Forord Afgift af vand fremgår af lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand (vandafgiftsloven) med senere ændringer, se nedenstående oversigt.

Afgift af ledningsført vand blev indført ved lov nr. 492 af 30. juni 1993 og trådte i kraft den 1. januar 1994. Afgiften har bl.a. til formål at tilskynde vandværker og borgere til at spare på vandet. 

Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 982 af 18. oktober 2005 om kommunernes opkrævning af afgift af ledningsført vand m.v.

I daglig tale omtales afgift af ledningsført vand ofte som statsafgift af vand eller vandafgiften. Herudover betaler forbrugerne også vandafledningsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg (betalingsloven), som administreres af kommunerne, og evt. spildevandsafgift, se G.13

Lov nr. 522 af 12.06.2009 Forhøjelse af spildevandsafgiften, og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften af emballage til vin og spiritus m.m., loven indeholder desuden tekniske justeringer i spildevandsafgiftsloven og vandafgiftsloven.

Lovændringer mv. Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

639

21.08.1998 Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

951

20.12.1999 Ændring af afgiftsperioder

165

15.03.2000 Opkrævningsloven

1029

22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf

338

16.05.2001 Afgiftsgodtgørelse ved vandspild mv. (boligejendomme)
1391  20.12.2004   Afgiftsgodtgørelse til liberale erhverv m.fl.  
428  06.06.2005  Konsekvensælndringer som følge af kommunalreformen
522 12.06.2009 Skatterefomen, Forårspakke 2.0