Afregning
§§ 21-22
Reglerne for afregning af afgift, se A.11.

§ 23Betaler en virksomhed ikke skyldige told- eller afgiftsbeløb rettidigt, eller foreligger der for SKAT oplysninger om virksomhedens forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sådanne beløb ikke vil blive betalt rettidigt, kan SKAT pålægge virksomheden kortere angivelsesperiode. SKAT kan endvidere i sådanne tilfælde kræve, at der stilles fuld sikkerhed for afgiftsskylden.

Autorisationen eller registreringen kan inddrages ved manglende betaling eller ved undladelse af at stille fuld sikkerhed for afgiftsskylden.

Kontrol mv. §§ 25-30SKAT kan, for at afklare om et produkt er omfattet af tillægsafgiften på alkoholsodavand, kræve dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen. Dokumentationen kan være i form af en leverandør- eller fabrikanterklæring.

Reglerne for kontrol er nærmere beskrevet i den juridiske vejledning, se afsnit A.C.2.4

For spiritus gælder i øvrigt følgende supplerende kontrolregler:

§ 9a, stk. 2 og 3 og bek. § 7De afgiftspligtige varer skal opbevares i de godkendte lokaler på en sådan måde, at beholdningen kan gøres op. Ubanderolerede og banderolerede varer må ikke blandes sammen.

Fustager, reoler og kasser mv., der bruges til opbevaring af ubanderolerede varer, skal være forsynet med mærkesedler (fustagekort og rumkort). Mærkesedlerne skal oplyse om konto i regnskabet, vareart og litermængde. For flaskevarer skrives antal flasker og flaskestørrelse i stedet for litermængde.

Fustager, der bruges som lagerfade, skal være forsynet med oplysning om fustagens kapacitet i liter og spunsdybden, dvs. afstanden fra midten af spunshullets underkant til lagerstaven. Fustagerne skal så vidt muligt stilles således, at varer under samme regnskabskonto opbevares samlet.

Flaskevarer skal også være sorteret efter kontobetegnelse, og de skal være anbragt efter flaskestørrelse på en sådan måde, at der er nem adgang til at tælle beholdningen op.

§ 27 a, stk. 1 Det er forbudt enhver, som forhandler, udskænker eller udleverer spiritus, og som ikke er registreret efter spiritusafgiftsloven, at modtage eller udlevere spiritus i flasker eller andre beholdere, der ikke er banderoleret korrekt eller forsynet med oplysninger om alkoholstyrke.

Auktionssalg
§ 27 a, stk. 2
Auktionssalg af spiritus må kun finde sted efter tilladelse fra SKAT.

Fremstilling
§ 28
SKAT kan forlange, at en virksomhed, der fremstiller ethanol, skal opsætte en særlig spritmåler, der leveres af SKAT.

Salg af destillations-
apparater
§ 37
Virksomheder, der til forbrugere sælger eller udlejer destillationsapparater o.l., som er egnede til fremstilling af spiritus, har pligt til at sikre sig korrekt navn, stilling og adresse på sådanne personer. Virksomheden skal inden udgangen af den efter salget eller udlejningen følgende måned give SKAT oplysning herom.

Bestemmelsen om anmeldelsespligt skal ses i lyset af det høje afgiftsniveau for spiritus og den deraf følgende risiko for omgåelse.

Påbud og daglige bøder §§ 20 og 27 c Ved lov nr. 1344 af 19. december 2008 er der fra 1. januar 2009 skabt mulighed for at give et påbud om overholdelse af nærmere anførte regler, samt at pålægge daglige bøder indtil påbuddet efterleves.

Straf
§§31-32
Straffebestemmelserne er nærmere beskrevet i den juridiske vejledning, afsnit A.C.3.2.1.1 og afsnit A.C.3.2.1.7.1. For destillation e.l. og afdenaturering af spiritus gælder nedenstående særlige bestemmelser for straf.

Sager om overtrædelse af spiritusafgiftslovens § 1, stk. 3, (destillation e.l.) og § 36, stk. 1, (afdenaturering) må i almindelighed karakteriseres som sket med forsæt til afgiftsunddragelse og medfører således straf efter lovens § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2.

Hvis den forsætlige afgiftsunddragelse ikke overstiger 100.000 kr., kan straffesagen søges afgjort ved et bødeforelæg, og den under A.C.3 nævnte bundgrænse på 5.000 kr. ved forsætlige afgiftsunddragelser omfatter ikke disse sager. Overstiger den unddragne afgift 100.000 kr., skal sagen indbringes for domstolene med påstand om frihedsstraf samt en tillægsbøde på ½ x den forsætligt unddragne spiritusafgift - ved forsøg dog kun 1/4 x det forsætlige forhold.

Bødesanktionen i de omhandlede sager beregnes som 2 x afgiften af den fremstillede spiritus (der svarer til bødesanktionen i smuglerisager).

Overtrædelserne medfører endvidere pligt for den (de) pågældende til at svare afgift af den forbrugte mængde spiritus, jf. lovens § 1, stk. 2 (destillation e.l.) og § 36, stk. 1 (afdenaturering).

SKAT vil tage det til overtrædelsen anvendte udstyr, varer mv. i forvaring med henblik på destruktion. Spørgsmålet om konfiskation (beslaglæggelse) henhører under domstolene i medfør af straffelovens § 75, stk. 2. I det omfang den (de) pågældende skriftligt - fx i en påtegning på bødeforelægget eller i en særlig skrivelse - erklærer sig indforstået med, at effekterne destrueres af SKAT, vil konfiskationen dog kunne ske administrativt.

Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af bestemmelserne om indførsel af varer i § 18, stk. 2, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af regnskabsbestemmelserne i § 20, stk. 1 eller 4 - 12, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.

Har nogen begået flere overtrædelser af § 18, stk. 2 eller § 20, stk. 1 eller 4 - 12, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 18, stk. 2, eller § 20, stk. 1 eller 4 - 12, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.

Bestemmelserne om sammenlægning af bødestraffen kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

Klagevejledning Reglerne om klage er nærmere beskrevet i den juridiske vejledning, se A.A.10 om klage og domstolsprøvelse.