Dato for udgivelse
17 jan 2002 15:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. januar 2002
SKM-nummer
SKM2002.23.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1824-0296
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
revisor, udgift, koncern, indkomst
Resumé

Tilskud fra helejet datterselskab var skattefrit, således at spørgsmål om anvendelse af ligningslovens § 2, stk. 4, faldt bort.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 13, stk. 1, nr. 2
Ligningsloven § 2, stk. 4
SKM2001.371.LSR

A ApS klagede for indkomståret 1999 over, at den stedlige skatteforvaltning havde forhøjet den skattepligtige indkomst med 10.000 kr. som skattepligtigt tilskud, idet selskabets datterselskabs afholdelse af udgifter til advokat og revisor var anset at vedrøre det klagende selskabs drift. Samtidig blev beløbet godkendt fratrukket efter ligningslovens § 8 J.

Denne afgørelse blev ændret ved Landsskatterettens kendelse af 9. juli 2001, offentliggjort i SKM 2001.371 LSR (TfS 2001.770), hvorved selskabets indkomst blev forhøjet med 10.000 kr., idet retten ikke fandt, at der var fradrag for advokat- og revisorudgifterne efter ligningslovens § 8 J, mens retten i øvrigt var enig i tilskudsbeskatningen. Ved afgørelsen fandt retten videre ikke, at der var hjemmel til at foretage betalingskorrektion efter ligningslovens § 2, stk. 4.

Sagen er optaget til fornyet behandling af retten i henhold til skattestyrelseslovens § 29, stk. 2.

Det fremgår af sagens oplysninger, at det klagende selskabs helejede datterselskab B ApS ved indkomstopgørelsen har fratrukket en udgift til advokat på 4.750 kr. ekskl. moms samt en udgift på 5.250 kr. til revisor vedrørende stiftelse af det klagende selskab.

Det klagende selskab blev således stiftet den 10. december 1998 ved at stifterne, C og D, ved en skattefri aktieombytning indskød anpartskapitalen – som udgjorde 200.000 kr. – i B ApS.

Den stedlige selskabsbeskatning har ved en påklaget afgørelse for B ApS forhøjet selskabets indkomst med 10.000 kr., idet det omhandlede fradrag ikke er godkendt. I stedet er beløbet anset som et ikke-fradragsberettiget tilskud til det klagende selskab, idet udgiften er anset at vedrøre dette selskab. Det klagende selskabs indkomst er således i første omgang forhøjet med 10.000 kr., men herefter nedsat med et tilsvarende beløb, idet udgiften er anset for fradragsberettiget efter ligningslovens § 8 J.

Selskabsbeskatningen har videre ikke anset transaktionen for omfattet af ligningslovens § 2, hvorfor man ikke har fundet anledning til at ophæve tilskudsbeskatningen mod selskabets påtagelse af betalingsforpligtelse over for B ApS.

Landsskatteretten udtaler:

Retten finder fortsat, at de af B ApS afholdte udgifter vedrører det klagende selskab. Beløbet må dog efter en fornyet vurdering anses som et skattefrit udbytte til det klagende selskab, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Spørgsmålet om anvendelse af ligningslovens § 2, stk. 4, falder herefter bort, da der ikke er foretaget en sekundær korrektion.

Retten er fortsat enig med myndighederne i, at der ikke kan indrømmes fradrag for de omhandlede stiftelsesomkostninger i holdingselskabet, jf. princippet i SKM 2001.23 LSR (TfS 2001.92), da udgifterne ikke er omfattet af ligningslovens § 8 J om udvidelse af erhvervsvirksomhed.

Indkomsten nedsættes herefter med 10.000 kr. i forhold til Landsskatterettens kendelse af 9. juli 2001.