åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.1.3.1 Vikarer m.fl. fra udlandet" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Reglerne for arbejdsudleje er ændret med virkning for kontrakter, der er indgået efter den 19. september 2012. For kontrakter, der er indgået senest denne dato, gælder de tidligere regler indtil kontrakten udløber, dog ikke længere end frem til den 1. oktober 2013.

Nedenfor beskrives kun de nye regler. Se afsnit C.F.3.1.4.

◄ 

Hvis en erhvervsdrivende person eller et selskab i udlandet (udlejeren) stiller lønmodtagere til rådighed for at udføre arbejde i en andens virksomhed her i landet (hvervgiveren), kan der være tale om arbejdsudleje.

 

Den udenlandske lønmodtager bliver begrænset skattepligtig af lønindkomsten, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 3. Hvervgiveren skal indeholde AM-bidrag og en endelig A-skat på 30 pct. brutto, jf. KSL § 2, stk. ►5◄ og KSL § 48 B samt kildeskattelovens § 43, stk. 2, litra h, og kildeskattebekendtgørelsen § 18, nr. 36. For personer omfattet af ligningslovens § 8 M, stk. 5, beregnes skatten som 30 pct. af bruttoindtægten med fradrag af de udenlandske obligatoriske sociale arbejdsgiverbidrag, som påhviler lønmodtageren.

 

Den udenlandske lønmodtager kan dog vælge at blive beskattet som om den pågældende var skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1, og udførte arbejdet her i landet for en dansk arbejdsgiver. Valget skal træffes senest den 1. maj i året efter det pågældende indkomstår. Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb, jf. KSL § 2, stk. ►5x.

Arbejdsudlejereglen kan ikke anvendes, hvis lønmodtageren er fuldt skattepligtig i Danmark eller i øvrigt er begrænset skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1.

 

Når en udenlandsk person, der har bevaret sit formelle ansættelsesforhold til sin oprindelige udenlandske arbejdsgiver, udfører arbejde for en dansk virksomhed, foreligger der som udgangspunkt arbejdsudleje, hvis arbejdet udgør en integreret del af virksomheden.

 

◄Lønindkomsten og dermed grundlaget for indeholdelse er den del af vederlaget til udlejeren, der er vederlag til den udlejede lønmodtager. Om indeholdelsespligt, se afsnit D.5.1.

Arbejdsudleje optræder fx i form af vikararbejde eller i form af midlertidig udleje af arbejdskraft i tilknytning til løsning af konkrete opgaver imellem selskaber i en koncern.

 

Personer, der stilles til rådighed for at udføre arbejde her i landet som udøvende kunstner, musiker, artist og sportsudøver, er ikke omfattet af lovens bestemmelser om arbejdsudleje.

 

Der er i OECD-landene opnået principiel enighed om, at arbejdsudlejesynspunktet bør indfortolkes i artikel 15 om vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Danmark følger dette synspunkt, jf. TfS 1997, 356. Der findes desuden særskilte regler om arbejdsudleje i nogle af DBO'erne. Herefter vil de udlejede udenlandske arbejdstagere i de fleste tilfælde kunne beskattes i arbejdslandet. Se også C.F.8.2.2.15.2.2.

De udlejede lønmodtagere vil også være bidragspligtige efter AMBL § 1 og hvervgiveren skal indeholde og indbetale AM-bidrag efter KSL § 49 B, stk. 1.

xSe i øvrigt afsnit F.4.5 om beregning af A-skat og AM-bidrag og afsnit I.4.4 om indberetning.