Ombudsmandens udtalelse af 15. marts 2006, j.nr. 2005-1319-201

Vedrørende klage fra A over afslag på aktindsigt

Jeg har i dag skrevet således til A

"Vedrørende aktindsigt

I fortsættelse af mit brev af 25. november 2005 vender jeg nu tilbage til sagen.

Som tidligere nævnt har De den 11. april 2005 klaget til mig over Told- og Skattestyrelsens (nu SKAT) afslag af 5. april 2005 på Deres anmodning om aktindsigt i korrespondancen mellem skattemyndighederne og Kammeradvokaten.

SKAT: Hovedcentret har ved brev af 30. januar 2006 nu fremsat den supplerende udtalelse jeg bad om den 25.november 2005. Jeg vedlægger en kopi af udtalelsen til Deres orientering. Det anføres heri bl.a., at de dokumenter De har bedt om aktindsigt i, ikke indgår i en afgørelsessag i forvaltningslovens forstand (dvs, en sag hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en offentlig myndighed), men er udarbejdet til Kammeradvokaten i forbindelse med behandlingen af Deres retssag mod Skatteministeriet. De skatteansættelsesspørgsmål som er omfattet at retssagen, er for længst afgjort i det administrative system.

Efter min egen gennemgang af sagens bilag kan jeg bekræfte at det forholder sig som anført af SKAT, Hovedcentret idet en del af skattemyndighedernes korrespondance med Kammeradvokaten dog tillige vedrører behandlingen og genoptagelsen af Deres konkursbo forud for selve retssagen. Jeg anser imidlertid heller ikke denne del af korrespondancen for at indgå i en afgørelsessag i forvaltningslovens forstand.

Det betyder at Deres anmodning om aktindsigt ikke skal behandles i henhold til reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven (lov nr. 571 at 19. december 1985 som nu senest ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005), da disse regler kun finder anvendelse i sager hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed (lovens § 2, stk. 1), men efter offentlighedsloven (lov nr. 572 af 19. december 1985 som nu senest ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005) der gælder for al virksomhed som udøves af den offentlige forvaltning (lovens § 1, stk. 1).

Efter offentlighedslovens § 15, stk. 2, kan afgørelser om aktindsigt påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører.

I afslaget af 5. april 2005 henvises der til den dagældende bestemmelse i § 26, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 om myndighedsinddeling og sagsudlægning, hvorefter afgørelser om aktindsigt truffet af Told- og Skattestyrelsen i 1. instans ikke kunne påklages til anden administrativ myndighed.

Det var bl.a. som følge af denne begrænsning i klageadgangen at jeg oprindelig anså mig for kompetent til at behandle Deres klage til mig, idet ombudsmanden ikke kan behandle klager over forhold der kan indbringes for en højere forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet afgørelse (§ 14 i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand).

Under min behandling af sagen er bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 blevet ophævet med virkning fra den 1. november 2005. Det skete ved § 125, stk. 3, nr.2, i lov nr. 428 at 6. juni 2005 om ændring at en række love som følge af skatteforvaltningsloven (Konsekvenser som følge af kommunalreformen). Baggrunden var at skatteforvaltningsloven (nu lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005) trådte i kraft den 1. november 2005, og at der med denne lov blev etableret en statslig enhedsforvaltning (SKAT) som en myndighed under Skatteministeriet (departementet).

Skatteforvaltningsloven indeholder ikke nogen begrænsning i klageadgangen svarende til § 26, nr.4, i bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002. Der er endvidere ikke fastsat nogen administrative bestemmelser svarende hertil i medfør af skatteforvaltningslovens § 14, stk. 2, hvorefter skatteministeren kan fastsætte regler om retten til at klage over told- og skatteforvaltningens afgørelser.

Det følger herefter af en almindelig ulovbestemt retsgrundsætning - som gælder med lovskraft - at der nu er adgang til at påklage Told- og Skattestyrelsens afslag af 5. april 2005 til Skatteministeriets departement da ministeriet er overordnet myndighed for SKAT.

Jeg har overvejet om afslaget af 5. april 2005 i stedet vil kunne indbringes for Landsskatteretten efter skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1, nr. 1. Efter denne bestemmelse afgør Landsskatteretten således, med mindre andet er bestemt efter skatteforvaltningslovens § 14, stk. 2, klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser, bortset fra afgørelser om forskudsregistrering.

De dokumenter De ønsker aktindsigt i, indgår imidlertid som nævnt ikke i nogen sag hvor der er eller vil blive truffet afgørelse (af told- og skatteforvaltningen), og selve sagen ville således ikke kunne indbringes for Landsskatteretten. Landsskatteretten har derfor heller ikke nogen afledet kompetence efter offentlighedslovens 15, stk. 2, til at behandle Deres klage over afslaget af 5. april 2005.

Det er således min opfattelse at Told- og Skattestyrelsens afslag af 5. april nu kan indbringes for Skatteministeriet (departementet). Efter den ovennævnte bestemmelse i ombudsmandslovens § 14 er jeg derfor ikke længere kompetent til at behandle Deres klage.

Jeg har på denne baggrund sendt en kopi af min korrespondance i sagen tillige med Deres bilag og sagens akter videre til Skatteministeriet hvorfra De vil modtage svar.

Jeg beder Dem afvente ministeriets afgørelse før De tager stilling til om der er grundlag for at klage til mig."