åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Kun fysiske personer

Successionsadgangen er generelt begrænset til udlodning til fysiske personer, jf. DBSL § 36, stk. 1, således at juridiske personer ikke kan modtage udlodning med succession.

DBSL § 29 indeholder særregler, der begrænser muligheden for at udlodde visse aktiver med succession.

DBSL § 29, stk. 1, fastslår, at gevinst ved udlodning af aktiver, der ikke udgør en erhvervsvirksomhed eller en ideel andel af denne, altid skal beskattes i boet.

Erhvervsvirksomhed

Udlodning af en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en ideel andel af en eller flere virksomheder kan ske med succession. Dette svarer til de regler for aktivkredsen, der gælder for succession ved overdragelse i levende live, jf. KSL § 33 C, jf. LV Erhvervsdrivende afsnit E.I.7. Se SKM2003.215.LR, hvor Ligningsrådet afgav bindende forhåndsbesked om, at en efterlevende ægtefælle og 3 børn som livsarvinger efter afdøde kunne succedere i afdødes beskatning ved salg af fast ejendom som næringsbeskattet efter statsskattelovens § 4, for de ejendomme, der blev udloddet fra boet.

Aktiver og passiver

Der kan som udgangspunkt kun succederes i aktiver. Der kan alene succederes i passiver, der er accessoriske til et udloddet aktiv, hvori der succederes.

Fast ejendom

Bestemmelsen i § 29, stk. 2, er en særregel, der begrænser adgangen til succession ved overtagelsen af fast ejendom. Reglen er formuleret således, at fortjenesten i visse tilfælde skal beskattes i boet, hvilket udelukker succession.

Erhvervsejendomme

Der kan succederes i fast ejendom

  • i det omfang ejendommen blev anvendt i afdødes eller en efterlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed eller 
  • i hele ejendomsavancen, når mere end halvdelen af ejendommen blev anvendt i afdødes eller den efterlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed.

Ved opgørelsen af den erhvervsmæssige andel lægges den ejendomsværdimæssige fordeling mellem erhverv og beboelse til grund. Udlejning af anden fast ejendom end fast ejendom som nævnt i VURDL § 33, stk. 4 og 7 (bortforpagtning af landbrugsejendomme), anses ikke i denne forbindelse for erhvervsvirksomhed.

Som udgangspunkt skal fortjeneste ved udlodning af anden fast ejendom beskattes på samme måde som fortjeneste ved salg, jf. § 29, stk. 2, 1.pkt., jf. § 27, stk. 1.

Ejendomme, der benyttes til privat beboelse

Det er i modsætning til erhvervsejendommene ikke muligt at succedere i ejendomme, der benyttes til privat beboelse, jf. § 29, stk. 2, jf. § 27, stk. 1 og 2. Hvis ejendommen omfattes af EBL § 8 (parcelhusreglen) er fortjenesten imidlertid ikke skattepligtig, og hvis ejendommen omfattes af EBL § 9 (stuehuse og blandede ejendomme), er fortjenesten kun delvis skattepligtig, jf. henvisningen til § 27, stk. 2.

Aktier - 1 pct.-kravet

For at en fysisk person skal kunne succedere ved udlodning af aktier (børsnoterede som unoterede), er det en generel betingelse, at udlodningen til den enkelte modtager udgør mindst 1 pct. af aktiekapitalen i det pågældende selskab, jf. § 29, stk. 3, 4. pkt. Dette krav gælder ikke ved udlodning til den efterlevende ægtefælle, jf. § 29, stk. 5.

Aktier omfattet af ABL §§ 12, 21 stk. 2 og 22

Successionsreglerne i dødsboskatteloven angående aktier er tilnærmet reglerne for succession i levende live, som fastsat i ABL §§ 34 og 35. Succession er udelukket i aktier omfattet af ABL §§ 12, 21 stk.2 og 22, når selskabets virksomhed i overvejende grad består i udlejning af fast ejendom (se TfS 2000.348) besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende, jf. § 29, stk. 3, 1. pkt.

Virksomhed ved bortforpagtning af landbrugsejendomme mv., jf. VURDL § 33, stk. 4 og 7, anses ikke som udlejning af fast ejendom, og der kan succederes i aktier i en sådan virksomhed, forudsat at 1 pct.-kravet er opfyldt.

Succession i aktier er udelukket, hvis selskabets virksomhed i overvejende grad består i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende, når 75 pct. eller mere af selskabets indtægter stammer fra sådan aktivitet. Ved selskabets indtægter forstås den regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsførte indtægter, opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår. Succession er endvidere udelukket, hvis handelsværdien af selskabets handelsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende udgør 75 pct. eller mere af handelsværdien af selskabets samlede aktiver på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår. Se SKM2006.548.SR

Besiddelse af andele omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 18 (andelsbeviser) anses ved bedømmelsen ikke som besiddelse af værdipapirer.

Aktier i datterselskaber

Afkastet og værdien af aktier i datterselskaber, hvori selskabet m.v. direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen, medregnes ikke. I stedet medregnes en til ejerforholdet svarende del af selskabets indtægter og aktiver ved bedømmelsen, jf. 7. og 8. pkt. Ved bedømmelsen ses der bort fra indkomst ved udlejning af fast ejendom mellem selskabet og et datterselskab eller mellem datterselskaber. Fast ejendom, som udlejes mellem selskabet og et datterselskab eller mellem datterselskaber, og som lejer anvender i driften anses ved bedømmelsen ikke som en udlejningsejendom.

Aktier i et selskab, der udøver næring ved køb og salg af værdipapirer eller driver finansieringsvirksomhed

Der kan uanset det foran anførte altid ske succession, hvis selskabet udøver næring ved køb og salg af værdipapirer. Se SKM2003.513.LR. Der kan endvidere ske succession, hvis selskabet driver finansieringsvirksomhed, jf. § 29, stk. 3, 2. pkt.

Efterlevende ægtefælle

Efter § 29, stk. 5, finder ingen af reglerne om tvungen beskatning ved udlodning, der er nævnt i § 29, stk. 1-4, anvendelse ved udlodning til en efterlevende ægtefælle, når dødsfaldet er sket 1. januar 2009 og senere.