Dokumentets dato
28 maj 2002
Dato for offentliggørelse
29 maj 2002 13:03
Cirkulærets nummer
2002-18
Ansvarlig fagkontor
Ret; Erhvervsbeskatning
Sagsnummer
99/02-482-00326
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20020004909-regl

30. maj 2002 er der foretaget følgende rettelse i cirkulærets sidste afsnit: § 4, stk. 5 er ændret til § 34, stk. 5
Se SKM2002.323.TSS vedr. beregnet reguleringstal for 1975-1993

1. I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 3, kan anskaffelsessummen for ejendomme, der er erhvervet før den 19. maj 1993, og som er beliggende her i landet, opgøres som en af følgende værdier:

1) ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 pct. eller

2) ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 pct. og med tillæg af et beløb opgjort som halvdelen af forskellen mellem denne værdi og ejendomsværdien pr. 1. januar 1996.

Herudover kan den skattepligtige vælge at anvende en vurdering efter den dagældende bestemmelse i vurderingslovens § 4 B som anskaffelsesværdi, hvis der er anmodet om en sådan vurdering inden den 31. december 1993.

Den skattepligtige kan som anskaffelsessum endvidere vælge at benytte den faktiske kontantomregnede anskaffelsessum med tillæg af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, der er afholdt inden den 1. januar 1993. Denne anskaffelsessum kan dog kun vælges, hvis værdien er højere end de ovenfor nævnte værdier under nr. 1) og 2) og § 4 B-vurderingen.

2. Ligningsvejledningen har siden 1999-udgaven i afsnittet om ejendomsavancebeskatning indeholdt en bemærkning om, at anskaffelsessummen for de ovenfor nævnte ejendomme eventuelt kan pristalsreguleres. Det drejer sig om de tilfælde, hvor den kontantomregnede anskaffelsessum anvendes som indgangsværdi.

I 2000 og 2001-udgaverne af Ligningsvejledningen er pristalsreguleringsmuligheden nærmere præciseret, idet det er anført, at en eventuel pristalsregulering sker efter de før 1993 gældende regler herfor.

3. Der har fra forskellig side været rejst flere spørgsmål om pristalsreguleringen.

Told- og Skattestyrelsen skal i anledning heraf præcisere, at der ved afståelse af ejendomme, der er erhvervet før den 19. maj 1993, kan ske pristalsregulering af den faktiske anskaffelsessum, når denne anvendes som indgangsværdi, dog tidligst fra 1975, og frem til og med 1993, svarende til de regler om pristalsregulering, der gjaldt før 1993-loven.

Reglerne om pristalsregulering gælder kun for den faktiske anskaffelsessum og ikke for afholdte vedligeholdelses- og forbedringsudgifter. Der er heller ikke hjemmel til ved opgørelsen af anskaffelsessummen at tillægge det årlige 10.000 kr.’s tillæg, der gjaldt efter de før 1993 gældende regler.

De ovenfor anførte regler om pristalsregulering omfatter alle afståelser af fast ejendom fra og med den 19. maj 1993, jf. dog punkt 4 nedenfor.

4. Genoptagelse af afsluttede skatteansættelser kan ske i henhold til fristen i skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år fra udløbet af det pågældende indkomstår. Er den skattepligtiges indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det år, som indkomståret træder i stedet for, jf. skattestyrelseslovens § 34, stk. 5.

 

Ole Kjær

/Kim Lohse