åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.C.1.2.2.4 Gæld - KGL § 6" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
Efter KGL § 6 er selskaber generelt skattepligtige af gevinst og tab på gæld i såvel danske kroner som fremmed valuta, med de undtagelser, der er nævnt i §§ 7, 8 og 24.
►KGL § 6 omfatter f.eks. konvertering af gæld til aktiekapital eller konvertible obligationer, samt indfrielse af gæld efter forudgående kapitaltilskud, jf. TfS 2000, 240 DEP.
Ved gældskonvertering, hvor fordringens kursværdi overstiger aktiernes nominelle værdi, er forskellen mellem aktiernes nominelle værdi og fordringens kursværdi overkurs på aktierne, jf. TfS 2000, 418 LSR. Kursgevinsten opgøres som forskellen mellem fordringens pålydende værdi og fordringens kursværdi ved konverteringen.
◄I forhold til gæld i såvel danske kroner som fremmed valuta blev den generelle skattepligt for selskaber indført med virkning fra og med den 27. december 1990. Ikrafttrædelses- og overgangsregler for selskaber, der ikke var skattepligtige af gevinst og tab på gæld før dette tidspunkt, er videreført i § 41, stk. 1 og For ikke-næringsskattepligtige selskaber omfatter § 6 ikke gevinst og tab på gæld, der er stiftet før den 27. december 1990, jf. § 41, stk. 6. Debitorskifte betragtes ikke som stiftelse af ny gæld. For en definition af ikke-næringsskattepligtige selskaber henvises til afsnit S.C.1.2.2.3.1 om ikrafttrædelse.
 
For opgørelse af gevinst og tab henvises til afsnit A.D.2.13 - afsnit A.D.2.17.