (SD 37-1990) om fritagelse for beskatning for studerende fra Færøerne, Grønland, Island, Kina, Indonesien, Israel, Pakistan, Philippinerne, Portugal, Rumænien, Spanien, Thailand, Trinidad og Tobago, Tunesien og Zambia af arbejdsvederlag som er nødvendigt for ophold i Danmark.

178) Cirkulære nr. 18409 af 28. december 1990 (TSS 1990-49) om decentralisering af responderende virksomhed.

TSS-cirkulære fra 1988:

179) Cirkulære nr. 8 af 13. januar 1988 (TSS 1988-04) om Statsskattedirektoratets cirkulære vedrørende taksation.

SD-cirkulære fra 1986:

180) Cirkulære nr. 106 af 16. september 1986 (SD 31-1986) vedrørende skattefri fusion.

Fra og med 2. januar 2007 træder SKATs Ligningsvejledning i stedet for de ovenfor anførte cirkulærer.