Dato for udgivelse
03 jul 2006 09:37
SKM-nummer
SKM2006.446.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-065884
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Aktieombytning, tilladelse
Resumé
SKAT har imødekommet anmodning om skattefri aktieombytning for aktionærer i Tritel Media AB. Aktionærerne kan skattefrit ombytte deres aktier i Tritel Media AB med aktier i Europe Vision Plc. Der er tale om en generel tilladelse, der kan benyttes af aktionærer i Tritel Media AB, der er fuld skattepligtige til Danmark.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 36, stk. 1 og 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-4 S.G.18

Rådgiver anmodede om tilladelse til skattefri aktieombytning af aktionærernes aktier i Tritel Media AB med aktier i Europe Vision Plc., jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1 og 2.

Der blev anmodet om en generel tilladelse omfattende de aktionærer i Tritel Media AB, der ønsker at ombytte deres aktier efter § 36, stk. 1 og 2.

Sagsfremstilling

Tritel Media AB er et svensk selskab noteret på den svenske fondsbørs Nordic Growth Market.

Rådgiver anførte, at der til gennemførelse af aktieombytningen er stiftet et nyt engelsk selskab, Europe Vision Plc. (engelsk registreringsnummer: 5835920). Selskabet er stiftet med en aktiekapital på "500.000 ordinary shares" á nom GBP 0,10.

Aktieombytningen gennemføres ved, at det erhvervende selskab, Europe Vision Plc. tilbyder samtlige aktionærer i Tritel Media AB, at erhverve deres aktier i Tritel Media AB mod vederlæggelse i nyudstedte aktier Europe Vision Plc.

Vederlæggelsen sker med 1 aktie i Europe Vision Plc. for hver aktie i Tritel Media AB.

Rådgiver oplyste, at der ham bekendt, er opnået forhåndstilkendegivelse på accept af ombytningstilbuddet fra aktionærer, der repræsenterer mere end 90 % af aktiekapitalen i Tritel Media AB. Aktionærer, der ikke accepterer tilbuddet om ombytning af aktier, vil få deres aktier tvangsindløst.

I forbindelse med transaktionen bliver Europe Vision Plc. optaget til handel på London Alternative Investment Market (AIM), der er Europas største alternative investeringsmarked.

De nuværende aktionærer i Tritel Media AB vil efter aktieombytningen blive aktionærer i Europe Vision Plc., der efter en eventuel tvangsindløsning af minoritetsaktionærernes aktier vil eje 100% af aktiekapitalen i Tritel Media AB.

Begrundelse for omstruktureringen

Rådgiver anførte, at begrundelsen for aktieombytningen er rent kommercielt. Aktionærerne i Tritel Media AB har ønsket at få aktiehandlen overført til AIM, der er et større marked end Nordic Growth Market. Formålet er således reelt at flytte børsnoteringen fra Sverige til England.

Rådgiver anså således betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1 og 2 samt direktiv 90/434/EØF for opfyldte.

SKATs afgørelse

SKAT imødekom det anmodede uden fastsættelse af særlige vilkår.

Ved afgørelse lagde SKAT afgørende vægt på, at såvel det erhvervende som det erhvervede selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1 og 2, og der gives kun tilladelse til succession for de aktionærer, der er fuld skattepligtige til Danmark.

Ved tilladelsen tog SKAT ikke stilling til aktiernes overdragelseskurs, idet dette spørgsmål henhører under ligningen.

Aktieombytningen skal gennemføres senest 6 måneder efter modtagelses af denne afgørelse.