åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.1.2 Afgiftsfrie køretøjer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Afgiftsfritagelse
§ 2
Bestemmelserne om afgiftsfritagelse omfatter både nye og brugte køretøjer. Der kan gives afgiftsfritagelse for køretøjer, der tilhører bestemte personer, institutioner mv., for motorkøretøjer specielt indrettet til særlig anvendelse, for busser til erhvervsmæssig anvendelse, for visse last- og varevogne, for motorforvogne samt for påhængsvogne til beboelse (beboelsesvogne).

De fleste af disse køretøjer kan anmeldes til registrering efter færdselsloven uden afgiftsekspedition hos SKAT.

For køretøjer, som skal afgiftsberigtiges inden anmeldelse til registrering, skal der i alle tilfælde afgives ansøgning om afgiftsfritagelse. Til brug ved registrering udsteder SKAT en toldattest om afgiftsfritagelse.

Overgang til anden anvendelse
§ 2, stk. 3
Et køretøj, som er fritaget for afgift, skal afgiftsberigtiges efter lovens almindelige bestemmelser om afgift af de pågældende køretøjer (§§ 4-6), når betingelserne for afgiftsfritagelsen ikke længere er opfyldt.