Der skal ifølge SSL § 3, stk. 4 udsendes agterskrivelse, når den kommunale skattemyndighed ønsker at foretage en skatteansættelse på et andet grundlag end selvangivet, eller ønsker at ændre den del af grundlaget for en skatteansættelse, der skal selvangives. Denne høringspligt er ubetinget, og gælder ved siden af den almindelige høringspligt efter FVL §§ 19-21, hvorefter der som udgangspunkt skal foretages En agterskrivelse skal indeholde en begrundelse, således at den skattepligtige kan tage reel stilling til forslaget.
Hvis skattemyndigheden ikke vil følge sin agterskrivelse, fx fordi der er tilgået myndigheden nye oplysninger af væsentlig betydning, som den skattepligtige ikke har haft lejlighed til at udtale sig om, må en ny agterskrivelse udsendes til den skattepligtige, jf. TfS 1997, 105 LSR. Se endvidere om fornyet høring, afsnit E.3.5.4.
Hvis den skattepligtige ikke gør indsigelse mod agterskrivelsen, kan udsendelse af en egentlig kendelse udelades, jf. SSL § 3, stk. 4, 3. pkt. Den skattepligtige vil herefter alene modtage en årsopgørelse, der er baseret på den nu gennemførte skatteansættelse. Hvis den skattepligtige gør indsigelse mod agterskrivelsen, skal der altid udsendes kendelse, jf. SSL § 3, stk. 4, 4. pkt.
Oplysninger, der skal selvangives Den ubetingede efter SSL § 3, stk. 4, 1. pkt., omfatter alene oplysninger af den type, der skal selvangives. De oplysninger, der skal selvangives, er de typer af oplysninger, der kræves selvangivet efter SKL § 1, herunder de oplysninger, der indberettes årligt fra arbejdsgiver, finansielle institutioner mv. efter afsnit II i skattekontrolloven. De oplysninger, der skal selvangives, er typisk oplysninger om indkomst, herunder fradrag, oplysninger om kvalificering af en indkomst som fx personlig indkomst eller kapitalindkomst, oplysninger om indkomst fra udlandet eller oplysninger om værdien af ejerbolig.
Skatteberegning Derimod er det ikke et krav efter skattestyrelsesloven, at der foretages høring i tilfælde, hvor den påtænkte ændring skyldes en ændret skatteberegning, fx i form af overførsel af et uudnyttet underskud, bundfradrag eller personfradrag mellem ægtefæller, fremførsel af et underskud til fradrag i den skattepligtiges indkomst for følgende indkomstår eller beregning af en skattelempelse efter en dobbeltbeskatningsaftale med en fremmed stat. I disse tilfælde finder alene de almindelige høringsregler i FVL §§ 19-21 anvendelse.
Afledt opgørelse af indkomstansættelsen Udtrykket skatteansættelse af indkomst er ikke entydigt men det antages ikke at omfatte bidrag til arbejdsmarkedsfondene, jf. TfS 1998, 364 DEP, da dette er en afledt opgørelse af indkomstansættelsen. De afledte opgørelser af indkomstansættelsen skal ikke selvangives. Når de kommunale skattemyndigheder ændrer skatteansættelsen, er det derfor ikke nødvendigt, at regionen udsender et særskilt forslag til afgørelse om ændring af AM-bidrag, da den skattepligtiges behov for begrundelse og klagevejledning vil fremgå af ligningsmyndighedens afgørelse, som vil kunne påklages. Kun i tilfælde hvor regionen ønsker at ændre bidraget uden at ændre skatteansættelsen er der tale om en egentlig afgørelse med hensyn til AM-bidrag, som kræver udsendelse af forslag til afgørelse og sagsfremstilling, jf. afsnit E.3.5.3.
Derimod skal både kommunen og regionen udsende et forslag til afgørelse, hvis en ændring af AM-bidrag medfører en forhøjelse af skatteansættelsen.
Frist Efter SSL § 3, stk. 4, 2. pkt., skal skattemyndighederne give den skattepligtige en frist til at udtale sig over den påtænkte skatteansættelse. Længden af denne frist beror på et skøn over behovet herfor i den enkelte sag, og det er lovfæstet, at høringsfristen skal være på mindst 15 dage regnet fra høringsskrivelsens datering, svarende til 14 dage fra den skattepligtiges modtagelse af høringsskrivelsen ved normal postbesørgelse.
Det fremgår af TfS 1997, 350 LSR, at skattemyndighederne kan kræve, at et eventuelt møde afholdes inden indsigelsesfristens udløb.
Særligt for selskabsligning Den skatteansættende myndighed skal for så vidt angår skatteansættelser for juridiske personer, bortset fra dødsboer - udover en agterskrivelse - udarbejde en sagsfremstilling, inden der træffes en bebyrdende afgørelse, der kan påklages til Landsskatteretten, jf. SSL § 12 A, der henviser til SSL § 21, stk. 3. Om kravene til en sagsfremstilling, se afsnit E.3.6.
Sagsfremstillingen skal sendes til høring samtidig med agterskrivelsen, jf. afsnit E.3.5.3.
For sambeskattede selskaber gælder specielt, at der skal sendes agterskrivelse til både moder- og datterselskab, hvis skattemyndighederne påtænker at ændre datterselskabets skatteansættelse, jf. TfS 1999, 488 VLD, hvor landsretten udtalte, at der i forbindelse med en ændring af et datterselskabs skatteansættelse skulle gives moderselskabet lejlighed til at fremkomme med en udtalelse, da ændringen af skatteansættelsen havde umiddelbar betydning for moderselskabets skatteforhold.
Ifølge SSL § 12 A, som henviser til SSL § 3, stk. 4 kan udsendelse af kendelse udelades, hvis selskabet ikke har haft indsigelser til agterskrivelsen. Hvis selskabet har indsigelser, skal der altid udsendes kendelse, jf. SSL § 12 A, som henviser til § SSL § 3, stk. 4.
Særligt for skatteansættelser foretaget af de statslige skattemyndigheder For så vidt angår skatteansættelser der er foretaget af de statslige skattemyndigheder efter SSL § 14, stk. 4 og § 19 skal der udover en agterskrivelse, udarbejdes en sagsfremstilling, inden der træffes en bebyrdende afgørelse, der kan påklages til Landsskatteretten, jf. SSL § 14, stk. 4, der henviser til SSL § 21, stk. 3. Om kravene til en sagsfremstilling, se afsnit E.3.6.
Sagsfremstillingen skal sendes til høring samtidig med agterskrivelsen, jf. afsnit E.3.5.3.
Ifølge SSL § 14, stk. 4, som henviser til SSL § 3, stk. 4 kan udsendelse af kendelse udelades, hvis borgeren/virksomheden ikke har haft indsigelser til agterskrivelsen. Hvis borgeren/virksomheden har indsigelser, skal der altid udsendes kendelse, jf. SSL § 14, stk. 4, som henviser til § SSL § 3, stk. 4.