Københavns Byrets dom
af 18. maj 2000
Q 5874/91

Parter:

Told- og Skatteregion
København
Hermodsgade 8
2200 København N

mod

Boet efter

A
X-gade
København
og
efterlevende ægtefælle B v/bobestyrer advokat Niels Kahlke

Afsagt af retsassessor:
Kirsten Mathiesen

Under denne sag har sagsøger, Told og Skatteregion, København, nedlagt påstand om, at boet skal anerkende et krav på efterstillede renter på 64.476,00 kr., der for perioden 1. september 1991 til 30. november 1998 er påløbet et i boet anmeldt og anerkendt simpelt krav på 57.008,00 kr.

Medhjælper har på vegne sagsøgte påstået krav afvist som for sent anmeldt.

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

A afgik ved døden den 20. august 1991 og den 30. august 1991 blev fællesboet efter afdøde og efterlevende ægtefælle taget under offentlig skiftebehandling af Københavns Byrets skifteafdeling Q, der antog advokat Niels Kahlke som medhjælper i boet.

Boet er solvent.

Proklama har været indrykket i Statstidende den 6.,7. og 10. september 1991 og udløb således den 10. december 1991.

Den 1. oktober 1991 anmeldte Told og Skatteregion, København et krav i boet med følgende ordlyd:

....

"Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K

Dødsbo-anmeldelse af krav.

Virksomhed

Advokat A
X-gade
København

Regionen har erfaret, at advokat A er afgået ved døden den 20. august 1991.

Københavns Skifteret har meddelt, at henvendelse kan ske til Dem.

Registreringsforhold

Over for Told- og skatteregionen er A registeret i henhold til moms- og lov om arbejdsmarkedsbidrag samt kildeskatteloven. De anmodes om, at det hidtidige registreringsforhold afmeldes med virkning fra dødsfaldets dato. Blanket til afmeldelse vedlægges.

A ses ikke i restance.

Manglende angivelser

Det bemærkes, at regionen ikke har modtaget angivelse/redegørelse for

Moms
1.7. - 20.8.91

A-skat
august 1991

Samt AMBI årsafregningsangivelse for 1991

Oplysning for ovenstående, bedes snarest meddelt regionen, hvorefter man vil frem sende en opgørelse over kravet.

Der tages forbehold for eventuelle efter betalinger, herunder reguleringsforpligtelse for investeringsgoder.

Ligeledes gøres opmærksom på at arbejdsmarkedsbidrag for april kvartal 1991 på 4.624,00 kr., forfalder til betaling den 20. oktober 1991.

Kvittering

Vedlagte genpart bedes tilbagesendt med kvittering for modtagelsen.

Med venlig hilsen

HL
overassistent "

Ved skrivelse af 12. december 1991 anerkendte skifterettens medhjælper, advokat Niels Kahlke, modtagelsen af Told- og skatteregionens anmeldelse af 1. oktober.

Ved skrivelse af 28. januar 1992 fremsendte sagsøger en ny anmeldelse til skifterettens medhjælper hvoraf bl.a. fremgår:

"

Dødsbo - korrigeret anmeldelse

I fortsættelse af regionens brev af 1. oktober 1991, j nr. 6155/91, samt under henvisning til momsloven, arbejdsmarkedsbidragsloven samt kildeskatteloven anmeldes herved følgende krav i ovennævnte dødsbo.

Simple krav

Som simple krav anmeldes et afgiftsbeløb mv på 62.827 kr., jf. vedlagte konto opgørelse.

....

Efterstillede renter

Regionen anmelder som efterstillede krav, renter af det simple krav, som påløber efter dødsfaldets dato .... "

Ved skrivelse af 2. juni 1997 fremsendte sagsøger påny en korrigeret anmeldelse til skifterettens medhjælper, hvor bl.a. er anført:

"Dødsbo - korrigeret anmeldelse af krav

Efter opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag er frafaldet udgør regionens simple krav kr. 57.658,00 vedrørende Advokat A

....

Øvrige krav

Anmeldelse af øvrige krav mv. sker fortsat med de beløb og forbehold, som er anført i regionens brev af 28. januar 1992 ....''

Ved skrivelse af 1. september 1998 meddelte medhjælper sagsøger, at det anmeldte krav på 57.658,00 kr. er indstillet anerkendt som simpelt krav.

Ved skrivelse af 28. oktober 1998 fra sagsøger til medhjælper fremgår følgende:

"Boet efter A

I Told/Skats brev af 28. februar 1992 anmelder regionen som efterstillet krav, renter af det simple krav, som påløber efter dødsfaldets dato.

Det simple krav andrager 57.008 kr. og vi har beregnet renter heraf med 1,3% pr. påbegyndt måned fra 1.9.1991 til 30.11.1998.

De efterstillede renter andrager herefter 64.476 kr. ...."

Ved skrivelse af 10. november 1998 meddelte medhjælper sagsøger følgende:

Jeg har noteret mig, at Told- og Skat gør krav på efterstillede renter med kr. 64.476, - og henviser til anmeldelse af den 28. februar 1992.

Jeg skal bemærke, at proklama i boet udløb den 10. december 1991, og at anmeldelsen af efterstillede renter således er sket efter proklamafristens udløb og derfor ikke vil blive anerkendt.

Jeg kan iøvrigt henvise til, at Told- og Skat i skrivelse af den 25/10 1991 har bemærket, at regionen endnu ikke har modtaget angivelse af moms for tiden 1/7 til 29/8 1991, men der er i denne skrivelse ikke taget forbehold for renter og der er således ikke inden proklamafristens udløb anmeldt efterstillede renter . ...."

Ved skrivelse af 25. november 1998 til medhjælper fastholdt sagsøger kravet om betaling af efterstillede renter og anførte bl.a., at der i den foreløbige anmeldelse af 1. oktober 1991 var taget forbehold for eventuelle efterbetalinger og henviste til, at efterbetalinger dækker eventuelle told- og skattekrav med tilhørende gebyr og renter.

Parterne er under sagens behandling blevet enige om, at sagen kan afgøres på skriftligt grundlag.

Sagsøger har til støtte for påstanden gjort gældende, at rentekravet er et afledt (accessorisk) krav af det anerkendte simple krav, og at der den 1.10.1991 med Told-og Skatteregion Københavns henvendelse til medhjælper er taget et gyldigt og fyldestgørende forbehold for den senere fremsættelse af rentekravet, som ikke på daværende tidspunkt kunne opgøres. Forbeholdet lyder som følger: "Der tages forbehold for eventuelle efterbetalinger, herunder reguleringsforpligtelse for investeringsgoder". Det simple krav, som siden hen er blevet anerkendt, er en sådan efterbetaling, og det samme gælder krav, der accessorisk knytter sig hertil. Da det simple krav af boet er blevet anerkendt, skal rentekravet eo ipso også anerkendes.

Sagsøgte har til støtte for afvisningspåstanden gjort gældende, at sagsøger ikke inden proklamafristens udløb den 10. december 1991 har anmeldt eller taget forbehold for anmeldelse af renter. Sagsøger har ved skrivelse af 1. oktober 1991 taget forbehold for eventuelle efterbetalinger, herunder reguleringsforpligtelser for investeringsgoder. Denne formulering kan ikke antages at indeholde et forbehold om anmeldelse om renter, hvilket er et udtrykkeligt krav for at der siden hen kan tillægges renter af et anmeldt krav. Anmeldelse om forbehold for renter fremkommer først i skrivelse af 28. januar 1992, hvor det udtrykkeligt er anført, at regionen anmelder som efterstillet krav, renter af det simple krav, som påløber efter dødsfaldets dato og da anmeldelsen først er fremkommet efter proklamafristens udløb er renteforbeholdet prækluderet.

Retten skal udtale:
I henhold til § 82 i dødsboskifteloven skal anmeldelser være skriftlige og angive kreditors krav samt eventuelle krav på renter og omkostninger. Bestemmelsen må forstås således, at såfremt kreditor gør gældende også at have krav på renter, skal dette klart fremgå af anmeldelsen. Sagsøgers anmeldelse af 1. oktober 1991, tager alene forbehold for eventuelle efterbetalinger, herunder reguleringsforpligtelser for investeringsgoder. Da der ikke i anmeldelsen af 1. oktober 1991 udtrykkeligt er taget forbehold for renter, og da sagsøger ikke har godtgjort, at forbeholdet om renter på anden måder er fremsat inden proklamafristens udløb den 10. december 1991, anses sagsøgers krav om renter for prækluderet.

Thi kendes for ret:
Det af sagsøger, Told og Skatteregion København, anmeldte krav på renter i dødsboet efter A afvises.

Sagens omkostninger ophæves.