åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "M.1 Lovreguleret hæftelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

OPKL § 10, jf. § 1, giver en generel regel om den indeholdelsespligtiges hæftelse for skatter og afgifter m.v. Se nærmere herom i afsnit D.1.4.2.2 og D.1.4.2.3.

SEL § 33 indeholder en hæftelsesregel for aktionærer, foreningsmedlemmer, likvidatorer eller bestyrelsesmedlemmer. Der er mulighed for at gøre hæftelse gældende i situationer, hvor et selskab eller en forening m.v. opløses og formuen udloddes til aktionærerne eller medlemmerne, uden der forinden er blevet afsat tilstrækkelige midler til dækning til de indkomstskatter, der påhvilede selskabet eller foreningen. Se yderligere herom i afsnit H. Reglerne i SEL § 33 A har til formål at hindre selskabstømning. Se også TfS 1997,110.

Særlige bestemmelser om hæftelse for skatter, der opkræves efter kildeskatteloven, findes i kildeskattelovens afsnit VII. KSL § 68 omhandler indkomstmodtagerens hæftelse, hvis denne lader sig udbetale A-indkomst uden indeholdelse af A-skat, og § 69 den indeholdelsespligtiges hæftelse for skatter, som skal indeholdes efter kildeskatteloven.

Personer, der i henhold til KSL § 46, stk. 4 eller 5, er befuldmægtigede til at foretage indeholdelser for en arbejdsgiver, der ikke har hjemting her i landet, hæfter på samme måde som indeholdelsespligtige efter KSL § 46, stk. 1, jf. VLD af 18. juni 1986, ankesag B 437/1985. Se desuden SKM2006.394.SKAT.