§ 12Foruden de regnskabsregler, der fremgår af A.10, gælder følgende:

Vandværker skal føre et regnskab, der omfatter opgørelse over tilgang og udpumpning af afgiftspligtig vand.

Oplysning § 4, stk. 4Registrerede vandværker skal efter anmodning fra SKAT udarbejde fortegnelser over ejendomme, der får leveret vand fra vandværket.

Andre registrerede virksomheder skal føre regnskab over forbruget af vand og opgøre forbruget kvartalsvis. Hvis virksomheden selv indvinder vand, skal den også kvartalsvis opgøre den indvundne mængde.

Måler § 12, stk. 2Virksomhedens udpumpning af vand skal registreres ved måler, der anbringes ved alle anlæggets afgangsledninger.

SKAT kan kræve en afprøvning af udpumpningsmålere efter reglerne i vandforsyningsregulativet.