Undertitel
Ligningsrådet har ønsket at fastsætte retningslinier for adgangen til at ændre af- og nedskrivninger i tilfælde, hvor en udenlandsk myndighed ændrer indkomsten for et sambeskattet datterselskab hjemmehørende i udlandet, et selskab hjemmehørende i Danmark med fast driftssted i udlandet eller en personlig ejet virksomhed med fast driftssted i udlandet.
Dokumentets dato
08 Dec 2000
Dato for offentliggørelse
8. december 2000
Cirkulærets nummer
2000-34
Ansvarlig fagkontor
Ret; Erhvervsbeskatning
Sagsnummer
99/00-4230-00056
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20000018009-regl

I medfør af § 19, stk. 2, i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 303 af 2. maj 2000 om sagsudlægning har Ligningsrådet fastsat nedenstående generelle bestemmelser for administrationen af reglerne om ændring af af- og nedskrivninger efter afskrivningslovens § 52, stk. 2, varelagerlovens § 7, stk. 2, og husdyrbeskatningslovens § 5, stk. 2.
 
Baggrunden for dette cirkulære er, at Ligningsrådet har ønsket at fastsætte retningslinier for adgangen til at ændre af- og nedskrivninger i tilfælde, hvor en udenlandsk myndighed ændrer indkomsten for et sambeskattet datterselskab hjemmehørende i udlandet, et selskab hjemmehørende i Danmark med fast driftssted i udlandet eller en personlig ejet virksomhed med fast driftssted i udlandet.
 
I forhold til det hidtidige cirkulære om efterfølgende af- og nedskrivninger, TSS-cirkulære 1999-3, er der derfor indsat et nyt afsnit om adgang til at ændre af- og nedskrivninger ved udenlandske indkomstændringer, hvorved det hidtidige afsnit 1. er blevet delt op i afsnit 1.1. vedrørende danske indkomstændringer og afsnit 1.2. vedrørende udenlandske indkomstændringer. De hidtidige regler videreføres i øvrigt uændret.

1. Når indkomst-ansættelsen ændres
 
1.1. Danske indkomstændringer
 
1.1.1.Påtænker den skatteansættende myndighed at forhøje eller nedsætte den selvangivne eller ansatte indkomst, har den skattepligtige adgang til inden for lovens rammer at få ændret af- og nedskrivninger i et sådant omfang, at den skattemæssige effekt af den påtænkte ændring udlignes helt eller delvis.
 
1.1.2.Den skattepligtige skal gøres opmærksom på adgangen til at få ændret af- og nedskrivninger.
 
1.1.3.Er ansættelsen påklaget til skatteankenævnet, og anmoder den skattepligtige under behandlingen af klagesagen om ændring af af- og nedskrivninger, gennemfører den skatteansættende myndighed, der har foretaget den påklagede skatteansættelse, ændringen efter samme retningslinier som anført under pkt. 1.1.1. Skatteankenævnet underrettes om ændringen.
 
1.1.4.Er ansættelsen påklaget til Landsskatteretten, og anmoder klageren under behandlingen af klagesagen om ændring af af- og nedskrivninger, gennemfører den skatteansættende myndighed, der har foretaget den påklagede ansættelse, ændringen efter samme retningslinier som anført under pkt. 1.1.1. Landsskatteretten underrettes om ændringen.
 
1.1.5.Hvor en ansættelse ændres ved en administrativ afgørelse eller dom, har den skattepligtige i samme omfang som nævnt under pkt. 1.1.1. adgang til at ændre af- og nedskrivninger. Ansøgning herom skal senest indgives enten 3 år efter udløbet af det indkomstår, som ansøgningen vedrører, eller senest 3 måneder efter, at den skatteansættende myndighed har orienteret den skattepligtige i medfør af pkt. 1.1.8.
 
For skattepligtige omfattet af skattekontrollovens § 3 B kan ansøgning om tilladelse til efterfølgende af- og nedskrivninger til hel eller delvis udligning af den skattemæssige effekt af ansættelsesændringer for så vidt angår de kontrollerede transaktioner dog altid indgives op til 6 år efter indkomstårets udløb.
 
1.1.6.Stadfæstes en ansættelse af en administrativ klageinstans eller domstol, og har den skattepligtige ikke tidligere anmodet om ændring af af- og nedskrivninger til udligning af den skatteansættende myndigheds ændring af den selvangivne eller ansatte indkomst, jf. pkt. 1.1.1., har den skattepligtige adgang til at foretage sådanne kompenserende af- og nedskrivninger, efter at ansættelsen er stadfæstet. Ansøgning herom skal indgives inden for samme frist som nævnt i pkt. 1.1.5.
 
1.1.7.Hvis en administrativ klageinstans eller domstol giver den skattepligtige helt eller delvis medhold, har den skattepligtige inden for lovens rammer adgang til at tilbageføre efterfølgende af- og nedskrivninger, der allerede er foretaget i medfør af pkt. 1.1.1. Ansøgning herom skal fremsættes inden for samme frist som nævnt i pkt. 1.1.5.
 
1.1.8.Det påhviler den skatteansættende myndighed at gøre den skattepligtige opmærksom på adgangen til at ændre af- og nedskrivninger i medfør af pkt. 1.1.5., 1.1.6., og 1.1.7.
 
1.1.9.Der kan efter et konkret skøn bortses fra undskyldelige overskridelser af ansøgningsfristerne i pkt. 1.1.5., 1.1.6. og 1.1.7.
 
1.2.Udenlandske indkomstændringer
 
1.2.1.Ved en udenlandsk myndigheds ændring af den udenlandske indkomst har den skattepligtige adgang til at få ændret af- og nedskrivninger i den udstrækning, der ønskes lempelse for ændringen i den udenlandske skat.
 
For kontrollerede transaktioner i henhold til skattekontrollovens § 3 B gives tilladelse til efterfølgende af- og nedskrivninger kun, såfremt den pågældende udenlandske skattemyndighed foretager en beskatning, der er i overensstemmelse med de priser og vilkår, der er lagt til grund ved ansættelsen af den skattepligtige indkomst i henhold til armslængde-princippet.
 
1.2.2.Skyldes ændringen af indkomsten den skattepligtiges anvendelse af en udenlandsk carry back-regel, gives tilladelse kun, hvis carry back-reglen er anvendt i direkte tidsmæssig og beløbsmæssig sammenhæng med en udenlandsk indkomstændring, som den udenlandske skattemyndighed har taget initiativ til. Der gives eksempelvis ikke tilladelse, hvis carry back-reglen alene bringes i anvendelse, fordi den skattepligtige efterfølgende vælger at tilbageføre et driftsunderskud.
 
1.2.3.Hvis den skatteansættende myndighed har foretaget en ændring af den danske skatteberegning som følge af lempelse givet for udenlandsk pålignet skat, påhviler det myndigheden at gøre den skattepligtige opmærksom på adgangen til at ændre af- og nedskrivninger.
 
1.2.4.Ansøgning om tilladelse efter pkt. 1.2.1. og 1.2.2. skal enten indgives senest 3 år fra udløbet af det indkomstår, som ansøgningen vedrører, eller senest 6 måneder efter, at en udenlandsk myndighed har orienteret den skattepligtige om indkomstændringen.
 
Hvis den skatteansættende myndighed har foretaget en ændring af den danske skatteberegning, kan ansøgning dog altid indgives senest 3 måneder efter, at den skatteansættende myndighed har orienteret den skattepligtige i medfør af pkt. 1.2.3.
 
For skattepligtige omfattet af skattekontrollovens § 3 B kan ansøgning om tilladelse til efterfølgende af- og nedskrivninger til hel eller delvis udligning af den skattemæssige effekt af ansættelsesændringer for så vidt angår de kontrollerede transaktioner dog altid indgives op til 6 år efter indkomstårets udløb.
 
Pkt. 1.1.9. finder tilsvarende anvendelse.
 
2. Når indkomst-ansættelsen ikke er ændret
 
2.1.Indgives ansøgningen senere end tre måneder efter udløbet af selvangivelsesfristen, men senest tre år efter udløbet af det pågældende indkomstår, har den skattepligtige adgang til efterfølgende ændring af af- og nedskrivninger, når der foreligger særlige omstændigheder, eller når af- eller nedskrivningerne er foretaget uden at have skattemæssig effekt, ligesom den skattepligtige har adgang til efterfølgende at foretage bundne afskrivninger, herunder straksfradrag, jf. afskrivningslovens § 18, stk. 2, nedrivningsfradrag efter afskrivningslovens § 22 og afskrivninger på fast ejendom, hvorpå der hviler en hjemfaldsforpligtelse eller anden forpligtelse af lignende art, jf. afskrivningslovens § 25, stk. 3. Dette gælder dog ikke i de i pkt. 2.2. nævnte tilfælde.
 
2.2.Hvor virksomheden er ophørt, eller aktivet er afhændet, og ansøgningen indgives efter fristen for indgivelse af selvangivelse for ophørs- eller afståelsesåret, har den skattepligtige kun adgang til ændring af af- og nedskrivningerne, når der foreligger særlige omstændigheder.
 
2.3.Hvis ansøgningen om ændring af af- og nedskrivninger indgives senere end tre år efter udløbet af det pågældende indkomstår, kan ansøgningen kun imødekommes, hvis der foreligger særlige omstændigheder.
 
3. PåklageHvor den skatteansættende myndighed ikke fuldt ud imødekommer ansøgningen, kan afgørelsen påklages til Ligningsrådet, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 19, stk. 1. Klagen indsendes til den skatteansættende myndighed. Hvis den skatteansættende myndighed er en kommunal skattemyndighed, afgiver den en udtalelse til told- og skatteregionen.
 
4. IkrafttrædenCirkulæret har virkning for ansøgninger, der modtages den 1. januar 2001 eller senere. Samtidig ophæves TSS-cirkulære 1999-3.
 
 
 
Frantz Howitz  
  / Kim Lohse