Dato for udgivelse
05 Nov 2001 16:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
1. maj 2001
SKM-nummer
SKM2001.498.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
244/2000
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Underretningspligt, varsling, forhøjelse, agterskrivelse, begrundelse ændret,
Resumé

Skattemyndigheden udsendte agterskrivelse den 18. april 1997 om en forhøjelse på kr. 540.000,-. Skattemyndighedens afgørelse af 23. juli 1997, som fulgte en efterfølgende "agterskrivelse", der var for sen i henhold til skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, 1. pkt., angik beskatningen af det samme beløb. Uanset at den skatteretlige vurdering afveg fra den, der var foretaget i den første agterskrivelse, fandt Højesteret, at skattemyndighedernes underretningspligt efter skattestyrelseslovens § 3, stk. 4, var opfyldt med den første agterskrivelse, der var rettidig i henhold til skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, 1. pkt.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 35, stk. 1 (dagældende)
Skattestyrelsesloven § 3, stk. 4
Processuelle regler 2001 E.3.5.2 og G.3.2.2.2

Parter:
A
(advokat Erik Ellebye Aagesen)
mod
Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen)

Tidligere instans:
Østre Landsrets dom af 15. maj 2000, 20. afdeling.

Afsagt af dommerne:
Hornslet, Marie-Louise Andreasen, Torben Melchior, Børge Dahl og Engholm Jacobsen.

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Højesterets bemærkninger.

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s  f o r   r e t:

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, A, betale 35.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.