Ved lov nr. 419 af 26. juni 1998 er der i momslovens § 42, stk. 4 og 5 uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 7, indført en begrænset fradragsret for momspligtige virksomheder, der lejer eller leaser personkøretøjer. Ændringen gælder fra 1. juli 1998.

Fradraget

Momsfradraget er momsen af lejen dog højst 25 pct. af et særligt fradragsgrundlag.

Det er en betingelse for momsfradraget, at de enkelte køretøjer lejes for et tidsrum af mere end 6 måneder. Lejeperioden skal være sammenhængende. Det er yderligere en betingelse for fradraget, at mindst 10 pct. af den årlige kørsel med det lejede køretøj sker i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Lejeperioden kan på forhånd være aftalt i kontrakten eller kan aftales ved en forlængelse af kontrakten.

Styrelsen har i TfS 1999, 157, på en forespørgsel udtalt, at der kan opnås fradragsret for moms af lejen af et køretøj, selv om køretøjet grundet et særligt minilease-koncept skiftes ud med et andet i løbet af udlejningsperioden. Det er en betingelse, at lejeperioden samlet løber i mere end 6 måneder. Der skal endvidere være tale om en ubrudt lejeperiode. Lejekontrakten må gerne forlænges, men der må ikke være huller i lejeperioden.

Reglerne i § 42, stk. 4 og 5 finder ikke anvendelse, hvis kontrakten eller aftalen har en sådan karakter, at den efter omstændighederne kan anses for en kreditkøbsaftale, jf. momslovens § 4, stk. 3, nr. 2.

Udgangspunktet for momsfradraget i § 42, stk. 4 og 5 er det beregnede momsbeløb, der udgør 25 pct. af det særlige fradragsgrundlag.

Er momsen af lejen lavere end det beregnede momsbeløb, vil der være fuldt fradrag for momsen af lejen. Er momsen af lejen højere end det beregnede momsbeløb, er der kun fradrag for den del af momsen, der svarer til det beregnede momsbeløb. Det har ingen betydning, om leasingydelsen også omfatter reparation og brændstof mv.

Skatterådet fandt i SKM2006.600.SR, at ved anvendelsen af de særlige regler om momsfradrag for moms på leje (leasing) af personbiler, er det beløb, som i en given afgiftsperiode kan henføres til virksomhedens købsmoms, det beregnede momsbeløb efter de særlige regler. Er momsen af lejen lavere end det beregnede momsbeløb for afgiftsperioden, er det alene momsbeløbet af lejen (leasingydelsen), som kan medregnes til virksomhedens købsmoms. Hvis momsen af lejen (leasingydelserne) i den indeværende og tidligere afgiftsperioder tilsammen set under et ikke er lavere end det beregnede momsbeløb for perioderne, kan det beregnede momsbeløb for afgiftsperioden dog alligevel fuldt ud medregnes til virksomhedens købsmoms. Det er forudsat, at virksomheden har fuld fradragsret. Så længe, at disse betingelser er opfyldt, kan momsen af ekstraordinære leasingydelser derfor fradrages løbende i efterfølgende afgiftsperioder.

Fradragsgrundlaget

Det særlige fradragsgrundlag er en vis procentdel af den registreringsafgift, som er betalt ved indregistreringen af det udlejede køretøj.

I de første 3 år (dvs. 36 måneder) fra køretøjets indregistrering er fradragsgrundlaget 2 pct. pr. måned af registreringsafgiftsbeløbet. I de følgende år er grundlaget 1 pct. pr. måned.

Momsloven er ved lov nr. 1361 af 8. december 2010 præciseret i overensstemmelse med Skatteministeriet, Departementets meddelelse i SKM2009.272.DEP. Herefter indgår den beregnede registreringsafgift, som danner grundlag for beregningen af den forholdsmæssige registreringsafgift, jf. registreringsafgiftsloven, i fradragsgrundlaget. Derved behandles leasingkontrakter vedrørende personmotorkøretøjer fradragsmæssigt ens, uanset om der er betalt forholdsmæssig registreringsafgift, eller om der er betalt den fulde registreringsafgift.

Den anvendte procent afhænger således af køretøjets alder, idet alderen regnes fra første registreringstidspunkt her i landet eller i udlandet. Kendes dette tidspunkt ikke, regnes alderen fra køretøjets fremstillingstidspunkt. Såfremt fabrikationstidspunktet ikke fremgår af stelnummeret, skønnes det af SKAT.

I forbindelse med beregningen af fradragsgrundlaget kan der være køretøjer, hvor udlejeren ikke kan oplyse registreringsafgiftsbeløbet. Såfremt det er tilfældet, anvendes i stedet 55 pct. af udlejningsbilens købspris inkl. moms men ekskl. leveringsomkostninger.

55 pct.-reglen kan også finde anvendelse, hvor det er vanskeligt (herunder ressourcekrævende) at fastslå størrelsen af den registreringsafgift, der er betalt for udlejningsbilen.

55 pct.-reglen finder anvendelse for alle former for personmotorkøretøjer, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, herunder også autocampere og motorcykler.

55 pct.-reglen finder også anvendelse ved udlejning af personbiler, der indregistreres i udlandet, men hvor beskatningsstedet er her i landet. Om beskatningsstedet, se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.6.2.8.11.

Privat/Erhvervsmæssigt

Fradraget indrømmes, uanset at køretøjet også benyttes delvist privat. Som privat kørsel betragtes bl.a. kørsel mellem hjem og arbejdssted.

Virksomheden skal ikke dokumentere det præcise omfang af anvendelsen af køretøjet til momspligtige formål. Virksomheden skal dog godtgøre, at det pågældende køretøj benyttes mindst 10 pct. til momspligtige formål. Det kræves normalt ikke, at der føres en egentlig kørebog, hvis virksomheden på anden måde kan godtgøre, at køretøjets benyttelse til momspligtige formål udgør mindst 10 pct. af den samlede anvendelse.

Styrelsen har i SKM2001.646.TSS udtalt, at det forhold, at en arbejdsgiver og en lønmodtager indgår leasingkontrakt om leje af samme bil i en længere periode end 6 måneder, ikke fører til, at arbejdsgiverens ret til fradrag for moms af lejen begrænses eller afskæres. 

Fradraget medregnes til købsmomsen

Virksomhederne kan fuldt ud medregne fradraget til købsmomsen, hvis virksomheden i øvrigt har fuld fradragsret for indkøb til virksomheden eller den sektor af virksomheden, hvori det lejede køretøj anvendes. Har virksomheden derimod delvis fradragsret, vil det nævnte fradrag også kun delvist kunne medregnes til købsmomsen.

Fakturaen

Det fremgår af § 40, stk. 4 i momsbekendtgørelsen, at når en registreret virksomhed udlejer eller leaser personmotorkøretøjer ud til registrerede virksomheder for en periode på mere end 6 måneder, skal den til lejeren afgive de oplysninger, der er nødvendige ved beregningen af det månedlige fradragsbeløb efter lovens § 42, stk. 4 og 5, for eksempel ved angivelse af fradragsbeløbet på fakturaen.