HISTORISK dokument - se erstatningen SKM2008.848.SKAT
Dato for udgivelse
08 Nov 2006 10:58
SKM-nummer
SKM2006.662.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-009563
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Straf + Told
Overemner-emner
Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Inddrivelse + Straf + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Partsrepræsentant, kontakt
Resumé
Meddelelsen beskriver under hvilke omstændigheder SKAT skal rette henvendelse til en eventuel partsrepræsentant, henholdsvis når et sagsforløb iværksættes på SKATs initiativ, af den skattepligtige selv eller af en repræsentant for den skattepligtige.
Reference(r)

Skatteforvaltningsloven

Henvisning
Vejledning om processuelle regler på SKATs område E.3.2
Henvisning
Vejledning om processuelle regler på SKATs område E.3.9
Redaktionelle noter
Ophævet ved SKM2008.493.SKAT

Meddelelse om retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem SKAT og en skattepligtig.

Denne meddelelse erstatter SKM2006.294.SKAT, der hermed ophæves.

Årsagen til nyudsendelsen af denne meddelelse er, at der har vist sig behov for præciseringer i punkt 1 og punkt 4.

Det bemærkes særligt, at retningslinjerne i punkt 1-4 ikke gælder, når der indledes en sag om strafansvar, eller når SKAT foretager tvangsindgreb efter skattekontrolloven, afgiftslovgivningen og retssikkerhedsloven.

1. Nyt sagsforløb starter på SKATs initiativ

Hvis den skattepligtige ved den seneste kontakt med SKAT havde en partsrepræsentant er der en formodning for, at den skattepligtige fortsat har den samme repræsentant.

Denne formodning gælder ikke,

- hvis den tidligere partsrepræsentant ikke er advokat, statsautoriseret eller registreret revisor, konsulent i driftsøkonomi eller medlem af Foreningen af Danske Revisorer

- hvis den skattepligtige har haft mere end én repræsentant

- hvis den seneste kontakt med en repræsentant er sket for mere end 1 år siden.

- hvis der i øvrigt skønnes at være grundlag for usikkerhed om, at den skattepligtige fortsat har den samme repræsentant

Hvis formodningen som anført ikke gælder, skal en ny henvendelse alene rettes til den skattepligtige selv.

Hvis formodningen gælder, skal en ny henvendelse rettes til den senest kendte repræsentant vedlagt et standardfølgebrev. Der skal sendes kopi af denne henvendelse til den skattepligtige .

Standardfølgebrevet har følgende formulering:

"Af SKATs seneste oplysninger fremgår, at du har været repræsentant for den skattepligtige. Denne henvendelse forudsætter derfor, at du også repræsenterer den skattepligtige i den aktuelle sag. SKAT lægger derfor til grund, at du kan indestå for dette. Er det ikke tilfældet, anmodes du om snarest belejligt at oplyse dette til sagsbehandleren og returnere det modtagne brev til SKATs afsenderadresse. Den skattepligtige har modtaget kopi af dette brev."

Vedlæggelse af dette standardfølgebrev er dog overflødigt, hvis SKAT har positivt kendskab til, at den skattepligtige fortsat ønsker den samme repræsentant.

2. Henvendelser fra den skattepligtige selv

En henvendelse direkte fra den skattepligtige må tages som udtryk for et fravalg af partsrepræsentant.

Dvs. at SKAT ikke skal inddrage en eventuel tidligere partsrepræsentant, medmindre den skattepligtige skriftligt anmoder herom, eller der modtages en direkte henvendelse fra repræsentanten, jf. punkt 3, nedenfor.

3. Enhver henvendelse fra en repræsentant

Hvis repræsentanten er advokat, statsautoriseret eller registreret revisor, konsulent i driftsøkonomi eller medlem af Foreningen af Danske revisorer, skal efterfølgende henvendelser fra SKAT ske til repræsentanten. Det vil her være overflødigt at vedlægge standardfølgebrevet omtalt under 1.

Er der tale om en henvendelse fra en repræsentant, der ikke er omfattet af den kreds, der er beskrevet ovenfor,  skal SKAT ved efterfølgende henvendelser til repræsentanten vedlægge en samtykkeerklæring, der skal underskrives af den skattepligtige. Hvis SKAT ikke modtager denne samtykkeerklæring i underskrevet stand, skal efterfølgende henvendelser alene ske til den skattepligtige.

4. Adressat for afgørelsen i en sag, der er startet på SKATs initiativ

Hvis den skattepligtige efter retningslinjerne under 1-3 har en repræsentant på det tidspunkt, hvor der varsles en ansættelsesændring eller træffes afgørelse i sagen, skal varslingsbrevet, henholdsvis afgørelsen  sendes til både den skattepligtige og dennes repræsentant.