Efter lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 2, omfatter afgiftspligten ikke virksomheder, der udøver aktiviteter vedrørende:

  • folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoleundervisning og folkeuniversitetsvirksomhed, jf. afsnittene I, II a og III i folkeoplysningsloven, samt amatørsport i øvrigt, jf. § 1, stk. 2, nr. 1.
  • undervisning ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, når der hertil modtages statstilskud, jf. § 1, stk. 2, nr. 2.
  • undervisning i børnehaveklasse og 1.-10. klasse, når der hertil modtages statslige tilskud, jf. § 1, stk. 2, nr. 3.
  • udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, jf. § 1, stk. 2, nr. 4.
  • persontransport, når transporten sker direkte til eller fra udlandet, jf. § 1, stk. 2, nr. 5.

Før 1. juli 2002Bestemmelsen er ændret ved lov nr. 392 af 6. juni 2002, der trådte i kraft den 1. juli 2002. Før denne dato omfattede afgiftspligten ikke virksomheder, der udøvede aktiviteter vedrørende:

  • amatørsport
  • udlejning og bortforpagtning af fast ejendom
  • persontransport, når transporten sker direkte til eller fra udlandet.