Hvad er varebestemmelserVarebestemmelser er særlige kontrolforanstaltninger, der gælder for indførsel og udførsel af varer. Varebestemmelser er begrundet bl.a. i hensynet til:

Formål
  • den offentlige orden og sikkerhed,
  • beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed,
  • beskyttelse af planter,
  • beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller
  • beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.

SKAT medvirker ved løsning af en lang række af disse kontrolforanstaltninger. De knytter sig til regler, der administreres af andre ministerier (ressortmyndigheder) end Skatteministeriet, se bilag 125. Ressortmyndigheden er ansvarlig for fastsættelse af regler og for udarbejdelse af vejledning til publikum. SKAT medvirker ved kontrollen med overholdelse af forskrifterne.

Kontrollen med varebestemmelserne foretages ikke alene af hensyn til nationale interesser, men lige så ofte af hensyn til andre EU medlemsstaters kontrolbehov.

Det kan eksempelvis være SKATs kontrol ved indførslen, der forhindrer indførsel til EU af smittefarlige planter og kødvarer. Eller det kan være SKATs kontrol i Danmark, der forhindrer, at et Goya-maleri eller en romersk statue udføres fra EU og dermed fra den medlemsstat, de tilhører. På samme måde er vi i Danmark ofte afhængige af den kontrol, der foretages i andre EU-lande ved EU's ydre grænser.

Det legale grundlagPå de fleste områder er der udarbejdet fælles EU-retningslinier for kontrol ved EU's ydre grænser, enten i forbindelse med selve grænsepassagen eller på et senere/tidligere tidspunkt, men som en konsekvens af grænsepassagen.

I det efterfølgende er en del af disse kontrolordninger kort omtalt sammen med den del af regelgrundlaget, der er relevant for de opgaver, der varetages af SKAT. I forbindelse med hver ordning er oplyst ressortmyndigheden. Hvis man har behov for mere detaillerede oplysninger om ordningerne, bedes man henvende sig til denne ressortmyndighed.

I Toldtariffens kolonne Varebest. findes markeringer der viser, at der gælder særlige forskrifter. Markeringerne dækker en del af varebestemmelserne og kan anvendes som en vejledning.