Dato for udgivelse
27 Feb 2002 15:49
SKM-nummer
SKM2002.113.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-4740-00042
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Pensionsordninger, korrektion, indbetalinger, kompetent myndighed
Resumé

Anmodning om korrektion af en gyldig foretaget indbetaling på eller disposition over en pensionsordning skal indsendes til den myndighed, der har den ligningsmæssige kompetence til at ændre de skatte-/afgiftsmæssige virkninger, dvs. enten de kommunale skattemyndigheder eller den lokale told- og skatteregion.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven

Henvisning
Ligningsvejledningen 2001 A.C.1.1.1

Told- og Skattestyrelsen har i et såkaldt kommunebrev givet de lokale skatteforvaltninger anvisning på hvilken myndighed, der skal træffe afgørelse i 1. instans på en anmodning om rettelse/korrektion af handlinger foretaget indenfor pensionsbeskatningsområdet. Anvisningen gengives nedenfor:

"De lokale skattemyndigheder, told- og skatteregionerne og Told- og Skattestyrelsen modtager i vid udstrækning anmodninger om ændringer, rettelser, korrektioner m.v. af foretagne indbetalinger på pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I (fradragsberettigede pensionsordninger). Anmodningerne har meget forskellig karakter, selv om visse typer af anmodninger går igen. En del af disse anmodninger bliver sendt rundt mellem de forskellige myndigheder, idet der tilsyneladende er stor uklarhed hos myndighederne om, hvem der egentlig skal behandle den pågældende anmodning.

En sådan anmodning rejser to problemstillinger,

 1. i hvilken udstrækning er det muligt at efterkomme anmodningen,
(det vil fremgå af det følgende, at der generelt kun er en begrænset adgang til rettelse eller korrektion) og
 • hvilken myndighed skal i første instans tage stilling til anmodningen,
 • (det vil fremgå af det følgende, at anmodningen i de fleste tilfælde vil kunne reduceres til en anmodning om ændring af fradrag eller fradragsvirkning af en indbetaling til en pensionsordning eller til et spørgsmål om fritagelse for pensionsafgift, hvoraf det umiddelbart kan udledes, hvem der er kompetent myndighed).

  Ad 1)

  Pensionsbeskatningsloven indeholder få regler hvorefter myndighederne kan fravige eller dispensere fra de almindelige regler i loven, f.eks. vedrørende nedsættelse af pensionsalder (§§ 2, 8, 10, 11 A og 12), fritagelse for indkomstskat § 19 E, tilbagebetaling af kapitalpensionsbidrag, der overstiger den personlige indkomst, lovens § 21 A, stk. 1, tilbagebetaling af indbetalinger på kapitalpension, der overstiger maksimumfradraget, lovens § 21 A, stk. 2, tilbagebetaling af indbetalinger på en ophørspension, lovens § 22 samt fritagelse fra forhøjet afgift i lovens § 26, stk. 5. Derudover må det antages, at der ikke er nogen generel adgang til fravige lovens krav i forbindelse med efterfølgende ændringer af foretagne gyldige dispositioner. Egentlige indberetningsfejl kan dog korrigeres, jf. nedenfor.

  Pensionsinstitutterne indberetter efter kalenderårets udløb (senest 20. januar) størrelsen af præmier og bidrag til ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I til Told- og Skattestyrelsen. Der henvises til publikationen "indberetning af pensionsoplysninger samt supplerende engangsydelseer (CPS)" på ToldSkat's hjemmeside serie nr. 66.

  Efter fristens udløb kan der foretages rettelser i form af indsendelse af fejllister. Der kan imidlertid også ske indberetning af ændringer til tidligere indberettede oplysninger. Der står herom i publikationen,

  "Der kan typisk være tale om korrektion af et for lille eller for stort indberettet beløb, eller annullation af indberetninger vedrørende ordninger, som ikke er omfattet af indberetningsordningen, f.eks. pensionsordninger der ikke er omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I. Der kan ligeledes være tale om korrektioner vedrørende oplysninger, som er indberettet på et forkert personnummer, skattekode, fradragskode eller anden fejlagtig angivet oplysning.

  Det gælder som en generel regel ved korrektion af indberettede beløb, at der korrigeres med den positive eller negative forskel mellem det tidligere indberettede beløb og det korrekte beløb.

  Bemærk: Der kan ikke foretages korrektioner via pensionsbidragssystemet der indebærer, at der disponeres over indbetalte præmier/bidrag på ordningen.

  Er der således eksempelvis ved en fejl indberettet for meget på en pensionsordning, kan pensionsinstituttet ikke på egen hånd berigtige denne fejl ved, at tilbagebetale beløbet og i den sammenhæng korrigere indberetningen".

  Ud over det anførte må det antages, at der er adgang til korrektion, hvor der foreligger sådanne åbenlyse fejl i forbindelse med en i øvrigt gyldig foretagen indbetaling på eller disposition over en pensionsordning. Der henvises til beskrivelsen i LV 2001, A.C., pkt. 1.1.1, hvor den indtil videre foreliggende praksis vedrørende korrektioner er beskrevet.

  Ad 2)

  Fejlrettelser efter anvisningen i publikationen "indberetning af pensionsoplysninger samt supplerende engangsydelseer (CPS)" sker direkte til den myndighed, som i øvrigt modtager de indberettede oplysnin-ger.

  Som nævnt foran er der i øvrigt ikke nogen generel adgang til at korrigere/ændre gyldigt foretagne indbetalinger til/ dispositioner over pensionsordninger uden skattemæssige konsekvenser. Der er derfor heller ikke indsat nogen bestemt dispensationsmyndighed til at foretage de korrektioner, som den bestående praksis måtte give mulighed for. Told- og Skattestyrelsen er derfor hverken dispensations- eller godkendelsesmyndighed på dette område, der må fastlægges gennem myndighedernes og Landsskatterettens praksis. Genoptagelsesanmodning efter skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, indgives til den kommunale ligningsmyndighed. Hvem, der er kompetent myndighed til at behandle en anmodning om korrektion på et tidspunkt, hvor ligningen for det pågældende indkomstår endnu ikke er afsluttet, må afgøres ud fra den skattemæssige konsekvens af, at anmodningen om rettelse imødekommes. Ønskes fradraget for indbetaling på en pensionsordning eksempelvis flyttet fra et indkomstår til det forudgående indkomstår, er det den kommunale skattemyndighed, som er kompetent, og som må tage stilling til om skatteansættelserne for det pågældende indkomstår kan ændres i forhold til det indberettede med klageadgang i sædvanlig instansfølge over den ansættelse, som den kommunale myndighed når frem til. Ønskes fradragsvirkningen ændret fra at være et fradrag for indbetaling på en kapitalpensionsordning til at være et fradrag for indbetaling på en ratepensionsordning eller omvendt, er den kommunale skatte-myndighed på tilsvarende måde kompetent. Er indbetalingen til en pensionsordning sket ved en fejltagelse eller eventuelt i strid med loven og ønskes beløbet tilbagebetalt uden beregning af afgift, vil det være den told- og skatteregion indenfor hvis område skatteyderen har bopæl, som er kompetent myndighed, jf. pensionsbeskatningslovens § 39 og sagsudlægningsbekendtgørelsen § 6. Told- og skatteregionen må derfor tage stilling til anmodningen. Inden den pågældende told- og skatteregion træffer afgørelse i sagen, bør den kommunale myndighed udtale sig om fradraget for den pågældende indbetaling. Imødekommes anmodningen ikke, kan sagen efterfølgende forelægges Told- og Skattestyrelsen til vurdering. Skatteyderen kan imidlertid også henvises til at påklage den kommunale skattemyndigheds ansættelse til næste instans med videre klageadgang til Landsskatteretten, idet der normalt vil være symmetri imellem fradrag og beskatning.

  Konklusionen er derfor, at hvor skatteyderen eller på dennes vegne et pensionsinstitut ønsker at ændre de skatte-/afgiftsmæssige virkninger af en i øvrigt gyldig foretaget indbetaling på eller disposition over en pensionsordning må anmodningen herom som altovervejende hovedregel indsendes til den myndighed, der har den ligningsmæssige kompetence til at ændre de skatte-/afgiftsmæssige virkninger. Imødekommer den pågældende myndighed ikke anmodningen kan myndighedens afgørelse påklages i sædvanlig instansfølge til Landsskatteretten og herfra videre til domstolene.

  Hvor betingelserne til at søge om omgørelse efter skattestyrelseslovens § 37 C er til stede, skal anmodningen altid sendes til de kommunale skattemyndigheder. Der henvises i den forbindelse til TSS-cir. 2000-28 samt TfS 2000, 740."