Dato for offentliggørelse
21 Jan 2011 12:00
Overordnede emner
Afgift
Resumé

Punktafgiftsvejledningen er opdateret med redaktionel afslutning pr. 31. december 2010.

Hvad er nyt?

Nedenfor følger en oversigt over de juridiske nyheder i denne udgave af Punktafgiftsvejledningen. Det vil også fremgå, hvilke afsnit i vejledningen, der er ændret eller omskrevet:

Del A Generelt om punktafgifter

Del A er i denne udgave i et vist omfang omarbejdet. Afsnit A.9 beskriver de nye regler om forsendelse af punktafgiftspligtige varer indenfor EU med anvendelse af en elektronisk procedure (EMCS).

Del C Tobak mv.

C.1 Cigaretter og røgtobak, C.2 Cigarer, cerutter og cigarillos

 • BEK 1408 af 4.12. 2010 justerer definitionerne på visse tobaksprodukter pr. 1. januar 2011, se C.1.1 og C.2.1.

Del E Motorkøretøjer

E.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer

 • Lov nr. 1564 af 21. december 2010 om færdselsskadede køretøjer, se E.1.3.1.
 • Lov nr. 1361 af 8. december 2010 om bl.a. ændrede regler for renteberening, se E.1.4.6, E.1.4.7 og E.1.4.8.

E.5 Registrering af køretøjer

Del F Energi og kuldioxid

Generelt er afsnittene opdateret med gældende satser pr. 1. januar 2011. Endvidere er flere afsnit ajourført som følge af lov nr. 1564 af 21. december 2010, nye satser for  beregning af afgiftslempelse på fjernvarme (elpatronordningen), se F.1.6.2, F.2.6.2, F.3.8.1, F.4.6.1 og F.5.5.

F.2 Kul og affaldsvarme

 • Lov nr. 1564 af 21. december 2010, affaldsbaseret varme - ændret beregningsgrundlag for tillægsafgift og affaldsvarmeafgift, se F.2.2 og F.2.4.4.

F.4 Naturgas og bygas

 • Lov nr. 1564 af 21. december 2010, nye kraftvarme-fordelingsregler/brændselsfordelingsnøgler, se F.4.5. 

F.5 Kuldioxid

 • Lov nr. 722 af 25. juni 2010, implementering af metanafgift på naturgas og biogas til drift af stationære stempelmotoranlæg pr. 1.1.2011, se F.5.1, F.5.7, F.5.7.1, F.5.7.2, F.5.7.3, F.5.7.4 og F.5.8.

F.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift

 • Lov nr. 722 af 25. juni 2010, implementering af metanafgift på naturgas og biogas til drift af stationære stempelmotoranlæg pr. 1.1.2011, se F.6.5 og F.6.5.10.
 • Lov nr. 1564 af 21. december 2010, nye reguleringssatser for overskudsvarme baseret på varme fra eget kraftvarmeværk, se F.6.9.1.
 • Skatterådet har i et bindende svar af 18. november 2010, SKM2010.737.SR truffet afgørelse om, at en virksomhed kunne forære overskudsvarme væk, uden at det havde afgiftsmæssige konsekvenser, se F.6.9.5.
 • I en dom af 10. september 2010, SKM2010.656.BR blev der taget stilling til, at der ikke var hjemmel til at opgøre afgiften på grundlag af faktisk forbrug i en situation, hvor der ikke var opsat målere, se F.6.8.4.
 • Østre Landsret har i en dom af 21. september 2010, SKM2010.705.ØLR taget stilling til godtgørelse vedrørende energiforbrug i et fjernvarmeværk, se nærmere F.6.4.6.
 • Landsskatteretten har i en kendelse af 15. november 2010, SKM2010.848.LSR taget stilling til, at en pengeinstitut ikke havde adgang til godtgørelse af elafgift i henhold til elafgiftsloven i samme omfang, som der var ret til momsgodtgørelse efter momslovens § 45, stk. 4, se F.6.1.1.

G.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

 • Satserne for afgift af emballager til spiritus, vin og frugtvin er sænket pr. 1. januar 2011, se G.1.2.1.

G.3 Affald

 • Østre Landsret har ved dom af 30. juni 2010, SKM2010.461.ØLR anset uforurenet jord iblandet byggeaffald for afgiftspligtigt, se E.A.7.3.3.

G.10 Bærbare batterier og akkumulatorer

 • Ny sats for 2011, se E.A.7.10.

Del I Andre afgifter

I.3 Lotterispil - gevinstafgift

 • Skatterådet har den 24. august 2010 svaret, at præmierne ved en lodtrækning mellem deltagere i en spørgeskemaundersøgelse var gevinstafgiftspligtige, SKM2010.545.SR, se I.3.1.

Omskrivning af Punktafgiftsvejledningen

Punktafgiftsvejledningen er i øjeblikket under omskrivning. Det sker som led i, at alle SKATs juridiske vejledninger er ved at blive omskrevet til en mere læsevenlig og netbaseret udgave, der samler alle de juridiske vejledninger i én samlet vejledning, Den juridiske vejledning.

Følgende afsnit er fra og med denne udgave af Punktafgiftsvejledningen (2011-1) omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning:

Del E Motorkøretøjer mv.
Følgende afsnit er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning, afsnit E.A.8 således:
E.2 Vejbenyttelsesafgift er flyttet til E.A.8.2
E.3 Brændstofafgift er flyttet til E.A.8.3
E.4 Vægtafgift er flyttet til E.A.8.4

Del G Miljøafgifter
Følgende afsnit er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning, afsnit E.A.7 Miljøafgifter således:
G.3 Affald er flyttet til E.A.7.3
G.4 Råstoffer er flyttet til E.A.7.4
G.6 Dæk er flyttet til E.A.7.6
G.8 Klorerede opløsningsmidler er flyttet til E.A.7.8
G.9 Batterier (nikkel-cadmium akkumulatorer) er flyttet til E.A.7.9
G.10 Blyakkumulatorer/bærbare batterier og akkumulatorer er flyttet til E.A.7.10
G.12 om CFC, HFC, PFC og SF6 er flyttet til E.A.7.12
G.14 Kvælstof er flyttet til E.A.7.14
G.15 Antibiotika og vækstfremmere er flyttet til E.A.7.15
G.17 Pvc og ftalater er flyttet til E.A.7.17 og
G.18 Miljøbidrag (biler) er flyttet til E.A.7.18.

Endvidere er de to hidtidige afsnit A.12 Kontrolbestemmelser, efterbetalinger mv. og A.13 Straffebestemmelser flyttet til Den juridiske vejledning, henholdsvis afsnit A.C.2.4 og  A.C.3.2.1. Reglerne om klage og domstolsprøvelse, som tidligere har været omtalt under A.14, er beskrevet i Den juridiske vejledning, afsnit A.A.10.

ISBN-nummer
978-87-7121-027-9
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Punktafgiftsvejledning 2011-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.