Undtagelsen for amatørsport omfatter alene den rene amatøridræt, som hovedsagelig finansieres ved medlemskontingenter, og som er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.  Det er ikke nødvendigt, at sporten er organiseret under et forbund, men der lægges vægt på, om aktiviteten vil kunne optages i et forbund.

Momsnævnet har fastslået, at en idrætsunions aktiviteter i form af rådgivning, vejledning, oplysnings- og uddannelsesvirksomhed, koordinering og varetagelse af medlemsforeningernes interesser, kan anses som en integreret del af amatørsportbegrebet, jf. TfS 1994, 479.

Amatørsportbegrebet dækker dermed over alle aktiviteter, der har nær tilknytning til amatørsport, uanset om aktiviteterne finder sted i de enkelte klubber eller i specialforbundene.

Amatørsport er en del af den frie folkeoplysende virksomhed, og var også i den gældende lovgivning før 1. juli 2002 undtaget fra afgiftspligten. Den del af aktiviteterne, som efter ovenstående praksis anses for at være en integreret del af amatørsportsbegrebet, er imidlertid ikke omfattet af folkeoplysningsloven. Ved lov nr. 392 af 6. juni 2002 er aktiviteterne blevet omfattet af lovens § 1, stk. 2, nr. 1 (amatørsport i øvrigt).

►Fra 1. januar 2009 er lønsumsafgiftslovens § 1 ændret, jf. lov nr. 526 af 17. juni 2008. Det følger af lovens § 1, stk. 3, at hovedorganisationer inden for visse undervisningsområder, for så vidt angår aktiviteter i relation til lovens § 1, stk. 2, nr. 1,  er frítaget for afgiftspligten. Dette gælder dog ikke amatørsport i øvrigt◄.

Landsskatteretten har anset et selskab for lønsumsafgiftspligtig ved udlejning af bowlingbaner, jf. SKM2003.572.LSR. Retten lagde til grund, at selskabets aktiviteter med udlejning af bowlingbaner var fritaget for moms efter den dagældende momslovs § 13, stk. 1, nr. 5, og derfor som udgangspunkt var lønsumsafgiftspligtig efter hovedreglen i lønsumsafgifstlovens § 1, stk. 1. For så vidt angår undtagelsesbestemmelsen i lovens § 1, stk. 2 fandt retten, at bestemmelsen alene vedrører ren amatøridræt, som hovedsagligt finansieres ved medlemskontingenter og således må fortolkes indskrænkende. Undtagelsesbestemmelsen kan derfor kun omfatte sportsklubber, -foreninger og lignende, hvis aktiviteter alene har dyrkelse af amatøridræt til formål, og hvis indtægter fuldt ud anvendes til aktiviteter med amatørsport.

Danmarks Jægerforbund Danmarks Jægerforbund skal betale lønsumsafgift af de aktiviteter, der er nævnt i forbundets vedtægter. De aktiviteter, som fremgår af Jægerforbundets vedtægter, kan ikke anses for omfattet af momslovens fritagelsesbestemmelse i § 13, stk. 1, nr. 5 og dermed kan forbundets aktiviteter heller ikke henføres til begrebet amatørsport i lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 1, idet jagt på levende dyr ikke anses for en sportsgren. Aktiviteterne bliver herved lønsumsafgiftspligtige som anden økonomisk virksomhed, jf. TfS 1999, 662.

Støttekredse Momsnævnet har fastslået, at afholder en idrætsforenings støttekreds bankospil, kan det ikke anses som en integreret del af amatørsport, jf. TfS 1996, 516.

Sådanne aktiviteter er i stedet momsfrie efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 12 (lotterier og spil), se afsnit B.1.1.8, og virksomheder med disse aktiviteter er dermed lønsumsafgiftspligtige. Momsnævnet lagde vægt på, at en støttekreds afholdelse af bankospil ikke har anden forbindelse med sportsudøvelsen end den økonomiske støtte.