Ved indførsel af radioaktive stoffer og ved ind- og udførsel af radioaktivt affald skal der foreligge en tilladelse fra Sundhedsstyrelsen.

Det legale grundlagLove og bekendtgørelser:

Lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug af radioaktive stoffer.

 

Bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer.  

 

 

Overførsel [transport] af radioaktivt affald:

 

Rådets direktiv 2006/117/EURATOM af 20. november 2006 om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel (Den Europæiske Unions Tidende L 337 af 5. december 2006).

 

Bekendtgørelse nr. 1175 af 5. december 2008 om international overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel.

 

Kommissionens beslutning af 5. marts 2008 om det i Rådets direktiv 2006/117/Euratom omhandlede standardledsagedokument til overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel (Den Europæiske Unions Tidende L 107 af 17. april 2008).

 

 

Overførsel [transport] af radioaktive stoffer:

 

Rådets forordning (Euratom) nr. 1493/93 af 8. juni 1993 om overførsel af radioaktive stoffer mellem medlemsstaterne (EF-Tidende L 148 af 19. juni 1993).

 

Bekendtgørelse nr. 546 af 23. juni 1993 om overførsel af radioaktive stoffer.

 

 

Transport af radioaktive stoffer:

 

Bekendtgørelse nr. 993 af 5. december 2001 om transport af radioaktive stoffer.

 

 

Sikkerhedsnormer:

 

Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstageres sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling.

Bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 2001 om dosisgrænser for ioniserende stråling.

 

Vagtordning ved Statens Institut for Strålebeskyttelse:

Cirkulære nr. 15105 af 22. december 1975 om vagtordning ved Statens Institut for Strålebeskyttelse [RING 44 94 37 73].

DØGNVAGT - SIS

SIS opretholder en døgnvagt, således at det hele døgnet er muligt at komme i kontakt med en sagkyndig indenfor strålebeskyttelse. Døgnvagtnummeret er: 44 94 37 73 Døgnvagten retter sig primært mod ulykker og hændelser m.m. i forbindelse med medicinsk, industriel og forskningsmæssig brug af radioaktive stoffer og røntgenstråling samt ved transport af radioaktive stoffer (vedrørende atomulykker se nedenfor under det danske atomberedskab).

Ved opringning på døgnvagtnummeret inden for telefontiden (hverdage 10-15) vil man automatisk blive omstillet til SIS's hovednummer: 44 54 34 54. Ved opringning uden for telefontiden (hverdage 15-10, weekend) vil man af en automatisk telefonsvarer blive bedt om at opgive navn, beskrive hvad opkaldet drejer sig om samt telefonnummer, hvor man kan træffes. Den vagthavende vil herefter ringe tilbage inden for 15 minutter.


Den vagthavende vil kunne være behjælpelig med:

  • at vurdere situationen
  • at foretage/anvise målinger
  • at anvise lægehjælp
  • at rekvirere målehold fra de statslige beredskabscentre
  • at kontakte andre relevante institutioner/personer

Vejledning, hvis formål er at skabe grundlag for en sikker og hurtig indsats i forbindelse med uheld med radioaktive stoffer.

 

Det danske atomberedskab, Nukleart Beredskab, varetages af Beredskabsstyrelsen.