Hillerød Skifterets kendelse
af 29. august 2001
Sks 401/639/00

Klage over boafgiftsberegning i boet efter

A
død d. 17. oktober 2000

og tidligere afdøde ægtefælle

B
død d. 22. januar 1978.

A afgik ved døden den 17. oktober 2000, og hendes bo blev den 27. oktober 2000 udleveret til privat skifte til hendes tre livsarvinger, sønnerne S1, S2 og S3. Afdøde sad i uskiftet bo, efter at hendes ægtefælle var afgået ved døden den 22. januar 1978. Boopgørelsen blev indleveret i skifteretten den 18. juni 2001 med skæringsdag den 10. juni 2001.

I boopgørelsen var fratrukket 3 x 16.000 kr. samt renter 3 x 913 kr. vedrørende tre pantebreve i den nu afdøde tilhørende ejendom udstedt til henholdsvis S1, S2 og S3, i alt 50.676 kr.

Ved skrivelse af 22. juni 2001 har S1 oplyst, at afdøde i 1982 og 1983 gav hver af sine tre børn 8.000 kr. i form af de pågældende pantebreve med pant i hendes ejendom.

De tre pantebreve, der blev tinglyst, indeholder de samme betingelser. Af pantebrevene fremgår således, at afdøde erkender at skylde 8.000 kr. til hver af sine sønner, som indtil videre er rente- og afdragsfrie. Endvidere fremgår det, at pantebrevene er uopsigelige fra kreditors side, indtil debitor afgår ved døden. Pantebrevene er underskrevet af afdøde den 18. juli 1982. Endvidere er de underskrevet af to vidner til vitterlighed. Ved allonge er det bestemt, at gælden i tilfælde af ejerskifte forrentes fra den aftalte overtagelsesdag, og i tilfælde af skyldnerens død fra dødsdagen med 9 % p.a. Endvidere blev pantebrevene forhøjet med 8.000 kr. til 16.000 kr. Allongerne er underskrevet af afdøde den 15. september 1983. Endvidere er de underskrevet af to vidner til vitterlighed.

Den 12. juli 2001 godkendte ..... Kommune boets værdiansættelser.

Den 30. juli 2001 foretog skifteretten boafgiftsberegning i boet og tillagde i den forbindelse de 50.676 kr. til bobeholdningen, der herefter blev på 1.341.117,11 kr. Boafgiften udgjorde således 140.117,57 kr.

Ved skrivelser af 31. juli 2001 og 10. august 2001 klagede S1 over boafgiftsberegningen. Der har den 22. august 2001 været afholdt et møde i skifteretten, hvori S1 deltog.

Klageren har til støtte for sin klage anført, at der er tale om gaver, givet af afdøde i kalenderårene 1982 og 1983 med 8.000 kr. til hver af hendes tre børn. Sådanne gaver kunne dengang afgiftsfrit gives til hvert barn. Gaverne blev effektueret ved, at gaveyder udstedte pantebreve til de enkelte gavemodtagere med sikkerhed i afdødes faste ejendom og pantebrevene blev tinglyst. Ifølge pantebrevene forfaldt hovedstolen til betaling i tilfælde af salg af ejendommen eller ved pantsætters død, med forrentning frem til betalingstidspunktet. Der blev således etableret en reel gældsforpligtelse og en indskrænkning i pantsætters rådighed over ejendommen. Endvidere fik panthaverne et uforældeligt formuegode, som de kunne disponere over til videresalg eller til sikkerhed ved lånoptagelse. Pantebrevene forfaldt ikke kun til betaling ved pantsætters død, men også ved salg af ejendommen, eller når pantsætter fandt det belejligt. Det beror således på en tilfældighed, at pantegælden først kom til udbetaling ved pantsætters død. Både afdøde og de tre sønner har opgivet pantebrevene som henholdsvis passiv og aktiv i deres selvangivelser. Der har således i denne sag for gavemodtagerne været tale om et for længe siden retsgyldigt etableret formuegode, og der blev med udstedelsen af pantebrevene og tinglysningen heraf de facto etableret et lån til afdøde.

Skifterettens bemærkninger:

Afdødes pantebreve fra 1982 med allonge fra 1983 er gaver givet til personer omfattet af boafgiftslovens § 22. Gaverne er ikke blevet effektueret inden dødsfaldet den 17. oktober 2000. Gaverne kan herefter ikke anses for at være virkeligt ydede, jf. boafgiftslovens § 13, stk. 3. De påtagne gældsforpligtelser på i alt 50.676 kr. kan herefter ikke fratrækkes i boet, hvorfor

bestemmes:

Den af skifteretten den 30. juli 2001 i boet efter A og tidligere afdøde ægtefælle B foretagne boafgiftsberegning, hvorefter boafgiften andrager 140.117,57 kr., fastholdes.