åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afgiftspligten omfatter virksomheder med levering af momsfrie finansielle ydelser efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11. Afgiftspligten påhviler dermed virksomheder med:

  1. Långivning og formidling af lån samt långivers forvaltning af egne udlån.
  2. Sikkerheds- og garantistillelse, herunder forhandlinger herom, samt forvaltning af kreditgarantier ved den, der har ydet kreditten.
  3. Transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, betalinger, overførsler, fordringer, checks og andre handelsdokumenter, dog ikke inddrivelse af fordringer.
  4. Transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende valuta, pengesedler og mønter, der anvendes som lovligt betalingsmiddel, bortset fra samlerobjekter.
  5. Transaktioner, herunder forhandlinger, med undtagelse af forvaring og forvaltning, i forbindelse med værdipapirer, bortset fra varerepræsentativer og dokumenter, der giver bestemte rettigheder, herunder brugsrettigheder, over fast ejendom, samt andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en fast ejendom eller en del af en fast ejendom.
  6. Forvaltning af investeringsforeninger.

For en nærmere beskrivelse af de ydelser, der henhører under punkterne a-f henvises til Den juridiske vejledning D.A.5.11

Låneforening En låneforening, der havde til formål gennem afdelinger, finansieret af forskellige institutioner, at yde lån til dens medlemmer, blev anset som lønsumsafgiftspligtig. Medlemmerne betalte et månedligt kontingent som bidrag til foreningens administration. Momsnævnet traf, jf. TfS 1991, 200, afgørelse om, at låneforeningen var lønsumsafgiftspligtig, med henvisning til, at alle virksomheder, uanset organisationsform, inden for den finansielle sektor er omfattet af pligten til at betale lønsumsafgift.

Opkøb af pantebreve Et selskab opkøbte pantebreve med henblik på at opnå fortjeneste ved forrentning heraf. Vestre Landsret fandt, at den virksomhed, som selskabet drev, ikke kunne anses som levering af ydelser mod vederlag. Selskabet var derfor ikke afgiftspligtig efter lønsumsafgiftsloven. Vestre Landsrets dom, er offentliggjort i TfS 1999, 956.

Det er Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at dommen som er offentliggjort i TfS 1999, 956 angiver retstilstanden på området og at TfS 1998, 245 ikke længere kan anses for at være gældende ret, jf. SKM2001.265.TSS.

I SKM2001.265.TSS har SKAT udtalt, at et selskabs aktive systematiske anbringelse af egne og lånte midler med henblik på at opnå fortjeneste ved forrentningen heraf, ikke kan anses som finansielle transaktioner, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, dvs. at der er tale om passiv kapitalanbringelse i momslovens forstand. Selskabet var derfor ikke lønsumsafgiftspligtig.

Selskabet opkøbte til anlæg pantebreve i parcel- og rækkehuse og ejerlejligheder, som lå i beholdning indtil udløb eller indfrielse. Der bliver ikke solgt pantebreve ud af beholdningen. Selskabets køb finansieres hovedsagelig ved lån fra moderselskabet, og selskabets indtægter bestod i renteforskellen og kursgevinster m.v.

I SKM2008.987.SKAT fremgår det, at SKAT senere har anerkendt, at der også er tale om passiv kapitalanbringelse når selskaber køber pantebreve med henblik på videresalg, men at Landsskatteretten i en ikke-offentliggjort kendelse har slået fast, at et selskab, der køber og sælger pantebreve m.v., driver økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3. Handlen med pantebreve måtte anses for momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, og dermed omfattet af lønsumsafgiftspligten, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.

Landsskatteretskendelsen medfører, at aktiviteter med handel med pantebreve m.m., hvor købet af pantebreve sker med henblik på opnåelse af fortjeneste ved videresalg med virkning fra 1. maj 2009 er lønsumsafgiftspligtig, idet der er tale om økonomisk virksomhed.

SKM2001.265.TSS er fortsat gældende, idet anbringelse af egne og lånte midler blot med henblik på opnåelse af fortjeneste heraf ikke kan anses som finansielle transaktioner, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, dvs. der er tale om passiv kapitalanbringelse i momslovens forstand.

Investeringsvirksomhed Et selskab, der drev investeringsvirksomhed med investering i aktier, obligationer og finansielle instrumenter, ansås ikke for lønsumsafgiftspligtig, jf SKM2001.238.LSR.

Fond I SKM2007.133.SR har Skatterådet bekræftet, at en fond, der oppebærer afkast fra investeringer i værdipapirer mv., ikke leverer finansielle ydelser mod vederlag, og at fonden derfor ikke er afgiftspligtig efter lønsumsafgiftslovens bestemmelser. Fondens formål er at virke for almennyttige og velgørende formål samt at udøve anden finansiel virksomhed gennem investeringer i aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsvirksomheder af enhver art.

I SKM2008.426.SR har Skatterådet bekræftet, at en fond, der oppebærer afkast fra investeringer i værdipapirer mv., ikke leverer momsfri finansielle ydelser mod vederlag, idet investeringerne må anses for passiv kapitalanbringelse. Fonden kunne herefter ikke anses for afgiftspligtig efter lønsumsafgiftslovens bestemmelser.

UdviklingsselskabEt udviklingsselskab, der investerer i porteføljevirksomheder, er ikke omfattet af lønsumsafgiftspligten, eftersom selskabet ikke leverer ydelser mod vederlag, jf. SKM2001.266.TSS.

Selskabets indtægter i form af udbytte fra investeret aktie- og anpartskapital i porteføljevirksomheder, renteindtægter fra ansvarlig lånekapital i porteføljevirksomheder og renteindtægter fra overskudslikviditet, som er placeret i obligationer mv., anses ikke oppebåret som resultatet af økonomisk virksomhed med finansielle transaktioner, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11.

Afvikling af virksomhedLandsskatteretten har fastslået, at virksomheder, som afvikler hidtidig finansiel virksomhed, også er lønsumsafgiftspligtige i afviklingsperioden, jf. TfS 1998, 717. Det er uden betydning, om virksomheden forinden har fået inddraget licensen til at drive finansiel virksomhed, og at virksomheden er under konkursbehandling.

Formidling af lånFormidling af lån er momsfri og dermed omfattet af lønsumsafgiftspligtigen, uanset hvem der foretager formidlingen. Momsfritagelsen for formidling omfatter kun egentligt mellemmandsvirksomhed, se nærmere i Den juridiske vejledning D.A.5.11.3 og D.A.5.11.4.3

Aftagere uden for EUSKM2008.30.HR fandt Højesteret det bedst overensstemmende med lovens ordlyd, forarbejder og forhistorie at fortolke lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, første punktum, således, at virksomheder, der leverer finansielle tjenesteydelser, der efter deres karakter er fritaget for moms efter momslovens § 13, anses for afgiftspligtige virksomheder, selv om de finansielle tjenesteydelser leveres til aftagere uden for EU, således at ydelserne ikke i momsmæssig henseende har leveringssted her i landet. 

Indefrysning af ejendomsskatter mv.SKAT har i SKM2009.503.SKAT anført, at kommunerne ikke er omfattet af lønsumsafgiftspligten for deres udlån til indefrysning af ejendomsskatter mv. Det er SKATs opfattelse, at kommunerne varetager opgaven med at yde lån til indefrysning af ejendomsskatter mv. i egenskab af offentlig myndighed, og at der ikke er private virksomheder, som kan udøve deres virksomhed på samme retlige vilkår.

Passiv kapitalanbringelse

►Ved passiv kapitalanbringelse forstås finansielle aktiviteter, der ikke er omfattet af afgiftsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, men som ifølge EF-domstolens praksis helt falder uden for lovens anvendelsesområde, fordi der ikke foreligger økonomisk virksomhed i 6. momsdirektivs/momsdirektivets forstand. ◄

►SKAT har i SKM2010.445.SKAT bestemt, at pengeinstitutter, forsikringsvirksomheder, pensionskasser og realkreditinstitutter kan holde den del af lønsummen uden for lønsumsafgiftsgrundlaget, der kan henføres til virksomhedens investeringsaktiviteter vedrørende egne midler, når investeringsaktiviteten ikke udgør økonomisk virksomhed.◄

►Når investeringsaktiviteten ligger i direkte, permanent forlængelse af virksomhedens momspligtige eller momsfrie aktiviteter, skal investeringsaktiviteten anses som økonomisk virksomhed. Tilsvarende gælder, hvis de pågældende investeringsaktiviteter udøves i overensstemmelse med driftsformål eller med kommerciel målsætning, der navnlig karakteriseres ved et ønske om rentabilisering af den investerede kapital.◄