Dato for udgivelse
29 sep 2006 16:05
SKM-nummer
SKM2006.596.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-111983
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Aktindsigt, klageveje
Resumé
Meddelelsen indeholder en ændret vejledning om klagevejene for afgørelser om aktindsigt. Ændringen er begrundet i to ikke tidligere offentliggjorte udtalelser fra Folketingets Ombudsmand, der vedlægges som bilag. Det følger bl.a. af ombudsmandens udtalelser, at der efter en almindelig ulovbestemt retsgrundsætning - der gælder med lovskraft - er adgang til at påklage told- og skatteforvaltningens afgørelser om aktindsigt i ikke-afgørelsessager til Skatteministeriet, departementet, da ministeriet er overordnet myndighed for SKAT.
Reference(r)
Forvaltningsloven § 16, stk. 4
Offentlighedsloven § 15, stk. 2
Henvisning
Vejledning om processuelle regler på SKATs område 2006-3 H.1.1

I henhold til forvaltningsloven og offentlighedsloven kan afgørelser om aktindsigtsspørgsmål påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører, jf. FVL § 16, stk. 4, og OFL § 15, stk. 2.

Det betyder, at klager over afgørelser om aktindsigtsspørgsmål i afgørelsessager, dvs. sager, hvor der er eller vil blive truffet en egentlig forvaltningsretlig afgørelse, følger klagevejene for den underliggende sag. Dette gælder uanset om anmodningen om aktindsigt er afgjort efter forvaltningslovens eller offentlighedslovens regler.

Klager over afgørelser om aktindsigtsspørgsmål i afgørelsessager, dvs. sager, hvor der er eller vil blive truffet en egentlig forvaltningsretlig afgørelse af told- og skatteforvaltningen, kan derfor påklages efter samme regler som den underliggende sag, jf. SFL §§ 5 og 11.

For så vidt angår afgørelser om aktindsigtsspørgsmål i sager, der ikke er afgørelsessager, eksempelvis vejledningssager, administrativ sagsbehandling som led i projektvirksomhed eller told- og skatteforvaltningens stillingtagen til indsigelser over sagsbehandling, er der ikke i lov - eller bestemmelse med hjemmel i lov - fastsat særlige regler om klageadgang. Lovgivningen indeholder endvidere ikke regler om begrænsning af klageadgangen i disse sager.

Det følger herefter af en almindelig ulovbestemt retsgrundsætning - som gælder med lovskraft - at der er adgang til at påklage told- og skatteforvaltningens afgørelser i sådanne sager til Skatteministeriets departement, da ministeriet er overordnet myndighed for SKAT.

Der henvises til to ikke offentliggjorte udtalelser fra Folketingets Ombudsmand af henholdsvis 15. marts 2006 vedrørende klage over afgørelse om aktindsigt, j.nr. 2005-1319-201, og Endelig redegørelse af 15. maj 2006 i sagen vedrørende Skatteministeriets (departementets) kompetence til at behandle klager over (nu) SKAT efter 1. november 2005, j.nr. 2006-0189-209.

For så vidt angår en nærmere forvaltningsretlig gennemgang af forskellen på henholdsvis afgørelsessager og ikke-afgørelsessager, dvs. anden administrativ virksomhed, der udøves af den offentlig forvaltning, henvises til Processuelle regler på SKATs område, afsnit B. Afgørelser og vejledning mv.