§ 6, stk. 2
Virksomheder, der ikke eller kun i uvæsentligt omfang sælger varer, skal opgøre mængden af varer som den mængde, der i perioden er forbrugt i virksomheden med tillæg af evt. udleverede varer, hvoraf der skal betales afgift.

Olieprodukter
For olieprodukter skal mængden opgøres efter tilgangen til virksomhedens registrerede anlæg, der er godkendt efter mineralolieafgiftsloven, se F.1, med regulering for lagerforskydning i månedens løb.

Mængde opgøres således:

Opmålt beholdning ved månedens begyndelse
+ modtaget fra udlandet,
+ indkøb her i landet af varer uden afgift
÷ opmålt beholdning ved månedens slutning.

Der kan ske fradrag i mængden af varer, der er udleveret uden afgift eller fritaget for afgift, se A.7.1.2.

Svovlindholdet i varerne skal opgøres enten for hver enkelt brændselstype eller efter en gennemsnitsberegning, se G 11.4.6.

Virksomheden kan få godtgjort afgiften af svovl, der bindes i andre materialer, se G.11.5.2.

Særligt bundfradrag
Ved forbrug af fuelolie, kul, jordoliekoks og brunkul til visse energitunge processer kan virksomheden få et særligt bundfradrag, se G.11.4.8.