Dato for udgivelse
27 jun 2002 14:47
SKM-nummer
SKM2002.336.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-301-00804
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Momsfritagelse, velgørende foreninger
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har udtalt sig om omfanget af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, vedrørende varer og ydelser, der leveres af velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse afholdelsen af aktiviteter, jf. lov nr. 291 af 15. maj 2002, lov om ændring af merværdiafgiftsloven (forhøjelse af momsregistreringsgrænsen, momsfritagelse for almenvelgørende foreninger, lempelser i reglerne om momsafregning mv.).

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 22
Momsvejledningen 2001 D.11.18

Redaktionelle noter

Den 28. juni 2002 er §-henvisning i 10. afsnit ændret (markeret med *)

Se SKM2002.401.TSS

Indledning

Told- og Skattestyrelsen har i anledning af en henvendelse fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF) udtalt sig om omfanget af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, vedrørende varer og ydelser, der leveres af velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter.

Afgrænsningen af momsfritagelsen

a. Foreninger m.fl., der kan være momsfritaget

Forbundet har bedt om Told- og Skattestyrelsens stillingtagen til, hvilke foreninger m.fl., der kan anses for at være velgørende eller på anden måde almennyttige. Forbundet har tilkendegivet som sin opfattelse, at bl.a. specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund, men også forbundet selv, kan være omfattet af momsfritagelsen.

Styrelsen har hertil svaret, at afgrænsningen af de formål, der efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, anses for at være velgørende eller på anden måde almennyttige, er den samme som følger af praksis efter lovens § 13, stk. 1, nr. 18.

Som velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. anses herefter foreninger m.fl., der har aktiviteter vedrørende sygdomsbekæmpelse, forbyggende børne- og ungdomsforsorg, u-landshjælp, kirkeligt arbejde samt amatøridrætsarbejde, jf. Momsvejledningen, D.11.18.

Spørgsmålet om forbundene er omfattet af fritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 22, beror herefter dels på, om forbundenes virksomhed kan anses for at være omfattet af begrebet "amatørsport", jf. herved tillige Momsnævnets praksis vedrørende lønssumsafgiftspligten, TfS 1994, 479, dels om forbundene har aktiviteter, som i forhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, ikke kan være omfattet.

Det er styrelsens opfattelse, at specialforbundene ikke er omfattet af fritagelsen for velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl., i det omfang forbundet har aktiviteter vedrørende fx. "egne" hold med professionelle (typisk i forbindelse med landshold). Det samme gælder, hvis forbundet i øvrigt har aktiviteter af forretningsmæssig karakter, jf. tillige nedenfor.

b. Leverancer, der kan være omfattet af momsfritagelsen

DIF har derudover rejst spørgsmål, om der ved anvendelsen af bestemmelsen skal sondres mellem leverancer af varer og ydelser i forbindelse med foreningsaktiviteter, der - under forudsætning af, at aktiviterene ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning - kan være omfattet af fritagelsen, og leverancer af forretningsmæssig karakter.

Endvidere, om der kan ske opdeling af leverancer af varer og ydelser i forbindelse med foreningsaktiviteter, og som opfylder betingelserne i § 13, stk. 1, nr. 22, men hvor foreningen af hensyn til fx. sponsorer, ønsker fortsat at være momsregistreret for levering af reklameydelser m.v.

Styrelsen har hertil svaret, at såfremt foreningen m.fl. har leverancer af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, og/eller fortsat ønsker at være momsregistreret for levering (i eksemplet) af reklameydelser mv., vil foreningen m.fl. ikke være omfattet af fritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 22.

Fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22*, må forstås således, at enten er foreningen m.fl. momsregistreret, og skal således betale moms af levering af varer og ydelser, der ikke er fritaget efter andre bestemmelser i momsloven, jf. særligt i denne forbindelse lovens § 13, stk. 1, nr. 5, eller også er foreningen fritaget for at betale moms. Foreninger m.fl. kan således ikke vælge at afmelde sig fra momsregistrering for en del af aktiviteterne. Der henvises tillige i denne forbindelse til bemærkningerne til lovforslaget (L 137), almindelige bemærkninger, pkt. 2, sidste afsnit.

Generelt om afmeldelse og momspligt ved ophør med momspligtig virksomhed

a. Afmeldelse fra momsregistrering

Det fremgår af § 2, stk. 3, i lov nr. 291 af 15. maj 2002, at foreninger m.fl., der er registreret for merværdiafgift, og som opfylder betingelserne i momslovens § 13, stk. stk. 1, nr. 22, kan vælge at afmelde sig fra registrering med virkning fra den 1. juli 2002.

Afmeldelse skal ske senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor foreningen m.fl. vælger at være momsfritaget, jf. momslovens § 47, stk. 5, sidste punktum.

Styrelsen skal meddele, at 8-dages fristen i momslovens § 47, stk. 5, som udgangspunkt bør overholdes.

Told- og Skatteregionerne anmodes dog om at administrere afmeldelse af foreninger m.fl. i forbindelse med lovens ikrafttræden på en lempelig og fleksibel måde.

b. Momspligt ved udtagning af varelagre og driftsmidler til momsfri formål

Styrelsen skal henlede opmærksomheden på, at foreninger m.fl., der afmelder sig fra momsregistrering, skal betale moms af udtagning til momsfri formål af varelagre og driftsmidler, når foreningen har opnået fuld eller delvis fradrag for momsen ved indkøb af de pågældende varer m.v., jf. momslovens § 5, stk. 1 og § 8, stk. 2.

Momsgrundlaget er indkøbs- eller fremstillingsprisen, jf. § 28, stk. 1. For aktiver, hvoraf der skal betales moms efter § 8, stk. 2, og som er undergivet værdiforringelse, gælder dog, at afgiftsgrundlaget reduceres med 20 pct. for hvert påbegyndt regnskabsår efter anskaffelses- eller fremstillingstidspunktet, jf. § 28, stk. 4.

c. Regulering af momsfradrag for investeringsgoder

Foreningerne m.fl. skal ligeledes foretage regulering og indbetaling af moms ved udtagning af aktiver, der er omfattet af de særlige regler i momslovens §§ 43-44 vedrørende investeringsgoder.

Som investeringsgoder anses maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis anskaffelsespris ekskl. moms overstiger 75.000 kr., og som er undergivet værdiforringelse, fast ejendom, herunder til- og ombygning, samt reparation og vedligeholdelse af fast ejendom til et samlet beløb af mere end 75.000 kr, jf. momslovens § 43, stk. 2.

Der skal foretages regulering, hvis foreningen har anskaffet investeringsgoder inden for de seneste 5 år respektive 10 år (fast ejendom, herunder til og ombygning), og foreningen har fradraget momsen af udgifterne til anskaffelse af godet helt eller delvist.

En udførlig beskrivelse af reglerne om regulering af købsmoms for investeringsgoder kan findes på ToldCSkat´s hjemmeside, www.toldskat.dk, "Momsvejledningen 2001, J.4", og Told- og Skattestyrelsens vejledning E nr. 77, "Moms af investeringsgoder".