§ 1, stk. 1 - satser

Afgiftssatserne reguleres/opskrives med 1,8 pct. hvert år frem til 2015.

I perioden 2012-2015 gælder nedenstående satser.

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, jf. mineralolieafgiftslovens § 32 a.

Afgiftssatser ved dagtemperatur (mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1 og 8):

       

1.
jan. - 30. juni 2012   

 1.
juli - 31. dec. 2012 
 1. jan. - 31. dec. 2013   1. jan. - 31. dec. 2014 

 1. jan. - 31. dec. 2015 

1.  Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof  *)  øre/l 

287,6

284,0

289,1

294,4

299,7

2.  Anden gas- og dieselolie  øre/l 

 213,1

213,1

 216,9

 220,8

 224,8

3.  Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)  *)  øre/l 

276,7

273,1

278,0

283,0

288,1

4.  Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)   *)  øre/l 

257,0

253,4

257,9

262,6

 267,4

5.  Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.)  *)  øre/l 

257,0

253,4

257,9

262,6

267,4

6.  Svovlfri diesel med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)  *)  øre/l 

 255,7

252,1

 256,5

 261,2

 266,0

7.  Fuelolie  øre/kg 

 241,5

241,5

 245,8

 250,3

254,8

8.  Fyringstjære  øre/kg 

 217,3

217,3

 221,3

 225,2

229,3

9.  Petroleum, der anvendes som motorbrændstof   *) 

øre/l 

287,6

284,0

289,1

294,4

299,7

10.  Anden petroleum  øre/l 

213,1

213,1

216,9

220,8

224,8

11.  Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)  *) 

øre/l

473,3

470,0

478,5

487,1

495,9

12.  Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l)  *) 

øre/l 

402,2

398,9

406,2

413,4

420,9

13.  Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l)   *)  øre/l 

395,4

392,1

399,3

406,4

413,7

14.  Autogas (LPG)  *)  øre/l 

178,8

171,9

174,9

178,2

181,4

15.  Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof  *)  øre/kg 

328,9

316,1

322,0

327,7

333,5

16.  Anden flaskegas (LPG) (herunder campinggas)  og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas) 

øre/kg 

273,3

273,3

278,2

283,2

288,3

17.  Karburatorvæske  øre/l 

445,0

445,0

453,0

461,1

469,4

18. 

Smøreolie og lign. under pos. 27.10, 34.03.19, 34.03.99, 38.19 i EU´s KN undtaget pos. 27.10.19.85 og offsetprocesolier, omfattet af pos. 27.10.19.99 

øre/l 

213,1

213,1

216,9

220,8

224,8

Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)  *)  kr./GJ 

122,4

121,4

123,7

125,8

128,1

Energiafgift for dieselækvivalenter (biobrændstof)  *)  kr./GJ 

71,7

70,7

71,9

73,2

74,6

 *) Afgiftssats ændret ved lov nr. 1385 af 28. december 2011 om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. og lov om afgift af naturgas (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.). De ændrede satser som følge af denne lov har første gang virkning fra 1. juli 2012.  

Afgiftssatser ved 15 grader C (mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1):

       

1. jan.
- 30.
juni 
2012   

 1. juli - 31. dec. 2012   1. jan. - 31. dec. 2013   1. jan. - 31. dec. 2014 

 1. jan. - 31. dec. 2015 

1.  Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof  *)  øre/l 

285,9

282,4

287,4

292,6

 297,9

2.  Anden gas- og dieselolie  øre/l 

211,8

211,8

215,6

219,5

 223,5

3.  Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)  *)  øre/l 

275,1

271,6

276,4

 281,2

286,4

4.  Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)  *)  øre/l 

255,5

252,0

256,4

261,0

265,8

5.  Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.)  *)  øre/l 

255,5

252,0

256,4

261,0

265,8

6.  Svovlfri diesel med 6,8 pct. bio. (svovlindhold højst 0,001 pct.)  *)  øre/l 

254,3

250,8

255,1

259,7

264,5

9.  Petroleum, der anvendes som motorbrændstof  *)   øre/l 

285,9

282,4

287,4

292,6

297,9

10.  Anden petroleum  øre/l 

211,8

211,8

215,6

219,5

 223,5

11. 

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)  *) 

øre/l 

469,4

466,2

474,5

483,1

491,7

12. 

Blyfri benzin  (blyindhold højst 0,013 g/l)  *) 

øre/l 

398,8

395,6

402,8

410,0

417,4

13.  Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l)  *)  øre/l 

392,2

389,0

396,0

403,1

410,4

17.  Karburatorvæske  øre/l 

441,3

441,3

449,2

457,3

465,5

18. 

Smøreolie og lign. under pos. 27.10, 34.03.19, 34.03.99, 38.19 i EU´s KN undtaget pos. 27.10.19.85 og offsetprocesolier, omfattet af pos. 27.10.19.99 

øre/l 

211,8

211,8

215,6

219,5

223,5

 *) Afgiftssats ændret ved lov nr. 1385 af 28. december 2011 om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. og lov om afgift af naturgas (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.). De ændrede satser som følge af denne lov har første gang virkning fra 1. juli 2012. 

Tidligere afgiftssatser
Tidligere afgiftssatser, se F.1 Bilag.

Dagtemperatur
For varer, hvor afgiftssatsen er anført i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperatur, jf. lovens § 1, stk. 4. Satserne ved dagtemperatur fremgår af skemaet ovenfor.

Loven indeholder som anført i oversigterne endvidere afgiftssats ved 15o C. Dette følger af EU-bestemmelserne. Disse satser, som er EU-referencesatser, svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8o C. Referencesatserne ved 15o C kan umiddelbart sammenlignes med satserne i andre EU-lande.

Forskellige mineralolieprodukter skal holdes adskilt. Det er produktets sammensætning på udleveringstidspunktet, der er afgørende for, hvilken sats der skal anvendes.

Svovlfri benzin
Afgiften på svovlfri benzin, som har et indhold på højst 0,001 pct. svovl, var nedsat med 4 øre/l i perioden fra 1. januar 2005 til 31. december 2008.

Anden gas- og dieselolie (nr. 2)
Produktet er afgiftsmærket, se nærmere F.1 Bilag 2.

Karburatorvæske (nr. 17)
Afgiftspligtige varer under punkt 17 omfatter karburatorvæske af enhver art. Karburatorvæske anvendes oftest som tilsætningsmiddel til benzin eller med henblik på at øge motorbrændstoffets endelige rumfang.

Smøreolie og lign.
Med virkning fra den 1. januar 2010 er der indført energiafgift og CO2-afgift af smøreolie og lignende. Der henvises til nyhedsbrevet Energiafgift og CO2-afgift af smøreolie og lign. samt emballageafgift I nyhedsbrevet er det bl.a. beskrevet hvilke virksomheder, der er forpligtet til at lade sig registrere, og hvilke virksomheder der er forpligtet til at afregne afgift af en lagerbeholdning af afgiftspligtig smøreolie og lign. pr. 1. januar 2010.

Smøreolie og lign. under pos. 27.10, 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur (KN) er omfattet af afgiftspligten, undtagen pos. 27.10.19.85 og offsetprocesolier, omfattet af pos. 27.10.19.99.

Afgiftspligten omfatter smøreolie og gearolie samt en række industrielle smøreolier m.v., f.eks. hydraulikolie, transmissionsolie, boreolie, skæreolie, maskinolie, kompressorolie og lign. Betegnelsen "hydraulikolie" omfatter alle typer olier, herunder bremsevæske, til trykcylindre, støddæmpere og hydrauliske bremser. Disse olier er afgiftspligtige, når de tariferes i de nævnte positioner i EU's Kombinerede Nomenklatur.

Det er ikke en betingelse for afgiftspligten, at varen rent faktisk anvendes som en smøreolie, hydraulikolie m.v.

Undtagelserne for afgiftspligten er hvide olier, paraffinum liquid tariferet i position 27.10.19.85 og såkaldte procesolier tariferet i position 27.10.19.99. Ved offsetprocesolier forstås olier med en viskositet, der ved 40 ºC ca. er 22,5 mm2/s (cSt) og ved 100 ºC ca. er 3,8 mm2/s (cSt). Olien har et anilinpunkt mellem 68 og 78 ºC. Olien har CAS nr.: 64742-52-5. Olier, der hører under position 27.10.19.99, men ikke opfylder disse kriterier, er ikke fritaget for afgiften

Varmefremstilling - § 1, stk. 2, 1. punktum
Af andre kulbrintebrændstoffer, undtagen tørv og afgiftspligtige varer, der er nævnt i § 1, stk. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og i § 1 i lov om afgift af naturgas og bygas, der er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende brændsel til opvarmning. Bestemmelsen omfatter i praksis alle øvrige flydende mineralolieprodukter, der anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme.

Det gælder også for varer, hvoraf der almindeligvis ikke betales afgift, fx specielle olieprodukter til industrielle formål mv. - herunder produkter til kemisk rensning, og produkter der bruges som fortyndere ved fremstilling af maling, lakker, træbeskyttelsesmidler.

Afgiftspligtig er endvidere genbrugsolie/spildolie, fx brugt motorolie, gearkasseolie, skæreolie eller spild- eller slopolie fra skibe. Varerne er afgiftspligtige, uanset om de er indsamlet her i landet eller modtages fra udlandet. Disse produkter anvendes almindeligvis i stedet for fuelolie.

Varer henhørende under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, og faste brændsler, som fx jordoliekoks, er omfattet af afgiftspligten efter lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., se F.2.

Naturgas er omfattet af afgiftspligten efter lov om afgift af naturgas og bygas, se F.4.

Bestemmelserne gælder for hele energibeskatningsdirektivets område. Ud over de afgiftspligtige produkter, der er nævnt i energiafgiftslovene, er der afgift på alle andre kulbrintebrændstoffer, bortset fra tørv, der er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning.

Naturgas er omfattet af afgiftspligten efter lov om afgift af naturgas og bygas, se F.4.

Bestemmelserne gælder for hele energibeskatningsdirektivets område. Ud over de afgiftspligtige produkter, der er nævnt i energiafgiftslovene, er der afgift på alle andre kulbrintebrændstoffer, bortset fra tørv, der er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning.

Motorbrændstof - § 1, stk. 2, 2. pkt.
Af andre varer end de afgiftspligtige varer, der er nævnt i § 1, stk. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv. og i § 1 i lov om afgift af naturgas og bygas, der er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som motorbrændstof eller som tilsætnings- og fyldstof i motorbrændstof, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende motorbrændstof.

Bestemmelsen omfatter i praksis alle varer, der anvendes eller er bestemt til at anvendes som motorbrændstof. Det gælder også vegetabilske olier, fx rapsolie og animalske olier.

Hvis det er diesel, der erstattes, betales således afgift efter § 1, stk. 1, nr. 4 (svovlfattig diesel). Dvs. hvis virksomheden kan godtgøre, at svovlindholdet for svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) er opfyldt, kan denne afgiftssats benyttes. Ellers beskattes varen efter satsen for "gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof".

Der skal endvidere betales CO2-afgift svarende til afgiften af det brændstof, der erstattes.

Biobrændstoffer - § 1, stk. 8 mv.
I afgiftsmæssig sammenhæng forstås ved biobrændstoffer flydende eller gasformige brændstoffer, fremstillet på grundlag af biomasse, der anvendes som motorbrændstof. Biomassen er den bionedbrydelige del af produkter, affald og rester fra landbrug (herunder vegetabilsk og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier samt den bionedbrydelige del af affald fra industri og husholdninger.

Aktuelt er bioethanol, der produceres på sukker- og stivelsesholdige afgrøder som sukkerrør, sukkerroer, majs, hvede mm. og biodiesel, der produceres på olieholdige frø som rapsfrø, solsikkefrø mm. langt de mest udbredte biobrændstoffer. I det meste af den bestående bilpark, kan der iblandes henholdsvis benzin og diesel små mængder biobrændstof fx op til 5 pct.

Der betales mineralolieafgift af biobrændstoffer anvendt som motorbrændstof, herunder fx også som brændstof i stationære motorer i kraftvarmeværker. Biobrændstoffet er fritaget for CO2-afgift.

Ved lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love omlægges afgiften på biobenzin og biodiesel. Ved lov nr. 1384 af 21. december 2009 er der sket en yderligere ændring. Omlægningen indebærer samlet en nedsættelse af afgiften på biobenzin og biodiesel.

Omlægningen består af følgende 3 elementer:

1. CO2-afgiften sættes op og energiafgiften sættes ned for fossile brændstoffer (benzin og dieselolie).

2. Energiafgiften på biobrændstof omlægges fra en afgift pr. liter brændstof til en afgift, der beregnes på grundlag af energiindholdet i biobrændstoffet. Den reelle energiafgift bliver dermed den samme for biobrændstof som for et fossilt brændstof.

3. Der indføres en fast afgiftssats for en typisk blanding af brændstof bestående af hhv. bioethanol og blyfri benzin og af biobrændstof og svovlfri diesel.

Regler for at betale afgift af biobrændstof efter energiindholdet

Virksomheder, der er autoriseret som oplagshaver efter mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 2 eller 3, og som afsætter biobrændstoffer, der anvendes som motorbrændstof eller som tilsætnings- og fyldstof i motorbrændstof, kan vælge at betale afgift efter energiindholdet i biobrændstoffet. Det vil sige virksomheder, der fremstiller biobrændstof til motorbrug, og virksomheder, der blander biobrændstof og et fossilt brændstof til motorbrug, eller virksomheder, der afsætter biobrændstof eller blandinger af biobrændstoffer og fossile brændstoffer.

Det er et krav, at energiindholdet opgøres eller foreligger på anden vis, og at virksomheden overfor SKAT kan fremvise dokumentation for opgørelsen af energiindholdet.

Såfremt energiindholdet eller dokumentation for energiindholdet ikke foreligger, fastsættes energiindholdet for benzinækvivalenter til 32,9 MJ pr. liter og energiindholdet for dieselækvivalenter til 35,9 MJ pr. liter, det vil sige det samme energiindhold, som er fastsat i bl.a. mineralolieafgiftsloven for benzin og dieselolie. Det betyder, at der skal betales afgift af hele produktet efter literafgiften for fossile brændstoffer.

Faste blandinger af biobrændstof og fossilt brændstof

For benzin forventes den typiske blanding at blive 95,2 vol. pct. fossilt benzin og 4,8 vol. pct. bioethanol. Der kan være en variation på +/- 0,2 vol. pct. For dieselolie forventes den typiske blanding at blive 93,2 vol. pct. fossilt diesel og 6,8 vol. pct. biodiesel. Også her vil der kunne være en variation på +/- 0,2 vol. pct.

Virksomhederne må anvende afgiftssatserne for færdige blandinger, såfremt den færdige blanding ligger inden for disse tolerancer.  

Hvordan beregnes afgiften af biobrændstoffet i andre tilfælde end ved faste blandinger? 

Af biobrændstoffer, hvor afgiften beregnes efter energiindhold, og som blandes med andre afgiftspligtige brændstoffer, beregnes afgiften forholdsmæssigt.    

Eksempel:

Eksemplet viser en beregning af afgiften for en blanding af bioethanol og blyfri benzin. I beregningen er anvendt afgiftssatserne for 2010.

Forudsætninger:

10.000 l motorbrændstof består af en blanding af 9.500 liter benzin og 500 liter bioethanol.

Bioethanolen har et energiindhold på 21,4 MJ/l.

Samlet energiindhold for bioethanolen i blandingen: 500 l * 21,4 MJ/l = 10,7 GJ

Energiafgift af bioethanol i blandingen (afgift i 2010): 10,7 GJ * 118,1 kr. = 1.263 kr.

Energiafgift af benzin i blandingen (afgift i 2010): 9.500 l * 3,881 kr. =  36.869 kr.

CO2-afgift af benzin i blandingen (afgift i 2010): 9.500 l * 0,373 kr. = 3.543 kr.

Nyhedsbrev
Der henvises i øvrigt til nyhedsbrev af 21. december 2009 med titlen Biobrændstof - afgift på biobenzin og biodiesel nedsættes

Naturgas
Naturgas, der anvendes som motorbrændstof, er omfattet af afgiftspligten efter lov om afgift naturgas og bygas, se F.4.

Rapsolie - LSR-kendelse
Ifølge Landsskatterettens afgørelse, offentliggjort i SKM2007.615.LSR blev en landmand, der producerede og forbrugte rapsolie anset for afgiftspligtig i medfør af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 4, 2. pkt. (nugældende § 1, stk. 3, 2. pkt.) for forbrug af rapsolie til motorbrændstof.

Endvidere blev han anset for registreringspligtig i henhold til mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 1. Retten bemærkede, at der hverken er lovhjemmel til at undlade registrering som oplagshaver eller til at modificere reglerne om regnskabsførelse og afgiftsafregning for en sådan registreringspligtig på grundlag af størrelsen af fremstillingen af afgiftspligtige varer eller af andre årsager. En bagatelgrænse har således ikke hjemmel i den gældende lov.

Retten tiltrådte i overensstemmelse med skattecentrets indstilling, at afgiftsberegningen foretages på grundlag af afgiftssatsen for svovlfri diesel, jf. mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 5. Landsskatteretten fandt videre, at der efter ordlyden af bestemmelserne i mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 4, 2. pkt., sammenholdt med § 1, stk. 1, nr. 5, ikke er hjemmel til at foretage afgiftsopgørelsen på grundlag af energiindholdet i det som motorbrændstof anvendte rapsolie. Opgørelsen skal foretages på grundlag af den forbrugte mængde rapsolie.

Additiver mv. - § 1, stk. 2, 2. pkt.
Efter § 1, stk. 2, 2. pkt. skal der betales afgift af alle tilsætningsstoffer og additiver - i det omfang de anvendes eller er bestemt til at anvendes som tilsætning til motorbrændstof.

Afgiftens størrelse er afhængig af afgiften på det motorbrændstof, som produktet tilsættes.

Der skal også betales afgift af mere utraditionelt motorbrændstof, fx ethanol eller sprit, der anvendes til fx speedway motorcykler. Afgiftens størrelse er afhængig af det motorbrændstof, som produktet umiddelbart erstatter.

Motorer i kraftvarmeværker - § 1, stk. 2, 3. pkt.
Indtil 1. januar 2006:

Af varer, der anvendes til varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarmeværker, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende fyringsolier, når der skal betales afgift efter lov om afgift af elektricitet af hele elproduktionen.

Det forudsættes dermed, at der betales afgift af hele den producerede mængde elektricitet.

I praksis gælder bestemmelsen for olie, der anvendes i motordrevne kraftvarmeanlæg med en elproduktionskapacitet på 150 kW og derover.

For anlæg med en kapacitet på under 150 kW gælder bestemmelsen kun, hvis anlægget er registreret efter elafgiftslovens § 2, stk. 2, eller hele elproduktionen afsættes til et registreret elselskab, hvor den herefter indgår i elselskabets almindelige afgiftspligtige leverancer.

I andre tilfælde skal der betales afgift af olien efter motorbrændstofsatsen for den pågældende olie.

Fra 1. janaur 2006:

Bestemmelsen blev ændret ved lov nr. 1417 af 21. december 2005, jf. efterfølgende § 5, nr. 2 i lov nr. 528 af 17. juni 2008 og § 4, nr. 3 i lov nr. 527 af 12. juni 2009. Der skal herefter betales afgift efter satsen for fyringsolie af hele forbruget af olie til at fremstille elektricitet og varme på stationære motorer i kraftvarmeværker.

Se i øvrigt F.3. (Elektricitet)

Forgasningsgas, biogas - § 1, stk. 2, 4. pkt.
Forgasningsgas og restprodukter herfra, som er produceret på basis af biomasse, samt biogas er fritaget for afgift, når de nævnte varer anvendes til elektricitets- eller varmefremstilling på stationære motorer og kedler.

Ved forgasningsgas forstås gas produceret på basis af biomasse, fx halm og træflis.

Med restprodukter menes de produkter, der er til rest fra forgasningsprocessen. Restprodukterne må højst udgøre 5 pct. af det samlede energiindhold.

Ved biogas forstås gas, der fremkommer ved en gæringsproces i organisk materiale.

Ved anden form for motordrift end ved nævnte el- og varmefremstilling skal der betales afgift af biogas og forgasningsgas.

Blandinger - § 1, stk. 4
Af blandinger af afgiftspligtige varer eller af disse produkter og andre varer, betales der afgift af hele blandingen efter satsen for den vare, der har den højeste afgiftssats efter mineralolieafgiftsloven, hvis blandingen er anvendelig til fremstilling af varme eller som motorbrændstof.

Fx er en blanding af rapsolie og dieselolie, der tilsættes rapsolien som denatureringsmiddel, afgiftspligtig i sin helhed.

Der betales dog ikke yderligere afgift af blyfri benzin, der efter afgiftsberigtigelsen blandes med afgiftsberigtiget blyholdig benzin.

Skatterådet har afgjort, jf. SKM2006.728.SR at biobrændsler bliver afgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven når de sammenblandes med afgiftspligtige olieprodukter inden indfyring i en kedel.

Spildolie fra skibe - § 1, stk. 5
For spildolie iblandet vand, som indsamles fra skibe, og som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, skal der ved betaling af energiafgift tages hensyn til vandindhold i olien. Energiafgiften udgør følgende procentdel af afgiftssatsen for fuelolie:

Vandindhold Procentdel af afgiften
65 pct. og derover 35 pct.
mindst 30 pct. og under 65 pct. 70 pct.
mindst 5 pct. og under 30 pct. 95 pct.
under 5 pct. 100 pct.

De nærmere regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde spildolie er beskrevet i F.1.3.3.

Anvendelse mv. af beskattede produkter - § 1, stk. 6
Afgiftspligtige varer må ikke uden told- og skatteforvaltningens tilladelse blandes, sælges eller anvendes til andet formål, end det, som produkterne er afgiftsberigtiget som, jf. dog stk. 4, 2. punkt om blyfri og blyholdig benzin.

Fyringsolie anvendt som motorbrændstof
Byretten har, jf. SKM2009.132.BR, afsagt dom i en sag om fyringsolie anvendt som motorbrændstof. Spørgsmålet var, om sagsøgeren, der drev en benzinstation med salg af motorbrændstof samt fyringsolie, var pligtig til at svare afgift af den mængde solgte fyringsolie, der var anvendt som motorbrændstof af sagsøgerens kunder.

Retten fandt, at der ved overdragelsen af fyringsolie til brug som motorbrændstof opstod et afgiftskrav, idet fyringsolien derved blev anvendt til et formål, den ikke var afgiftsberigtiget til, jf. lovens § 1, stk. 7 (nu § 1, stk. 6). Da sagsøgeren på tidspunktet, hvor fyringsolien blev påfyldt kundens bil, var i besiddelse af olien, hæftede sagsøgeren for det opståede afgiftskrav i medfør af mineralolieafgiftsloven. Dommen er omtalt yderligere under afsnit F.1.8, Kontrol.

Dampretur
For benzin, der udleveres fra en registreret oplagshaver til benzinstationer, hvor der er installeret udstyr til genindvinding af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer (dampretur), har været 3 øre pr. l lavere end for benzin udleveret fra benzinstationer uden dampretur.

Se flere oplysninger om ophævelsen af afgiftsdifferentieringen i nyhedsbrevet "Ophævelse af afgiftsdifferentieringen for benzin udleveret fra tankstationer med dampretur" af 8. juli 2008.

Afgiftsdifferentieringen på 3 øre pr. l benzin fra tankstationer med dampretur er blevet ophævet ved lov nr. 524 af 17. juni 2008 om ændring af momsloven og forskellige andre love (flymoms, omvendt betalingspligt, undtagelser til energibeskatningsdirektivet m.v.). Samtidig er afgiftssatserne for blyholdig og blyfri benzin udleveret fra tankstationer uden dampretursystem blevet reduceret med 3 øre pr. l.

De hidtidige lavere afgiftssatser på benzin udleveret fra tankstationer med dampretur er hermed blevet de eneste satser for benzin. Lovændringen trådte i kraft den 19. juni 2008.

De hidtidige regler for leverancer af benzin til nedsat afgift er beskrevet i Punktafgiftsvejledningen 2008-2, afsnit F.1.7.2.

Emballageafgift
Af mineralolieprodukter i emballager (pakninger) under 20 liter skal der desuden betales emballageafgift, se E.A.7.1.

Hæftelse mv. ved leje af tankkapacitet - § 3, stk. 3
For at blive registreret efter bestemmelsen skal virksomheden råde over en lagerkapacitet på mindst 1000 m3. I tilfælde, hvor flere virksomheder har lejet sig ind på samme lagerplads, hæftes der forholdsmæssigt for afgiften udfra, hvor stor en andel af lagerpladsen den enkelte virksomhed råder over. Hæftelsen deles forholdsmæssigt mellem dem, der på tidspunktet for tvisten i praksis råder over lagerkapaciteten, dvs. mellem dem, der på pågældende tidspunkt har varer på lagerpladsen.