Dato for udgivelse
13 Sep 2006 10:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Aug 2006 08:45
SKM-nummer
SKM2006.548.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
05-016444
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Succession, aktier, generationsskifte
Resumé
Skatterådet tiltrådte, at boet efter A kunne udlægge anparterne i B ApS (tidligere A/S) til afdødes fire børn med succession, idet handelsværdien af  f.eks. selskabets kontanter, værdipapirer, eller lignende opgjort som gennemsnittet af de sidste tre regnskabsår udgør under  50 % af selskabets samlede aktiver, samt at selskabets finansielle indtægter tilsvarende ikke overstiger 50 % af de samlede indtægter
Hjemmel

LBKG.791af 16.8.2005

Reference(r)

Dødsboskatteloven § 29, stk. 3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-3 B.B.3.4.6.3

Et dødsbo ønskede at udlægge boets aktier, der vedrørte afdødes driftsselskab, til arvingerne (børn) med succession, og spurgte Skatterådet:

"Vil et acontoudlæg i 2005 fra boet efter A af nom. 1.000.000 kr. anparter i B ApS til hvert af As 4 børn C, D, E og F opfylde bestemmelsen i DBSL § 29, stk. 3 om at handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår udgør under 50 % af selskabets samlede aktiver - således at denne betingelse ikke afskærer muligheden for udlæg med succession?"

Svar Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Anparterne i B ApS, omdannet fra A/S til ApS på selskabets ordinære generalforsamling den 12. april 2005, indgår som en meget væsentlig aktivpost i boet efter A, der døde den 16. februar 2005.

Boet behandles som bobestyrerbo af advokat Y samt advokat Z, og udlægsdatoen er fastsat til 30.november 2005.

Anpartskapitalen i B ApS udgør nom. 4.000.000 kr. Det påtænkes i 2005 at foretage et acontoudlæg af 1.000.000 kr. til hvert af As 4 børn.

Som følge af postens væsentlige størrelse anmodede revisionsfirmaet X Skatteforvaltningen i Odder, hvorunder boets skattemæssige behandling henhørte, om en stillingtagen til muligheden for skattemæssig succession, herunder særligt Skatteforvaltningens stillingtagen til at aktierne i B A/S ikke er omfattet af "pengetankreglen" i DBSL § 29, stk.3, respektive den tidligere ABL § 11, stk. 9.

I svarskrivelse fra Skatteforvaltningen i Odder dateret den 24. maj 2005 anføres det, at

"Målt på et gennemsnit over 3 år er der ikke noget problem på indtægtssiden…

Som det ses, skal der jo ikke, ved måling af aktiverne efter gennemsnitsmetoden ændres meget på værdierne for at betingelsen for succession ikke er til stede.

Sammenfattende er det dog på det foreliggende grundlag min opfattelse, at med de for indkomstårene 2002-2004 til grundlagte oplysninger og de ovenfor nævnte korrektioner, må betingelsen for succession efter ABL § 11 stk. 9 også anses for opfyldt vedrørende gennemsnittet af de seneste 3 indkomstår for så vidt angår aktiverne."

Odder kommunes skatteforvaltning henviser 24.05.05 forespørger til at få et ligningsmæssigt bindende svar fra Ligningsrådet.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Som det fremgår af det medsendte materiale er vurderingen, at aktierne i B A/S opfylder betingelsen for succession, for så vidt angår gennemsnittet af de seneste 3 indkomstår, både hvad angår indtægtssiden som aktiverne.

Som det også fremgår af materialet, udgør de gennemsnitlige driftsaktiver lige netop godt 50 %. På denne baggrund ønskes et bindende svar fra SKAT til brug for de videre overvejelser om boets afslutning.

Aktierne opfylder efter vores opfattelse betingelserne for at gevinsten friholdes fra bobeskatningsindkomsten, jævnfør DBSL § 29, stk. 3 og dermed overdrages til arvingerne med succession, jævnfør DBSL § 36.

Det bindende svar ønskes alene på grund af den relativt snævre margin, der er for at aktiverne opfylder "pengetankreglen" over de seneste 3 regnskabsår.

SKATs indstilling og begrundelse

Ifølge dødsboskattelovens § 36 stk. 1. har personer mulighed for at indtræde i boets skattemæssige stilling ved udlæg af aktier, med mindre der er tale om udlodning af aktier i et selskab, hvis virksomhed i overvejende grad består i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende, dødsboskattelovens §29.

Efter Skat, Hovedcentrets opfattelse skal de omhandlede overdragelser bedømmes efter reglerne i dødsboskattelovens § 29 stk.3, hvorfor den foreliggende praksis, der knytter sig til den tilsvarende bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens § 34 stk. 6 ( "Pengetankreglen") finder anvendelse i det foreliggende tilfælde.

For at den omhandlede aktieudlodning ikke er omfattet af dødsboskattelovens § 29 stk. 3, skal følgende betingelser være opfyldt:

DBSL § 29 stk. 3, 4.pkt. Kravet om at de udloddede aktier skal udgøre mere end en procent af aktiekapitalen er opfyldt, idet hele kapitalen udloddes.

DBSL § 29 stk.3, 1. pkt. Virksomheden må ikke i overvejende grad bestå i udlejning af fast ejendom, besiddelse af værdipapirer m.v. Reglen foreskriver at 50% af selskabets (med tilhørende datterselskaber) indtægter i de sidste tre regnskabsår ( gns.) eller handelsværdien af selskabets finansielle aktiver i samme periode og på overdragelsestidspunktet har været mindre end 50 %. Selskabets opfyldelse af denne betingelse vurderes på grundlag af et "indtægtskriterium" og "aktivkriterium".

Ved bedømmelsen medregnes afkast og værdi af aktier, samt handelsværdien af selskabets aktiver, der stammer fra datterselskabet.H A/S direkte i beregningsgrundlaget for B A/S.

"Indtægtskriteriet"

Ved indtægter efter dødsboskattelovens § 29 stk 3 og aktieavancebeskatningslovens § 34 forstås virksomhedens nettoomsætning tillagt summen af de øvrige regnskabsførte indtægter. Omsætningen opgøres netto, idet moms samt andre skatter og afgifter, der er direkte forbundet med omsætningen ikke skal indgå.

Ud fra koncernens regnskabsgrundlag har rådgiver foretaget en opgørelse over indtægterne, som viser forholdet mellem de almindelige driftsindtægter mv. og de finansielle indtægter

2002

Nettooms.

71 mio. kr.

Heraf Finansielle Indt.

1.6 mio.kr.

2003

Nettooms.

69 mio.kr.

Heraf Finansielle Indt.

7,3 mio.kr.

2004

Nettooms.

85 mio.kr.

Heraf Finansielle Indt.

6,2 mio.kr.

2005

Nettooms.

96 mio.kr.

Heraf Finansielle Indt.

12,9 mio.kr.

Hvilket indebærer, at de finansielle indtægter procentvis udgør følgende:

2002. 2,3 %, 2003. 10,6 % 2004. 7,3 % og 2005: 13,4 %, eller gennemsnitlig: 8,3 %.

Den talmæssige opstilling viser, selskabet ikke for nogle af de omhandlede regnskabsår har en finansiel indkomst, der tilnæmelsesvis overstiger de i loven anførte 50 %.

"Aktivkriteriet"

Ud fra de regnskabsoplysninger, der er benyttet ved vurderingen af virksomheden under "indtægtskriteriet", er der foretaget en opgørelse af koncernens aktivbeholdning pr. 31.12.2002, 31.12.20003, og 31.12.2004 fordelt på de samlede aktiver og de aktiver, der angår passiv pengeanbringelse.

Ifølge rådgivers opgørelse viser den korrigerede balance følgende

Regnskabsår.

Pr. 31.12

Driftsaktiver (mio. kr.)

Finansielle aktiver (mio. kr.)

Finansielle akt. i % af alle aktiver

2002

77,5

69,6

47,3 %

2003

78,5

78,4

50,0 %

2004

96,4

76,6

44,3 %

Gennemsnit

   

47,2%

En opgørelse over aktiver foreligger 30.11.2005:

Regnskabsår.

Driftsaktiver (mio.kr.)

Finansielle aktiver (mio. kr.)

Finansielle akt. i % af alle aktiver

30.nov. 2005

109,0

91,1

45,5 %

31.dec. 2005

106,8

89,3

45,5 %

30.nov.2005

   

45,5 %

Rådgiver har anført, at opgørelsen er baseret på interne perioderegnskaber eller saldobalancer. I bogføringen er værdipapirbeholdningen i det væsentlige ansat i værdi til den bogførte værdi, idet kursværdien herfor vurderes til ikke at afvige væsentlig fra de bogførte værdier.

Good-will beregningerne er foretaget i henhold til retningslinierne i TS Cirkulære 2000-9.

Opgørelsen på udlægstidspunktet er udarbejdet pr. 30.11.2005 på basis af årsrapporterne for 2005, der har afslutningstidspunkt 31.12.2005 - tæt på udlægstidspunktet

Hertil kan Skat, Hovedcentret anføre, at i flg. det oplyste er aktiverne opgjort til handelsværdi eller værdier ( bogførte ) værdier, der ligger tæt på handelsværdien.

Det bemærkes, at selskabet besidder et betydeligt kapitalberedskab i form af en post værdipapirer, opgjort i 2002 til 35,8 mio.kr. og 2005 opgørelsen, der viser at værdien at beholdningen er steget til 83,7 mio. kr. Denne kapital hidrører ikke fra salg af virksomheden, som ofte kendetegner situationen for et "pengetankselskab", idet selskabet her fortsætter sin drift.

Når der henses til den beløbsmæssige størrelse af beholdningen af værdipapirer vil koncernen vanskeligt kunne opfylde kravet om, at de finansielle aktiver skal udgøre mindre end 50 % af de samlede aktiver hvis ikke selskabets optjening af good-will iagttages. Ifølge opgørelserne er good-will udregnet efter retningslinerne og tillagt driftsaktiverne med 17 mio. kr for 2002, 12 mio.kr. for 2003, 22 mio. kr. for 2004 og endelig 21 mio.kr. på udlægstidspunktet. Good-will er således efter Skat, Hovedcentrets opfattelse beregnet og medtaget i overensstemmelse med praksis, jfr. Skatteudvalget, L36-bilag19, 2001-02.

Efter Skat, Hovedcentrets opfattelse opfylder selskabet betingelserne for at boet kan udlægge de omhandlede aktier med succession til As fire børn og det indstilles til Skatterådet , at der svares ja til det stillede spørgsmål.

På foranledning af Skat, Hovedcentrets indstilling tiltrådte Skatterådet, at der kunne svares ja, til det rejste spørgsmål.