Dato for udgivelse
20 dec 2001 15:07
SKM-nummer
SKM2001.646.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-301-00496
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Fradrag, begrænset fradrag, leasing, dele-bil, delebil, leje
Resumé

En arbejdsgiver og en lønmodtager, der indgår hver sin leasingkontrakt om leje af samme bil i en længere periode end 6 måneder, fører ikke til, at arbejdsgiverens ret til fradrag for moms af lejen begrænses eller afskæres.

Reference(r)

Momslovens § 42, stk. 4, og stk. 5
Momsvejledningen 2001 J.3.4

Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt dels om en virksomheds ret til fradrag for moms af leje-/leasingydelser vedrørende dele-leasing af en personbil, dels beregningen af virksomhedens fradrag.

Dele-leasing er defineret som det forhold, at en virksomhed og en lønmodtager indgår aftale med et leasingfirma om at lease den samme bil. Leasingfirmaet indgår to separate aftaler - een med arbejdsgiver og een med lønmodtager - hvor den samlede leasingydelse ligger fast. Fakturering af parterne afhænger af det faktiske forbrug.

Parterne betaler eksempelvis en måned hver 4.000 kr. excl. moms i leasingydelse. Momsen vil i så fald udgøre 1.000 kr. pr. leasingtager i den pågældende måned.

Virksomheden har udelukkende momspligtige aktiviteter. Bilen leases ifølge kontrakten i mere end 6 måneder i sammenhæng. Registreringsafgiften udgør 220.000 kr. svarende til et fradragsgrundlag på 1.100 kr. om måneden i de første 3 år fra køretøjets første indregistrering.

1. Fradrag for moms af leasingydelserne

Reglerne om fradrag for leasing fremgår af momslovens § 42.

Af momslovens § 42, stk. 1, nr. 7, fremgår det, at virksomheder ikke kan fradrage moms af indkøb mv., som blandt andet vedrører anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer, der er indrettet til befordring af ikke mere end 9 personer.

Som en undtagelse til denne hovedregel er det i momslovens § 42, stk. 4, fastsat, at virksomheder, der lejer personmotorkøretøjer, kan fradrage afgiften af lejen dog højst med 25 pct. af fradragsgrundlaget. Grundlaget for beregning af fradraget er fastsat i momslovens § 42, stk. 5. Det er en betingelse, at personmotorkøretøjet er udlejet til virksomheden i mere end 6 måneder i sammenhæng, og at mindst 10 pct. af den årlige kørsel med det lejede køretøj sker i forbindelse med virksomhedens levering af varer og ydelser, hvortil der er ret til fradrag.

Momslovens § 42, stk. 4 og stk. 5, trådte i kraft den 1. juli 1998 og blev indført som en konsekvens af EF-domstolens dom i C-190/95, ARO Lease BV, der vedrørte leasing af biler fra et hollandsk leasingselskab til belgiske virksomheder. Dommen indebar, at danske virksomheder kunne vælge at lease biler i et andet EU-land efter dette lands regler. Formålet med ændringen af momsloven var at fjerne en del af incitamentet for danske erhvervsvirksomheder til at lease biler i udlandet med fradrag efter dette lands regler. Muligheden for afløftning af moms blev på den anden side begrænset for ikke at diskriminere mod de virksomheder, der ikke leaser de personbiler, de anvender erhvervsmæssigt.

Henset til formålet med indførelsen af de særlige bestemmelser om fradrag for moms i forbindelse med virksomheders leasing af biler, er det styrelsens opfattelse, at en virksomhed kan fradrage moms af leasingydelser af den ovenfor beskrevne bilordning efter bestemmelserne i momslovens § 42, stk. 4, sammenholdt med § 42 stk. 5, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Der indgås separate aftaler mellem henholdsvis leasingselskabet og virksomheden og leasingselskabet og den ansatte,
  • De samlede udgifter til bilens drift, forrentning mv., der indeholdes i leasingydelsen, fordeles proportionalt mellem parterne på grundlag af de faktisk kørte kilometer, fordelt på henholdsvis privat kørsel og erhvervsmæssig kørsel,
  • Der føres detaljeret kørselsregnskab for den kørsel, der har fundet sted,
  • Leasingydelsen betales direkte til leasingselskabet,
  • Hver af parterne hæfter alene for egne forpligtelser i forhold til leasingselskabet.

Det forhold, at en lønmodtager leaser samme bil som virksomheden, begrænser således ikke størrelsen på virksomhedens ret til fradrag.

Se herom SKM2001.255LR og TfS 2001, 833. Sidste afgørelse vedrører beskatning af fri bil, hvor Ligningsrådet fandt, at ordningen ikke kunne sammenlignes med den i SKM2001.255LR beskrevne ordning, idet der ikke i den i sagen omhandlede ordning var en sådan adskillelse fra det tilfælde, hvor en arbejdsgiver stiller en leaset bil til rådighed for den ansattes private benyttelse kombineret med en egenbetaling med beskattede midler fra den ansatte til arbejdsgiveren, og hvor den skattepligtige værdi nedsættes med egenbetalingen.

2. Beregning af fradrag

Reglerne om fradrag findes i momslovens § 42, stk. 4 og 5. Beregningen af fradraget vil nedenfor blive illustreret i 2 eksempler.

Virksomhedens leasingydelse for en måned er eksempelvis

A.

Leasingydelse

4.000 kr.

Heraf moms

1.000 kr.

I ALT

5.000 kr.

Registreringsafgiften udgør 220.000 kr.

2% af 220.000 kr. = 4.400 kr.

Der kan højst fradrages 25 % af fradragsgrundlaget, jf. momslovens § 42, stk. 4, hvilket svarer til

25% af 4.400 kr. = 1.100 kr.

Den faktisk afholdte udgift til moms i den pågældende måned er 1.000 kr. Hele momsbeløbet på 1.000 kr. i den pågældende måned kan fradrages i eksemplet.

B.

Leasingydelse

6.000 kr.

Heraf moms

1.500 kr.

I ALT

7.500 kr.

Registreringsafgiften udgør 220.000 kr.

2% af 220.000 kr. = 4.400 kr.

25% af afgiftsgrundlaget svarer til 1.100 kr.

Den faktisk afholdte udgift til moms i den pågældende måned er 1.500 kr. Der vil kunne fradrages 1.100 kr. i den pågældende måned i eksemplet, da der højst kan fradrages 25 % af fradragsgrundlaget, som det opgøres efter momslovens § 42, stk. 5.