Mange planter og plantedele, herunder en del frisk frugt og grønt samt træ, er omfattet af plantesundhedsbestemmelser for at forhindre, at skadedyr og plantesygdomme sammen med planterne, frugten mv. bringes ind i EU.

Desuden skal alle friske frugter og grøntsager, der importeres fra tredjelande overholde nogle handelsnormer, som er fastsat af EU. Ved import og eksport af frisk frugt og grønt til konsum skal det sikres, at varerne opfylder de særlige handelsnormer. Der er kun særlige handelsnormer på ti typer af frugter og grøntsager. For de frugter og grøntsager, der skal opfylde de særlige handelsnormer, skal der udføres importkontrol, inden disse varer føres ind på EU's toldområde. De særlige handelsnormer omfatter krav til kvalitet og størrelse. Som hovedregel må der ikke findes fremmedlegemer i produkterne, ligesom der ikke må findes skadegørere i væsentligt omfang. Herudover skal produkterne være tydeligt mærket med oprindelsesland, producent (evt. producentens identifikationsnummer), varens art og kvalitetsklasse, for nogle arter også sorten, samt for en række andre arter og klasser tillige størrelsesklassen af produktet.

Plantedirektoratets hjemmeside www.pdir.dk indeholder en nærmere beskrivelse herom i afsnittet, Plantesundhed samt Frugt og grønt. Reglerne beskrives kun i korte træk her. 

Varer omfattet af bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m. skal altid være ledsaget af et plantesundhedscertifikat eller et såkaldt reeksportcertifikat, udstedt i eksportlandet. Importen skal tillige forhåndsanmeldes til Plantedirektoratet senest 24 timer før varens ankomst til grænsekontrolstedet eller til et godkendt bestemmelsessted. Forhåndsanmeldelsen kan findes her under "Bilag og blanketter". Forsendelser med plante- og planteprodukter, der er omfattet af plantesundhedskontrol, må kun indføres ved de grænseovergange (havne/lufthavne), der fremgår af Toldvejledningens bilag 10.

Dokumentkontrollen for gyldigt plantesundhedscertifikat skal altid foretages på det første indgangssted i EU. Det gælder også, selvom forsendelsen indføres til en importør i et andet EU-land. Den øvrige del af importkontrollen - den fysiske kontrol af produkterne - skal også foregå på indgangsstedet, med mindre der foreligger en godkendelse til, at kontrollen kan udføres på bestemmelsesstedet. Efter ansøgning fra importøren kan Plantedirektoratet tillade at den fysiske kontrol af en forsendelse foretages på et godkendt bestemmelsessted i Danmark. For at opnå godkendelse til kontrol på bestemmelsesstedet kræves det, at importøren er registreret hos SKAT som godkendt modtager eller har tilladelse til midlertidig oplæggelse. Det er desuden et krav, at Plantedirektoratet har godkendt bestemmelsesstedet.

Forsendelser som indføres via Københavns Lufthavn og som fortsætter i transit (T1) til en importør i Sverige eller til et andet EU-land, skal kontrolleres af Plantedirektoratet på EU's første indgangssted i Københavns Lufthavn. Kontrollen foregår på sædvanlig vis, og sådanne importer skal anmeldes til Plantedirektoratet på den nævnte Anmeldeblanket. Hvis der er tale om en svensk importør, er det importørens officielle registreringsnummer hos Jordbruksverket i Sverige, der skal anføres i dokumenterne.

Når der importeres kontrolpligtige planter eller planteprodukter skal importøren (eller dennes repræsentant) altid angive følgende i fortoldningsangivelsen til SKAT:

 • Typen af planter og planteprodukter m.m. ved angivelse af varebeskrivelse og varekode, samt varebestemmelse, bogstav C, certifikatkode og nummer.  
 • Følgende erklæring:
  "Denne forsendelse indeholder produkter af plantesundhedsmæssig relevans".
 • Numrene på medfølgende plantesundhedscertifikater
 • Importørens officielle registreringsnummer ved Plantedirektoratet

Markering af varebestemmelse, bogstav C, i toldtariffen beskriver hvilke planter og planteprodukter, der skal være ledsaget af et plantesundhedscertifikat, og som samtidig skal kontrolleres af Plantedirektoratet. Bogstavet C er alene vejledende, idet markeringen for en del varetyper ikke kan indsættes på en entydig måde i toldtariffen. Dette skyldes, at det ofte er en kombination mellem planteart, varetype og eksportland der afgør, om planter og planteprodukter er kontrolpligtige eller ej. I tvivlstilfælde henvises til bilag 5 i bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m., hvor det fremgår præcist hvilke planter og planteprodukter, der er kontrolpligtige.

Varer, der er angivet til fortoldning og er omfattet af bestemmelserne om plantesundhedskontrol, kan kun frigives, hvis der foreligger dokumentation for, at Plantedirektoratet har foretaget importkontrol. Dette indebærer, at der skal forelægges fotokopi af plantesundheds- eller reeksportcertifikat fra afsenderlandet. Certifikatet skal være afstemplet af Plantedirektoratet med "Godkendt til indførsel i Danmark".  Er betingelserne for indførsel ikke opfyldt, afviser Plantedirektoratet forsendelsen. En afvist forsendelse, skal indenfor en frist fastsat af Plantedirektoratet, føres ud af EU, med mindre Plantedirektoratet angiver muligheden for, at importøren kan vælge at lade sendingen destruere eller behandle. Eventuel destruktion eller behandling skal foregå under Plantedirektoratets godkendelse og kontrol.

Import af små mængder af visse planter og planteprodukter m.m., som er til eget brug, er ikke omfattet af krav om forhåndsanmeldelse eller kontrol mv., når forsendelsen medbringes i bagagen i forbindelse med en rejse. En beskrivelse af disse undtagelsesbestemmelser kan findes på Plantedirektoratets hjemmeside www.pdir.dk. Hvis varen derimod indføres i en post- eller kurerforsendelse el. lign., er der ingen undtagelsesbestemmelser. En forsendelse med mindre mængder af kontrolpligtige produkter, skal således altid anmeldes til Plantedirektoratet samt kontrolleres, hvis varen indføres i post- eller kurerforsendelser.

Når varer, der er omfattet af bestemmelser om kvalitetskontrol for frugt og grønsager, skal frigives, er det en betingelse for frigivelsen, at plantedirektoratets kontrolattest, toldvejledningens bilag 128, kan fremvises som dokumentation for kvalitetskontrollen.
 
Bemærk

 • at der gælder særlige regler for indførsel af planter omfattet af Washington-konventionen (CITES), f.eks. kaktus og orkideer. Se mere herom i afsnit A.5.10 
 • at Humleknopper, humlepulver og humleekstrakt kan kun frigives af SKAT, hvis der fremlægges særlige attester - ligestillingsattester eller kontrolattester. 
 • at der for bananer, der har vægttold, er betingelse om vejningscertifikat.

Lovgrundlag

 • Rådets direktiv af 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (med senere ændringer).
 • Lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009 om planteskadegørere 
 • Bekendtgørelse nr. 33 af 23. januar 2009 om import af planter og planteprodukter m.m. 
 • Bekendtgørelse nr. 1035 af 17. december 1997 om indførsel og om flytning af planteskadegørere m.m. til brug ved forsøg, forskning og planteforædling.
 • Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager, senest ændret ved kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 og kommissionens forordning (EF) nr. 1221/2008 af 5. december 2008.
 • Kommissionens forordning (EF) nr. 1148/2001 af 12. juni 2001 om kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager med senere ændringer
 • Kommissionens forordning (EF) nr. 907/2004 af 29. april 2004 om ændringer af præsentations- og mærkningsbestemmelserne i handelsnormerne for friske frugter og grøntsager.
 • Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13. februar om den fælles markedsordning for bananer, med senere ændringer, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2013/2006 af 19. december 2006.
 • Kommissionens forordning (EF) 2898/95 af 15. december 1995 om bestemmelser for kontrollen med, om handelsnormerne for bananer overholdes, med senere ændringer.
 • Kommissionens forordning (EF) nr. 1221/2008 af 5. december 2008 for så vidt angår bestemmelserne om handelsnormer.

  Om bananvejecertifikat
  Kommissionens forordning (EF) nr. 402/2006 af 8. marts 2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførselsbestesmmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92.